Här hittar du avdrag för privatpersoner och företag. Alla avdragen har både utförliga råd samt hänvisningar till rättsfall.

avdrag deklaration

Avdrag för privatpersoner

Endast kostnader som krävs för att du ska kunna göra ditt arbete är tillåtna. Det betyder att inga avdrag får göras för privata levnadskostnader. Däremot har du möjlighet att göra ett flertal avdrag vid till exempel försäljning och köp av bostad.

Exempel på avdrag

 • Resor till och från arbetet
 • Avdrag för förbättringsutgifter vid försäljning av fastighet
 • Avdrag för dubbel bosättning

Avdrag för företag

Kostnader som krävs för din verksamhet kan oftast dras av direkt med hela summan. I viss fall krävs att summan delas upp över flera år.

Exempel på avdrag

 • Inventarier
 • Lokalkostnader
 • Dator
 • Representation
 • Anställdas löner

 

Här är alla avdragen du behöver

 • flygskatt flygresa

Flygskatt – Så hög är skatten vid flygningar och så fungerar den

Flygskatt infördes i Sverige den 1 april 2018 efter förslag från Miljöpartiet. Tanken med skatten är att minska klimatpåverkan av flyget. Efter att Moderaternas och Kristdemokraternas budget klubbades igenom i Riksdagen i slutet av 2018

 • friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag – Motion och idrott som är skattefri

En arbetsgivare kan erbjuda de anställda att möjlighet till olika former av motion och friskvård i form av friskvårdsbidrag. Dessa aktiviteter är helt skattefria förutsatt att det är en mindre belopp och att de erbjuds

 • kontor inventarier

Inventarier – Så gör du avdrag för inventarier som privatperson eller företag

Företag Inventarier skrivs av skattemässigt under fyra till fem år beroende på vilken metod som används. Se värdeminskningsavdrag. Men kan dras av på en gång om värdet är under ett halvt prisbasbelopp. Skatteverket har i

 • idrottsavdrag

Idrottsavdrag – Så gör du avdrag för idrott och gymnastik

Den som har skattepliktiga inkomster av idrottsutövning eller som tränare eller domare får dra av sina utgifter antingen med de faktiska kostnaderna eller med ett schabloniserat idrottsavdrag som är lika stort som bruttoinkomsten, dock högst

 • pågatåg hemresor

Hemresor – Så gör du avdrag för resor från arbetsorten till hemorten

Avdrag för hemresor för den som har bostad på både arbetsort och hemort medges om avståndet mellan hemmet och arbetet är minst fem mil och i regel med en hemresa i veckan och med billigaste

 • skattedeklaration

Grundavdrag 2019 – Beräkna grundavdraget för anställda och pensionärer

När den statliga och den kommunala beskattningsbara inkomsten beräknas ska i regel också avräknas grundavdrag. Grundavdraget är det verktyg som används för att skärpa eller minska skatteuttaget beroende på inkomsten. Jobbskatteavdraget har liknande syfte men

 • avskattning

Avskattning – Här är fallen du krävs på avskattning

En tillgång kan ändra skattemässig karaktär, t ex en fastighet övergår från att vara näringsfastighet till att vara privatbostad. Se även karaktärsbyte. [41 kap. 6 § IL] Om skiftet på sikt kan leda till fördelar

 • bilförmån

Bilförmån – Allt om skatt och regler för tjänstebil och bilförmån

Bilförmån. Normalvärdet av tjänstebilen är summan av en viss procent av nybilspriset och 31,7 % av prisbasbeloppet. Procentsatsen är nio med tillägg av tre fjärdedelar av statslåneräntan. Normalvärdet ökas, om nybilpriset är större än 7,5

 • Trängselskatt

Trängselskatt – Så gör du avdrag för trängselavgiften

Trängselskatt finns nu i Stockholm och Göteborg och på mellan 10 och 20 kr beroende på när man kör ut och in i staden. Maximal trängselavgift är 60 kr per dygn. Juli månad är dock

 • Friidrott Sponsring

Så gör du avdrag för sponsring

Sponsring. Ett företag som sponsrar en organisation eller förening ger en gåva, och får som motprestation reklam för sitt företag. Eftersom reklam är avdragsgillt men däremot inte gåvor, så är ibland endast en del av

 • skogsväg skogsavdrag

Skogsavdrag – Så gör du avdrag vid försäljning av skog

Vid försäljning och uttag av skogsprodukter från egen skog får skogsavdrag göras med 30 % av årets intäkter av sådan försäljning och sådant uttag. Vid försäljning av rotpost eller avverkningsrätter får privatpersoner dra av 50

 • rot-avdrag, målare, pensel

Godkända rot- och rutavdrag

ROT-avdrag och RUT-avdrag är förkortningarna för de skattestimulanser som lämnats till reparationer och underhåll på privatbostäder och hushållstjänster. Det går att betala upp till 100 000 kr per år och person i arbetsersättning för privatbostäder

 • arbetsresor

Arbetsresor – Så gör du avdrag för resor till och från arbetet

Endast den del av kostnaderna för arbetsresa (resa till jobbet) som överstiger 10 000 kr är avdragsgill. Även med en månads semester så kan det ofta bli avdrag för tolv månadskort. Halva semestern kan ju

 • reseavdrag flygplan

Reseavdrag – Så gör du avdrag för resor, affärsresor och konferensresor

Reseavdrag. Utgifter för studieresor, affärsresor eller konferensresor får dras av om de varit nödvändiga för intäkternas vidmakthållande eller om arbetsgivaren beordrat resorna. Det gäller både inrikes och utrikes resor. Dyrbara utlandsresor beordras dock sällan av

 • representation

Representation – Så gör du avdrag för representation i företaget

Representation kan vara både extern, vid affärsförhandlingar eller för att knyta kontakter, och intern, t ex personalfester och informationsmöten. Vanliga kostnader för representation är t ex mat, dryck (även vin och sprit), teaterbiljetter, betjäning och

 • parkeringsavgift

Parkeringsavgift – Så gör du avdrag för parkeringen

Parkeringsavgift vid tjänsteuppdrag får dras av med det belopp du betalat och ingår inte i schablonavdraget för bil i tjänsten. Om det inte går att få kvitto bör du föra dagbok över utgifterna. Om parkeringsavgifterna

 • moms

Moms – Råd för avdrag och redovisning av mervärdesskatt

Mervärdesskatt (moms) är en skatt på omsättning av de flesta varor och tjänster och som slutligen hamnar som kostnad hos den slutlige konsumenten. Det blir skattskyldighet i Sverige vid skattepliktig omsättning inom landet av en

 • Kulturarbete med pensel och målarfärg

Kulturarbete – Så får du göra avdrag som kulturarbetare

Avdrag för kulturarbete En litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet som räknas till aktiv näringsverksamhet ger rätt till avdrag för underskott mot inkomst av tjänst samma år som underskottet uppstår. Det får då ske utan

 • utgifter i arbetet till exempel tidningar

Utgifter i arbetet – Så gör du avdrag för kostnader i yrket

Utgifter i arbetet. Kostnader för inkomsternas förvärvande är i princip avdragsgilla, dock endast till den som kostnaderna överstiger 10 000 kr för resa till jobbet och 5 000 kr för övriga kostnader. Kostnader för tjänsteresor,

 • Konvertibler

Konvertibler – Läs om hur konvertiblerna beskattas och hur du gör avdrag

Konvertibler kan ges ut av aktiebolag. De är räntebärande lån som även kan bytas mot aktier i bolaget till en på förhand bestämd kurs (konverteringskurs). Värdet på konvertibeln är beroende av räntans storlek, löptiden för

 • konkurs

Konkurs – Så gör du avdrag och sänker skatt i konkurser

Ett företag eller en privatperson kan begära sig själv i konkurs. Men även av någon av fordringsägarna (borgenärerna). Tingsrätten ska sedan avgöra om den som begärts i konkurs (gäldenär) är insolvent och därigenom på obestånd. Med

 • kapitalunderskott

Kapitalunderskott – Så gör du maximalt avdrag för kapitalunderskottet

Kapitalunderskott uppstår om minusposterna under inkomst av kapital (kapitalförlust och ränteutgifter) är större än plusposterna (kapitalvinst, ränteinkomster och inkomst av uthyrning). 30 % av underskott upp till 100 000 kr dras av som skattereduktion mot

 • Jobbskatteavdrag - Portfölj

Jobbskatteavdrag – Sänk skatten med jobbskatteavdraget

Det här är jobbskatteavdraget Jobbskatteavdrag är en skattereduktion som innebär att skatten reduceras för arbetsinkomster, vilket i sin tur har inneburit att exempelvis pensionärer har ansetts orättvist beskattade. Denna ojämlikhet har minskat då pensionärer har

 • investeraravdrag

Investeraravdrag – Så kan du göra avdrag för investering

Privatpersoner kan få dra av som kapitalutgift med 30 % av halva för förvärv av andelar i onoterade bolag eller vid kapitalökning. Dock högst 650 000 kr per person och år. Det gäller förvärv eller

 • datorutrustning värdeminskningsavdrag

Värdeminskningsavdrag – Så gör du avdrag som privatperson och företag

Värdeminskningsavdrag - Privatpersoner Avdragen under »inkomst av tjänst« sker normalt enligt kontantprincipen – man drar av för de omkostnader man haft under inkomståret. I undantagsfall och för dyrbarare inventarier kan utgiften delas upp på ett

 • vinst

Ränteutgifter – Tips och råd hur du gör avdrag för ränteutgifterna

För privatpersoner är alla ränteutgifter avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Ränteutgifter i företag redovisas i näringsverksamhet. Avdragseffekten är normalt 30 %, dvs varje tusenlapp i ränta kostar 700 kr efter skatt. Om kapitalunderskottet är mer än

Överklaga deklaration – Gratis mall för att överklaga deklarationen

Överklaga deklaration En deklarant har rätt att begära att överklaga deklaration inom fem år efter taxeringsårets utgång. Sådan begäran kan förekomma flera gånger och gälla samma fråga. Omprövning kan också ske om rättspraxis ändrats till

 • Årsskiftesbetalningar vid nyår och fyrverkeri

Årsskiftesbetalningar

Årsskiftesbetalningar. För inkomst av tjänst gäller att inkomsten ska tas upp det år den betalas eller kan disponeras. Om en ersättning från Försäkringkassan för en sjukperiod i december inte betalas ut förrän under januari året

 • vårdkostnad Sjukhus Stetoskop

Vårdkostnad – Så drar du av kostnader för vård av annan person i hemmet

Om du haft kostnader för vård av annan person i ditt hem kan du få dra av dina utgifter. För att få dra av krävs att: du fått skattepliktig ersättning (fast lön etc). det gäller

 • euro Låneförbud

Avsätt vinstandelar till en vinstandelsstiftelse

Vinstandelsstiftelse Ett företag kan med avdragsrätt avsätta en del av sin vinst till en vinstandelsstiftelse för senare utdelning till de anställda. Avsättning och avdrag sker för det år på vilket vinstandelen beräknas. Överföringen av medel kan

 • enskild firma skatt

Undvik uttagsbeskattning

Uttagsbeskattning. Om tillgångar i näringsverksamhet tas ut av t ex ägaren för privat bruk för ett lägre pris än marknadspris anses skillnaden vara en inkomst i näringsverksamheten som ska uttagsbeskattas enligt särskilda regler om underprisöverlåtelse.

Utländsk valuta

Utländsk valuta Kursvinster och kursförluster på utländska fordringar och skulder är skattepliktiga som kapitalvinst respektive avdragsgilla som kapitalförlust. En kursförlust är därmed avdragsgill till 70 %. För marknadsnoterade fordringar i svenska kronor behandlas vinster och

 • microsoft utländska aktier skatt

Utländska aktier – Skatt för utdelning på utländska aktier

Skatt för utdelning på utländska aktier Den som är bosatt i Sverige är skattskyldig här även för utdelning på utländska aktier. Skatt på 30 % av den utdelningen tas upp i den svenska deklarationen. Från

 • Utlandsarbete Stad

Utlandsarbete – Så blir du befriad från svensk skatt vid arbete utomlands

Utlandsarbete. De svenska skattereglerna innehåller en sexmånaders- respektive en ettårsregel för svensk skattebefrielse vid utlandsjobb. Även om man i övrigt anses obegränsat skattskyldig och således bosatt i Sverige. För att få befrielse från svensk skatt

 • Uppskov av vinst

Uppskov – Så skjuter du upp skatten på inkomst och vinst

Med uppskov vid beskattningen kan avses att en inkomst får flyttas framåt till senare år, se exempelvis periodiseringsfond. Se även stämpelskatt. Vanligtvis åsyftas dock uppskov vid byte av bostad eller aktiebyte, där metoderna kan vara olika antingen

Upphovsmannakonto – Sänk skatten med upphovsmannakonton

Med upphovsmannakonto kan man sprida en tillfälligt mycket hög inkomst så att den beskattas under flera olika år. Inkomsterna sätts då på ett särskilt bankkonto och är skattefria tills pengarna tas från kontot. Av räntan

Ta vara på underskottet med underskottsavdrag

Underskottsavdrag kan för privatpersoner vara av olika slag: Underskottsavdrag av kapital, då skattereduktion får dras av mot andra skatteinkomster och fastighetsavgift. Se kapitalunderskott. Underskottsavdrag av näringsverksamhet, som får sparas till senare år. Se kvittning. Underskottsavdrag av nystartad

 • underprisöverlåtelse

Råd vid underprisöverlåtelse

Underprisöverlåtelse. Reglerna om underprisöverlåtelser anger när ett företag kan sälja tillgångar till ägarna utan att det blir uttagsbeskattning för företaget. Se även den översiktliga beskrivningen av förutsättningarna för vissa vanliga slag av underprisöverlåtelser. Se även

Tävlingsvinster – Skattefria och skattepliktiga vinster från tävlingar

Priser i form av medaljer eller minnesföremål är skattefria och dessutom tävlingsvinster i form av nyttoföremål till ett värde av högst 3 % av prisbasbeloppet. Detta gäller om man för att få priset måste göra

 • traktamente vid utlandsresa

Traktamente – Allt om resekostnader i Sverige och utlandstraktamente

Ökade levnadskostnader vid resor utanför den vanliga verksamhetsorten (tjänstestället) är antingen avdragsgilla eller så täcks kostnaderna av skattefri ersättning (traktamente) från arbetsgivaren. Villkoren är i stort sett lika, dock är reglerna för skattefria traktamenten något

 • villatomt

Så deklarerar du tomträtten

Tomträtt är en rätt att under en viss tid utnyttja mark, som upplåtits av markägaren (kommunen). Hyran kallas för tomträttsavgäld och kan exempelvis vara 3 % av värdet av marken. Skatteregler för tomträtt: Tomträttsavgäld deklareras

 • inkomster av tjänst tjänsteman

Inkomster av tjänst – Här är inkomstlagen som räknas till tjänst

Inkomster av tjänst. Till inkomstslaget tjänst räknas: Inkomster som har samband med en anställning. Olika slag av tillfälliga inkomster, t ex uppdragsinkomster. Inkomst av hobbyverksamhet, en verksamhet som bedrivs självständigt men som inte bedrivs med

Tilläggsersättning – Så kan du minska skatten vid tilläggsersättning

Tilläggsersättning (tilläggsköpeskilling) efter t ex en aktieaffär ska beskattas det året beloppet blir känt till sitt belopp. Om förskott betalas anses beloppet känt till denna del och ska då också beskattas det år förskottsbeloppet betalas.

 • avdrag tillsynsresa skogsbruk

Tillsynsresa – Dra av för resan till jordbruket eller skogsbruket

Den som äger en näringsfastighet eller ett skogsbruk som räknas som näringsverksamhet kan få dra av för tillsynsresa för att sköta tillsynen. Kravet är att den ska ligga minst 2 kilometer från bostaden och du

Teckningsrätt – Råd och tips för teckningsrätter vid nyemission

Vid nyemission av en aktie får aktieägarna oftast teckningsrätter, som ger rätt att teckna nya aktier till ett förmånligt pris. Varje teckningsrätt ger rätt att teckna en ny aktie till ett bestämt pris. Vid avyttring

 • tantiem

Tantiem – Det här är tantiem och så fungerar skatt och avdrag

Tantiem är en form av bonusersättning till vissa anställda i ett företag. Beloppet fastställs oftast av bolagsstämman och med utgångspunkt från företagets resultat. Tantiem beskattas som vanlig lön för den anställde och medför arbetsgivaravgifter för

Säljarrevers och Skuldebrev – Ladda ner en gratis mall

En säljarrevers (skuldebrev) är en fordran som en säljare kan ha på en ännu obetald del av en ersättning. Om säljaren i sin tur överlåter reversen, får säljaren i regel ett lägre pris än vad

Lagfartskostnad – Så mycket betalar du för stämpelskatten

Lagfartskostnad och stämpelskatt Den som köper en fastighet eller tomträtt måste betala stämpelskatt (lagfartskostnad) av det som är högst, köpesumman eller taxeringsvärdet för samma år. Privatpersoner betalar 1,5 % och bolag (juridiska personer) 4,2 %. Stämpelskatten

 • Så här gör du för att dra av dina studiekostnader

Studier – Så här gör du för att dra av dina studiekostnader

Avdrag för studier Kostnader för studier går i allmänhet inte att dra av. Om man studerar för att skaffa sig ett annat jobb eller en högre tjänst inom sin egen yrkesgren blir det i regel

 • stipendier priser

Stipendier som är skattefria

Stipendier till någons utbildning är normalt skattefria. Men inte om det finns en koppling till arbete eller uppdrag som utförts eller ska utföras. Exempelvis har stipendier för fackliga kurser (utbildningsbidrag) ansetts skattefria om de har

 • stiftelser

Stiftelser – Så använder du en stiftelse för att sänka skatten

Stiftelser bildas av någon eller några och för ett visst ändamål. Den förmögenhet som finns i stiftelsen tillhör ändamålet, och att ändra ändamålet kräver i regel tillstånd av kammarkollegiet (permutation). Det finns olika former av

 • procent statslåneränta

Statslåneräntan – Vad är Statslåneränta och vad används den till?

Statslåneräntan används i flera sammanhang för att t ex bestämma vad som är marknadsränta vid ränteförmånliga lån och hur stor bilförmånen blir. Statslåneräntan bestäms löpande och motsvarar säljräntan på statens tioåriga obligationslån. Statslåneräntan den 30

 • skattebeskedet

Skattebeskedet – Då kommer den slutliga skatten

Den slutliga skatten framgår av skattebeskedet som i regel sänds ut i juni, augusti eller december. Från den slutliga skatten avräknas de belopp som är inbetalat som preliminärskatt på lön, ränteinkomster etc under inkomståret med

Skönstaxering – Så undviker du att bli skönstaxerad

Den som trots upprepade uppmaningar inte lämnar någon deklaration eller den som lämnar en bristfällig deklaration kan skönstaxeras. Skönstaxering kan t ex ske om det saknas inkomster för någon del av året. Den som på

Skuldsanering – Så fungerar skuldsaneringen

Den som under lång tid inte klarat av att betala sina skulder kan med stöd av lagen få lånen avskrivna enligt skuldsaneringslagen. Kronofogdemyndigheten prövar ansökan om skuldsaneringen och beslutar i ärendet även om en eller

 • skogskonto skog

Skogskonto – Så sänker du skatten med skogskonton

Det går att skjuta upp beskattningen av skogsinkomster genom att sätta in en del av pengarna på skogskonto. Räntan beskattas med en särskild definitiv källskatt som är 15 % av årets ränta. Den betalas in

Skog – Så sänker du skatten med skog

Läs under jordbruk hur skog och ett skogsbruk kan sänka skatten. Inkomster från avverkning på privatbostadsfastighet beskattas som inkomst av kapital. Läs mer om skog Skogsavdrag – Så gör du avdrag vid försäljning Skogskonto –

Skiktgräns

Skiktgränserna över vilken statlig skatt tas ut efter olika procentsatser räknas på beskattningsbar inkomst, alltså inkomsten efter grundavdrag. Skiktgränserna ska normalt höjas med utvecklingen av konsumentprisindex (prisbasbeloppet). Se Snabbfakta och marginalskatt. Läs mer om skiktgräns

Skatteverket – Det här gör Skatteverket

Skatteverket är den gemensamma myndigheten för alla skattekontor. Numera granskas deklarationerna enbart av tjänstemän. Se skatteförfarandelagen. Om deklaranten begär omprövning ska beslutet också granskas av en särskilt kvalificerad person hos skatteverket. Den årliga taxeringen avslutas

Skatteuträkning – Så räknar du ut din skatt på förvärvsinkomsten

Skatteuträkning. Skatten på förvärvsinkomst (tjänst och näringsverksamhet) och kapitalinkomst räknas ut var för sig på detta sätt: Beskattningsbar förvärvsinkomst På den beskattningsbara inkomsten sedan grundavdrag dragits av betalas kommunalskatt och eventuellt statlig skatt (se skatteskala).

Skattetillägg – Så undviker du att betala skattetillägg vid deklaration

Skattetillägg läggs till den vanliga skatten i följande situationer: Oriktig uppgift Om man lämnar oriktig eller ofullständig uppgift. Som leder eller skulle leda till för låg skatt. Oriktiga yrkanden räknas dock inte som oriktig uppgift,

Skatterättsnämndens uppdrag

Förhandsbesked i skattefrågor lämnas av Skatterättsnämnden, www.skatterattsnamnden.se, som består av ledamöter från bl a näringslivet och skatteverket. Se förhandsbesked. Besluten kan överklagas till regeringsrätten. Läs mer om Skatterättsnämnden Omstrukturering – Så omstrukturerar du företaget inför

Skattereduktion – Minska skatten med skattereduktion

När kapitalutgifterna, t ex låneräntorna, är större än kapitalinkomsterna minskas skatten på övriga inkomster genom skattereduktion. 30 % av underskottet får då dras av som skattereduktion. Skattereduktion får i regel göras mot statlig inkomstskatt och

Skatteplanering – Så skatteplanerar du i bolaget legitimt

Skatteplanering är ett laddat ord med ofta dubbla betydelser. Att sänka eller undvika skatt genom skatteplanering kan vara både legitimt och rentav nödvändigt i vissa fall, vilket framgår bl a av de många skattesänkningsråd som

 • skattedeklaration

Skattedeklaration – Sänk skatten vid skatteinbetalningen med skatteavdrag

Reglerna om skattebetalning finns i en särskild skattebetalningslag, som innehåller regler om skattedeklaration, skattsedlar, preliminär självdeklaration, kostnadsräntan på kvarskatt mm. Skattsedlar Det finns olika slags skattsedlar för betalning av preliminär skatt: A-skatt, för löntagare, som

Skatteförfarandelagen – Det här är skatteförfarandelagen

Skatteförfarandelagen Skatteförfarandet har funnits i olika lagar, exempelvis skattebetalningslagen, taxeringslagen samt lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, som har ersatts med skatteförfarandelagen, prop 2010/11:165. I lagen finns regler för hur beslut ska fattas, hur överklagande kan

 • Pengar och skattefria ersättningar

Skattefria ersättningar – Här är ersättningarna som är skattefria

Långt ifrån alla ersättningar som du får är skattepliktiga. Här är en lista på vanliga skattefria ersättningar. Alla de här är skattefria ersättningar: Flyttningskostnadsersättning. Se flyttning. Understöd från facket vid arbetskonflikt. Utbildning vid personalavveckling. Personalvårdsförmåner

Skattebrottslagen – Felaktiga uppgifter i deklarationen leder skattebrott

Felaktiga uppgifter i deklaration kan förutom skattetillägg även leda till ansvar enligt skattebrottslagen. Skattebrott kan bara dömas den som har haft uppsåt att lämna uppgifter som leder till eller kan leda för låg skatt (NJA

 • skatteavtal

Skatteavtal – Så påverkar skatteavtalen dina inkomster från utlandet

Inkomster från annat land Om en person har inkomster från annat land än där han har hemvist kan det riktas krav på beskattning både från detta land (källstaten) och från landet där han har hemvist (hemviststaten).

Skadestånd – Här är skadestånden som är skattefria

Skadestånd som ersätter bortfallet av en skattepliktig inkomst eller ska täcka avdragsgilla kostnader är normalt skattepliktig. Däremot blir det aldrig mervärdesskatt på ersättningen eftersom det inte ses som skattepliktig omsättning av vara eller tjänst. Som

 • SGI

Så beräknas sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Som sjukpenninggrundande inkomst (SGI) räknas den inkomst som en person antas komma att få för eget arbete de närmaste 12 månaderna. Skattepliktiga kostnadsersättningar eller förmåner, exempelvis bilförmån, inräknas inte. SGI kan inte överstiga 7,5 prisbasbelopp

Sjukpenning – Så beräknas sjukpenningen

Normalt kan man inte vara sjukskriven i mer än ett år. I vissa fall kan det bli 18 månader. Sjukpenningen är ca 77,6 % av inkomsten upp till 7,5 prisbasbelopp. Den som har en sjukförsäkring

Sambeskattning mellan makar och ogifta

Makar och även ogifta sambeskattas om de hade gemensamt barn vid utgången av året före inkomståret och sammanlevt under större delen av inkomståret. I praktiken har sambeskattning inte längre någon betydelse då förmögenhetsbeskattningen har avskaffats.

 • pengar mynt

Räntekompensation – Så sänker du kostnaden för det bundna lånet

Räntekompensation. Vid köp av exempelvis privatobligationer, statsobligationer och andra skuldebrev betalar köparen även den upplupna räntan fram till nästa utdelningsdag. Läs mer om obligationer. Köparen får avdrag för denna kompensation som ränta. Dock först när

Ränteinkomster – Så beskattas du för ränteinkomsterna

Ränteinkomster beskattas normalt i inkomstslaget kapital där skattesatsen är 30 %. För en företagare kan det dock vara en inkomst i näringsverksamhet, om det är ränta på fordringar som hör till näringsverksamheten. Råd Skjut på

Räntefördelning – Sänk skatten med räntefördelningen

Räntefördelning Privatpersoner som deklarerar inkomst av näringsverksamhet kan få en del av inkomsten kapitalbeskattad och då med 30 % så kallad räntefördelning. Syftet är att avkastningen på ägarens kapital i företaget ska beskattas med 30-procentig

Så skattar du för räntefonder

Investeringsfonder, som innehåller räntebärande papper, kallas räntefonder. Långa fonder som innehåller obligationer med långa löptider (kallas också obligationsfonder) är känsligare för ränteförändringar än korta fonder. Som innehåller räntepapper med kortare löptider (kallas också penningmarknadsfonder). Om

Retroaktivitetsförbud – Det här innebär retroaktivitetsförbudet

Retroaktiv lagstiftning tillåts inte enligt grundlagen, vilket dock inte är att jämföra med exempelvis ändrad rättspraxis som kan drabba retroaktivt. Ofta brukar dock skatteverket se något mildare på sådana fall (RÅ 1998 not 191). Reglerna

Julgåvor – Så drar du av för julgåvor och representationsgåvor

Julgåvor till personal brukar vanligtvis gå att dra av som personalkostnad i ett företag. Även gåvor till klubbar och föreningar, där företagets anställda har ett dominerande inflytande brukar jämställas med personalkostnad för företaget. Läs under

 • reporänta

Reporänta – Det här är reporänta

Reporänta är riksbankens vanligaste styrränta. Den avgör vilken ränta som bankerna betalar vid lån från riksbanken. Den avgör också vilken ränta bankerna betalar när de lånar av varandra och styr till stor del nivån på

Periodiskt understöd – Så får du göra avdrag för underhåll

Avdrag medges för s k legala periodiskt understöd, exempelvis understöd till f d maka efter en skilsmässa. Mottagaren tar upp understödet som skattepliktigt inkomst. Avdrag för underhåll till barn får inte göras. Periodiska understöd från allmännyttiga

Pension – Så fungerar pensionssystememet och PPM i Sverige

Alla som arbetat och bott i Sverige får allmän pension, som grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som till exempel arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning. Det finns också

Pensionsförsäkring – Fördelar och nackdelar med pensionsförsäkringar

Premier för pensionsförsäkring och även individuellt pensionssparande (IPS) dras av som allmänt avdrag mot inkomst av tjänst eller i näringsverksamhet. När pensionspengarna senare betalas ut beskattas de som tjänsteinkomst. Pensionsförsäkringen kan tas med eller utan

Optioner – Så försäkrar du din aktieportfölj med optioner

Optioner är en rättighet att vid en viss tidpunkt köpa eller sälja något till ett visst förutbestämt pris. Någon skyldighet för innehavaren att utnyttja optionen finns inte och binder bara den som utfärdat optionen (utfärdaren),

Närstående – När räknas man som närstående

Vissa regler innefattar även närstående bl a för att förhindra olika former av kringgåenden. Se t ex reglerna om räntefria lån, löneförmån, och låneförbud samt fåmansföretag och fåmansföretag 3:12-reglerna. Med närstående när det gäller fåmansföretag

 • näringsbetingade andelar

Skatteregler för näringsbetingade aktier/andelar

Näringsbetingade andelar Reglerna om näringsbetingade andelar och aktier syftar till att ett bolag inte ska bli beskattad i flera led för utdelning och kapitalvinst på aktieinnehav inom bolagssektorn. I gengäld är inte förluster på sådana aktier avdragsgilla.

Medlemsavgift – Gör avdrag för medlemsavgifter

Medlemsavgifter till olika branschorganisationer får i regel inte dras av. Det gäller även när avgiften ska täcka utgifter som hör samman med verksamheten, t ex gemensam annonsering, information och utbildning. § För att få avdrag

 • medhjälpare

Medhjälpare – Så drar du av kostnaden för din medhjälpare

Om du betalat någon för att få hjälp med ditt arbete får du dra av den kostnaden för medhjälpare. Det kan gälla skrivhjälp, transport av verktyg mm. Men sådana övriga kostnader är avdragsgilla endast till den

Marginalskatt – Så påverkar marginalskatten din inkomst

Marginalskatt är den skatteprocent du får betala på en extra intjänad hundralapp. Den skatteprocent som du betalar på hela din inkomst är ofta betydligt lägre. Se Snabbfakta. Tjänst, näringsverksamhet Marginalskatt för inkomst av tjänst och

Lön till barn

En egenföretagare eller företagsledare i ett fåmansföretag blir själv beskattad för lön som betalas till egna barn som är under 16 år. Om åldersgränsen uppnåtts kommer barnet självt att beskattas för hela inkomsten. Förutsatt att

Löneväxling – Så får du ut mer av din lön med löneväxlingen

Löneväxling innebär att en anställd sänker sin kontantlön och i stället får en förmån som arbetsgivaren bekostar, t ex en tjänstebil (se bilförmån) eller att arbetsgivaren betalar en pensionsförsäkring. Avdragstaket för pensionssparande för privatpersoner är

Löneåterbetalning – Så rättar du din deklaration vid återbetalning av lön

Löneåterbetalning Om man måste lämna tillbaka en del av den lön man tidigare fått kan man skicka in en ny rättad deklaration för det år man fick för mycket lön och arbetsgivaren lämna en ny

Särskild löneskatt – Det här är särskild löneskatt

Förvärvsinkomster som inte till någon del ger rätt till socialförsäkringsförmåner beläggs med en särskild löneskatt. Löneskatt med 24,26 % ska betalas på inkomst av passiv näringsverksamhet och på all näringsverksamhet som drivs av dödsbo. För

 • löneförmån

Löneförmån – Här är löneförmånerna och fringisarna som är skattefria

Löneförmån i jobbet (fringis), exempelvis bil- och bostadsförmåner, värderas och beskattas till marknadsvärde, det vill sägavad det skulle ha kostat att för egen del skaffa motsvarande. Den enda kraftigt skattesubventionerade förmån som finns är en

Lotterivinstskatt – Så mycket behöver du betala i skatt för lotterivinsten

Om en tävling bedöms som lotteri krävs tillstånd av lotterinämnden. Om det är fråga om penningvinster krävs tillstånd av regeringen. Om tillstånd lämnas blir skatten 35 %. Om tävlingen anses som lotteri är vinsterna undantagna

 • livränta

Livränta – Avdrag och beskattning av skadeståndslivränta

En privatperson som dömts till att betala skadeståndslivränta får dra av den som periodiskt understöd om det finns en domstolsdom. Avdraget, som är ett allmänt avdrag, får göras oavsett mottagarens ålder. Mottagaren tar upp livräntan

Likvidation

Likvidation innebär att ett företag upplöses och tillgångar och skulder skiftas ut på delägarna. Ett aktiebolag kan upphöra på något av följande sätt: genom konkurs som avslutas med underskott, avveckling eller fusion utan avveckling. Råd

 • leasingbil

Leasingbil – Så deklarerar du du leasingbilen privat eller på företaget

Deklarera leasingbil Leasingbil. Hur leasingbilen ska behandlas i deklarationen beror på vem som betalar för bilen: 1. Betald av företaget Om det är en leasingbil, som betalas av företaget, betraktas bilen som en förmånsbil hos

Leasing – Så fungerar leasing av bilar, maskiner och andra inventarier

Leasing är en form av uthyrning och samtidigt finansiering av bilar, maskiner och andra inventarier. Leasetagaren, nyttjaren, betalar hyra, leasingavgift, till ägaren (leasegivaren). Man skiljer på operationell och finansiell leasing, där den sistnämnda är att

 • laglott

Laglott – Så ärver barn från föräldrarna

Ett barn har alltid rätt att få ärva minst halva arvslotten, laglott, från var och en av föräldrarna. Laglotten kan föräldrarna inte testamentera bort till någon annan. Däremot kan förekomma förmånstagarförordnanden i exempelvis kapitalförsäkringar, som

Källskatt – Så fungerar källskatter

Kupongskatt och särskild inkomstskatt (Sink) är exempel på definitiva källskatter som tas ut och fastställs till ett exakt belopp redan från början – vid källan. Det är alltså utbetalaren, bolaget respektive arbetsgivaren, som svarar för

 • kyrkoavgift

Kyrkoavgift – Det här är kyrkoavgiften

Den som är medlem av Svenska Kyrkan betalar en kyrkoavgift som i regel även inkluderar en begravningsavgift. Den som inte är medlem betalar enbart begravningsavgiften, vilken täcker de faktiska kostnaderna för begravningsväsendet. Även avgifter till

 • Kvittning av vinst

Kvittning – Så utnyttjar du möjligheten att kvitta vinsten maximalt

Kvittning privatpersoner Varje inkomstslag – tjänst, näringsverksamhet och kapital behandlas var för sig och underskott får i princip inte kvittas mot överskott i ett annat inkomstslag. Inom näringsverksamhet får inte heller underskott i en näringsverksamhet dras av

Vem betalar kupongskatt?

Den som är begränsat skattskyldig i Sverige och får aktieutdelning från svenska bolag ska betala kupongskatt på utdelningen. Den påförs även om utdelningen är i form av annat än kontanter, exempelvis aktier eller inköpsrätter. Kupongsskatt aktualiseras

Kreditgaranti – Det här är Statens Bostadskreditnämnd

De som ska köpa sin första bostad och inte får låna kan få statlig kreditgaranti. Du kanske inte får låna på vanligt sätt på grund av att du inte har fast anställning, är nyanländ invandrare

 • kostnadsersättning

Kostnadsersättning – Då kan du göra avdrag för kostnadsersättningar

Kostnadsersättning, t ex bilersättning och traktamente, är i princip skattepliktiga, men kan ge avdrag. Detta gäller också statliga och kommunala ersättningar. Se bil i tjänsten och traktamente. Om kostnadsersättningar utbetalats med högst fastställda schablonbelopp eller

Kontrolluppgift – Vilka är skyldiga att lämna kontrolluppgifter?

De uppgifter på inkomster och förmåner som arbetsgivare, banker etc skickar till skatteverket före deklarationen kallas kontrolluppgifter. För arbetsgivare gäller att kontrolluppgift till skatteverket ska lämnas senast den 31 januari för personer som fått lön

Kontantberäkning – Skatteverkets möjlighet till skönstaxering

För att kontrollera om alla inkomster deklarerats gör skatteverket ibland kontantberäkning: Skattepliktiga och skattefria inkomster summeras. Den summan minskas med samtliga utgifter som den skattskyldige och hans familj haft under året – hyra, bilkostnader etc.

Koncern – Så sänker du skatten i koncernen – Rättsfall och skatteregler

Begreppet koncern Med koncern avses vanligtvis en bolagsgrupp som enligt aktiebolagslagen går under begreppet koncern. I regel uppstår koncerntillhörighet när ett bolag har röstmajoritet i ett annat. Även skattereglerna använder sig av detta koncernbegrepp, men

Kommunalskatt – Så fungerar kommunalskatten

Den del av skatten som går till den kommun där man är skriven kallas kommunalskatt. Även skatten till landstinget ingår i det som till vardags kallas kommunalskatt. Skatten tas ut på inkomst av tjänst och

Kommunal fastighetsavgift – Så fungerar den nya fastighetsskatten

Fastighetsskatten på småhus och bostadsdelen av hyreshus har ersatts av en kommunal fastighetsavgift. Fastighetsavgift påförs även för fastigheter som är bebyggda med småhus som saknar byggnadsvärde och för småhus på ofri grund. Avgiften ska betalas

Kommanditbolag – Fördelar och nackdelar med kommanditbolaget

I ett kommanditbolag behöver, till skillnad från i handelsbolag, inte samtliga delägare vara fullt ansvariga för bolagets åtaganden. De som har ett begränsat ansvar kallas kommanditdelägare. Det räcker att det finns en ägare som har

Karaktärsbyte

Karaktärsbyte betecknar att en tillgång (fastighet, aktie) ska redovisas i ett nytt inkomstslag, exempelvis näringsverksamhet, efter att tidigare ha beskattats i ett annat inkomstslag, exempelvis kapital. Karaktärsbyte kan också vara att en tillgång i samma

 • kapitalvinst

Kapitalvinst – Sänk kapitalvinstskatten på aktier

Kapitalvinst För kapitalvinst på aktier finns följande regler som är gemensamma för både privatpersoner och företag: När blir det beskattning? Hur beräknas anskaffningsutgifter (genomsnittsmetod, schablonregel)? Reglerna för aktier i egna bolag, fåmansföretag, finns under fåmansföretag

 • Kapitaltillskott

Kapitaltillskott – Tillskott av kapital till företag och bostadsrättsföreningar

Kapitaltillskott är vad ägarna i ett företag tillskjutit som eget kapital utan att ställa några krav på löpande ränta. Kapitaltillskottet är därför en del av anskaffningsutgiften för aktierna eller andelarna. När vinst vid försäljningen av

 • kapitalpension

Kapitalpension – Så fungerar kapitalpensionen

Kapitalpension kallades den försäkringsform som var ett mellanting mellan pensions- och kapitalförsäkring och som uppstod som en konsekvens av att avdrag tidigare inte medgavs för premier till utländska pensionsförsäkringsbolag. Reglerna har nu ändrats och möjligheten

 • kapitallivränta

Kapitallivränta – Det här är kapitallivränta och så fungerar den

Kapitallivränta är en typ av kapitalförsäkring som fungerar på detta sätt: Ett engångsbelopp betalas in till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget kan sedan direkt börja återbetala beloppet, inklusive värdetillväxt, varje månad under de kommande tio åren. Seniorlån Det

 • kapitalinkomster

Kapitalinkomst – Sänk skatten på kapitalinkomster

Med kapitalinkomst avses sådana inkomster som ska deklareras i inkomstslaget kapital som är ett av de tre inkomstslagen. Skatten, som är 30 %, beräknas på skillnaden mellan inkomsterna och utgifterna. Hit hör vinst vid försäljning

 • kapitalförlust, börsen, aktier

Kapitalförlust aktier – Kvitta vinsten mot kapitalförlusten och sänk skatten

Kapitalförlust. Kapitalförluster på aktier (delägarrätter) eller aktiefonder (även warranter) får kvittas fullt ut mot vinster på sådana värdepapper. Avdragseffekten kan variera mellan 0 och 30 % för aktier och aktiefonder (även blandfonder): I nedanstående siffror

 • Deklarera 2018 Dag för deklaration

Jämkning – Här är råden då du ska jämka skatten

Den som ser att för hög preliminärskatt dras och därför räknar med att få överskjutande skatt kan under inkomståret begära särskild beräkning av A-skatten (jämkning). Det kan bero på att ränteavdrag, kapitalförluster eller avdrag för

 • jordbruk sänka skatt

Jordbruk och skogsbruk – Så sänker du skatten på gården

Jordbruk och skogsbruk redovisas som inkomst av näringsverksamhet. Mangårdsbyggnaden räknas dock som privatbostadsfastighet, om den bebos eller är avsedd att bebos av ägaren eller närstående till ägaren. Se privatbostadsfastighet. Det går därför inte att dra

 • Investmentföretag

Investmentföretag – Definitionen av investmentföretag

Investmentföretag är aktiebolag som så gott som uteslutande har till uppgift att förvalta värdepapper. Aktieportföljen ska vara väl fördelad på olika aktieinnehav och aktieägandet ska vara spritt på ett stort antal aktieägare (RÅ 2009 ref

 • investeringssparkonto ISK

Investeringssparkonto ISK – Sänk skatten med investeringssparkonton

Investeringssparkonto, ISK, Investeringssparkonto, ISK, ett sparande för privatpersoner av aktier och andra värdepapper på ett enkelt och skatteeffektivt sätt. Skatten tas ut genom en årlig schabloninkomst på värdet på samma sätt som en ränta. Genomsnittsvärdet

 • skatterådgivning

Skatterådgivning – Gör avdrag för skatterådgivning

§ Det går att dra av för skatterådgivning vid t ex en fastighets- eller företagsförsäljning, men i regel inte för hjälp med deklaration och överklagande. Rättsfall om avdrag för skatterådgivning RÅ 1947 fi 770 RÅ

 • Intern aktieöverlåtelse

Intern aktieöverlåtelse – Så fungerar intern aktieöverlåtelse

Med intern aktieöverlåtelse menas oftast den situationen att aktierna i ett bolag säljs till ett bolag som också det ägs av säljaren själv eller någon närstående till säljaren. Säljaren kommer alltså att äga aktierna inte

 • inteckning fastighet

Inteckning – Inteckning för fastighet och företag som säkerhet för lån

Genom att inteckna en fastighet kan den användas som säkerhet för lån. I fastighetsregistret finns endast uppgift om att inteckning tagits ut och med vilket belopp. Däremot registreras inte själva lånet. Genom att begära gravationsbevis

 • Inlösenrätter

Inlösenrätter – Så minskar du skatten på inlösenrätten

Bolag kan lösa in en del av aktieägarnas aktier (t ex var tionde aktie) till ett bestämt pris, som brukar ligga något över den noterade kursen. Inlösenrätter och inlösenaktier kan säljas och köpas på samma

Inköpsrätter – Så fungerar en inköpsrätt

Inköpsrätter är vad aktieägare kan få om bolaget ska sälja ut exempelvis aktierna i ett dotter- eller intressebolag till ett visst pris. Den rätten, inköpsrätten, har ett värde om de utköpta aktierna kan förväntas stiga.

Inkomstslag – De tre inkomstslagen

Det finns tre inkomstslag: Tjänst. Hit hör exempelvis löneinkomster och pensioner samt också alla andra ersättningar som man får på grund av egen prestation eller verksamhet och inte ska redovisas som inkomst av kapital eller

 • Inkomstfördelning

Inkomstfördelning – Så sänker ni skatten genom att fördela inkomsten

Skatteskalan för statlig tjänsteinkomst är progressiv. Det kan därför löna sig för två makar att försöka omfördela inkomsten. Exempelvis genom löneuttag från egna bolaget eller minska respektive öka arbetstiden för att försöka komma under skiktgränsen

 • Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbelopp – Så används inkomstindexet för beräkning av pension

Genom pensionssystemet med inkomstgrundad ålderspension infördes begreppet inkomstbasbelopp, som är ett inkomstindex som följer löneutvecklingen i Sverige. Inkomstbasbeloppet fastställs årligen av regeringen. Se Snabbfakta. Inkomstbasbeloppet används bland annat för beräkning av högsta möjliga pensionsgrundande inkomst

 • Inflyttning

Inflyttning till Sverige – Så beskattas utländsk arbetskraft i Sverige

För utlänningar som gör en inflyttning till Sverige finns en 183-dagarsregel. Det innebär att den som har hemvist i annat land kan beskattas i Sverige bara om vistelsen här är eller planeras vara mer än

Individuellt pensionssparande (IPS)

Individuellt pensionssparande (IPS) är en sparprodukt men skattemässigt jämförbart med pensionsförsäkring, dock utan riskinslag. Avdragsreglerna är lika med sparande genom pensionsförsäkringar. I IPS-sparandet, som bankerna har, kan man när som helst byta mellan följande sparformer:

 • indirekta skatter

Indirekta skatter – Det här är det indirekt skatterna

Mervärdesskatt, energiskatt, bensinskatt och spritskatt är de vanligaste typerna av indirekta skatter. Vanlig kommunalskatt och statlig inkomstskatt kallas direkta skatter. Se även punktskatter. Läs mer om indirekta skatter Skatt i enskild firma – Här kan

 • Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar – Det här är de immateriella tillgångarna i företaget

Som immateriella tillgångar i ett företag räknas Patent Hyresrätt Upphovsrätt Mönsterskydd och också sådan goodwill, som förvärvats vid övertagande av verksamhet. Immateriella tillgångar är att jämställa med inventarier, exempelvis får anskaffningsutgiften skrivas av skattemässigt på

Hyreslägenhet – Sälj din hyresrätt vid köp av bostadsrätt eller villa

Den som säljer ett småhus eller en bostadsrätt kan av köparen erbjudas en hyreslägenhet. Värdet av hyreslägenheten ses inte som någon ersättning som ska påverka vinstberäkningen. Om värdet är så stort så att det blir

 • Hobby Tävlingshäst

Hobby – Så betalar du mindre skatt och tjänar mer pengar på din hobby

Råd för inkomster från hobby Självständig och varaktig men utan egentligt vinstsyfte anger vad som är hobby till skillnad från övrig näringsverksamhet. Den behöver heller inte deklareras om den är av begränsad omfattning, exempelvis lite

 • hemortskommun

Hemortskommun – Då ska du vara folkbokför på din nya adress

Den kommun som du var mantalsskriven i under inkomståret kallas hemortskommun. Det är förhållandena den 1 november året före inkomståret som är avgörande för var man ska anses mantalsskriven för inkomståret – 1/11 år 1

Grupplivförsäkringar – Så beskattas tjänstegrupplivförsäkringar

Skatt på grupplivförsäkringar Försäkringsbolagen betalar en särskild skatt på tjänstegrupplivförsäkringar som i princip täcker den skatt som annars hade påförts den anställde och företaget. Det innebär att den anställde slipper betala skatt för premierna och

 • goodwill

Goodwill – Så gör du avdrag för goodwill i företaget

Skillnaden mellan priset man betalar för en verksamhet när den köps och värdet av tillgångarna kallas goodwill. Den behandlas som immateriell tillgång som kan skrivas av på samma sätt som inventarier. Se värdeminskningsavdrag. En annan

 • genomsyn, Skatteverket, penna, miniräknare

Genomsyn – Råd vid genomsyn från Skatteverket

Genomsyn. Aktioner som anses avvika från vad som är den verkliga innebörden av ett avtal och används som en form av komplement till reglerna om skatteflykt. Skatteverket brukar då beräkna skatten till vad resultatet skulle

 • generationsskifte

Generationsskifte genom gåva, bodelning försäljning eller arv

Att överlåta fastighet, jordbruk eller ett företag till sina barn eller anställda, generationsskifte, kan ske genom gåva eller försäljning. Effekterna kan variera beroende på om det är gåva, bodelning, försäljning eller arv. Även företagsformen har

 • skatteflykt

Skatteflykt – Så fungerar reglerna för generalklausulen

Med hänvisning till reglerna om skatteflykt (generalklausulen), kan Skatteverket få vissa slag av transaktioner skattemässigt underkända. Se även retroaktivitetsförbud. För att en transaktion ska kunna underkännas med stöd av generalklausulen krävs: Att transaktionen ingår i

 • gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning – tips och råd för gemensamma anläggningar

Det är vanligt att fastigheter har en så kallad gemensamhetsanläggning. Det kan till exempel innebära gemensamma markområden, garage, förråd och andra gemensamhetsanläggningar, som ägs och administreras av en särskild förening – vägförening, samfällighetsförening etc. Föreningens

 • förvaltningsutgift

Förvaltningsutgift – Här är alla avdragsgilla utgifter vid förvaltning

Förvaltningsutgift, som dras av i inkomstslaget kapital, är bara avdragsgilla om utgifterna överstiger 1 000 kr. Om utgifterna är större än 1 000 kr får bara den del som överstiger 1 000 kr dras av.

 • förtidsåterbetalning

Förtidsåterbetalning – Så får du tillbaka pengarna från skatten snabbare

Den som förväntar sig att få skattepengar tillbaka kan begära att få förtidsåterbetalning av pengarna. Reglerna är generösare om ansökan lämnas in innan inkomståret är slut än om man gör det först efter årsskiftet: Om

Försäkringar – Så beskattas olika typer av försäkringar

Det finns vid beskattningen två huvudformer av försäkringar: K­försäkringar (livförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, sjukförsäkringar och sakförsäkringar). Se kapitalförsäkring. Belopp som betalas ut på dessa försäkringar är skattefria. Därför är inte premien avdragsgill. En privatperson som får ut

Förskottsränta

Avdrag för förskottsränta medges bara för en månad efter utgången av inkomståret. Ränta som betalas år 1 men gäller för tiden t o m 31 januari år 2 får alltså dras av i deklarationen år

 • förseningsavgift

Förseningsavgift – Så mycket kostar det att lämna in deklarationen försent

För deklaration som inte lämnats in senast den sista inlämningsdagen, deklarationstidpunkten, påförs en förseningsavgift på 1 000 kr för privatpersoner och 5 000 kr för aktiebolag. Om någon deklaration inte lämnas kan det bli skönstaxering.

Förmögenhetsskatt

Förmögenhetsskatten avskaffades fr o m deklarationen 2008. Sveriges rikaste människor och de största inkomsterna

Förhandsbesked – Förhandsbesked för inkomstskatt och mervärdesskatt

Genom bindande förhandsbesked kan skattskyldiga och även skatteverket få besked i frågor som gäller inkomstskatt och mervärdesskatt. En sådan ansökan kan dock avvisas om det inte är av vikt för den skattskyldige eller om det

 • företagsformer

Företagsformer – Vilken företagsform ska jag välja till nya företaget?

I valet mellan företagsformer aktiebolag, handelsbolag och enskild firma ställs ofta enkelheten med enskilda firman mot det begränsade personliga betalningsansvaret, som det blir med aktiebolag eller kommanditbolag (variant av handelsbolag). I ett aktiebolag och för

 • företagsbeskattning

Företagsbeskattning – Så beräknar du skatten i ditt företag

Företagsbeskattning. Företagets skattepliktiga inkomst och därmed också skatten baseras dels på redovisningen, dels på de skatteregler som tillämpas för bl a de olika företagsformerna. Om det inte finns uttryckliga skatteregler, blir god redovisningssed oftast avgörande

 • föreningar fotboll fotbollslag

Skatteregler för ideella föreningar – Så beskattas inkomster till föreningar

Föreningar kan vara av olika slag: Ideella föreningar (bl a idrottsföreningar). Vägföreningar, samfällighetsföreningar. Se gemensamhetsanläggning. Ekonomiska föreningar. Beskattas ungefär som aktiebolag. Se företagsformer. Ideella föreningar Ideella föreningar är liksom stiftelser och religiösa trossamfund skattegynnade,»inskränkt skattskyldiga«

 • husbygge bygga hus

Förbättringsutgift – Här är avdragen för förbättringsutgifter vid försäljning

Förbättringsutgift för fastigheten eller bostadsrätten kan läggas till anskaffningskostnaden och minskar på så sätt den skattepliktiga kapitalvinsten vid en framtida försäljning. Men endast om utgifterna överstigit 5 000 kr under respektive år. Se vidare privatbostadsfastighet

 • 3:12-reglerna

3:12-reglerna – Så hanterar du reglerna i ditt fåmansföretag

Omstridda regler 3:12-reglerna, som rör skatten på utdelning i fåmansföretag, har kritiserats. Exempelvis genom att kraftigt gynna tjänsteföretag med många anställda. Delägarna har kunnat beräkna höga gränsbelopp för utdelningar med lägsta skattesats, 20 %. Stora

 • Fåmansföretag

Fåmansföretag – Så sänker du skatten med reglerna för fåmansföretag

Företag med ett fåtal personer anses genom intressegemenskapen mellan ägaren och företaget ha stora möjligheter att utnyttja vissa regler. Exempelvis har valfriheten mellan lön och värdetillväxt inneburit att vinst och utdelning kan behandlas som om

 • f-skatt

F-skatt – Så här sänker du F-skatten och förbättrar din likviditet

F-skatt utfärdas efter ansökan för den som driver eller ska driva näringsverksamhet. Ansökan om F-skatt görs på skatteverkets blankett Skatte- och avgiftsanmälan. F-skatten är normalt 10 % högre än föregående års slutliga skatt såvida den

 • frivillig rättelse deklaration

Frivillig rättelse – Så rättar du din deklaration

Frivillig rättelse innebär att deklarationer för tidigare år kompletteras med uppgifter som har utelämnats eller glömts bort. Det blir inte något skattetillägg, däremot blir det skatt och kostnadsränta som om deklarationen hade varit komplett från

 • sommarstuga fritidshus

Fritidshus – Så sänker du skatten med din sommarstuga

Fritidshus beskattas vid försäljning på samma sätt som andra småhus som används för bostadsändamål. Se privatbostadsfastighet – försäljning. Läs under uthyrning, tillsynsresa och privatbostadsfastighet om reglerna vid uthyrning av fritidshus. Uppskov med kapitalvinstskatt gäller ej

Fri skatt

Om arbetsgivaren betalar ut en nettolön och dessutom ska betala alla skatter och avgifter räknas det som en skattepliktig förmån. Rättsfall Nettolön, RÅ 1997 ref 67, RÅ 1991 not 53, beräknas på bruttolönen, före grundavdrag

 • fordringsrätter

Fordringsrätter – Skatteregler vid förlust och vinst på fordringar

Fordringar (fordringsrätter) kan vara t ex obligationer, säljarreverser och förlagslån. Ränta och vinster på fordringar beskattas hos privatpersoner i inkomstslaget kapital som ränta och kapitalvinst. För avdrag av förlust krävs att fordran har avyttrats. För

Fondemission

En fondemission i ett bolag på t ex 1:5 betyder att aktieägaren får en ny aktie för varje femtal gamla aktier. Innehavstiden för de nya aktierna är den- samma som för de gamla. Om aktieägaren

 • flyttkostnader

Flyttkostnader – Så gör du avdrag för flytt

Ersättning eller bidrag från arbetsgivaren eller t ex arbetsförmedling för flyttkostnader är skattefri. Med flyttkostnader avses följande kostnader: Packning, emballering, uppackning samt transport av bohag mm. Ersättning för transport av familjen till nya bostadsorten är

 • fastighetstaxering

Fastighetstaxering – Så ofta sker fastighetstaxeringen

Taxeringsvärdena för småhus grundar sig på en allmän fastighetstaxering, senast 2018 då det var en förenklad taxering av Sveriges alla småhus, och därefter har endast skett en upp- eller nedskrivning av värdena beroende prisutvecklingen. Nästa

 • fastighetsskatten

Fastighetsskatt – I vilka fall finns fastighetsskatten fortfarande kvar?

Fastighetsskatt på småhus och bostadsdelen av hyreshus har ersatts med en kommunal fastighetsavgift och har slopats helt för utländska bostäder. Fastighetsskatten finns dock kvar för småhus och lantbruksenheter, som saknar byggnad eller är under byggnad,

Fastighetsbeskattning

Vid inkomstbeskattningen görs åtskillnad mellan privatbostadsfastighet och näringsfastighet. Vid fastighetstaxering och kommunal fastighetsavgift förekommer annan uppdelning. Se näringsfastighet om skillnaden mellan att äga en hyresfastighet genom ett bolag och att äga den privat. Läs under

 • Expropriation

Expropriation – tvångsförsäljning av fastighet

Stat och kommun samt myndigheter kan i vissa fall tvinga en fastighetsägare att sälja sin fastighet. Det kallas expropriation. Fastigheten anses då avyttrad vid tillträdet av fastigheten. Skattereglerna är i princip desamma som vid frivillig

 • Expatriater

Expatriater – Så fungerar skattereglerna

Med uttrycket expatriater avses utlänningar som under begränsad tid tjänstgör i Sverige som anställda i svenska eller utländska företag. Kvalificerade forskare, experter och nyckelpersoner kan efter beslut medges lättnader under tre år så att bara

 • expansionsfond till pension

Expansionsfond – Så avsätter till expansionsfonden och sänker skatten

Privatpersoner som har inkomst av näringsverksamhet antingen direkt eller indirekt genom exempelvis handelsbolag kan genom ett avdrag i deklarationen låta inkomsterna stanna i företaget. Och då betala expansionsfondsskatt på inkomsten och resterande skatt när pengarna

 • egenavgifter

Egenavgifter – Egenavgiften för privatpersoner och företag

Egenavgifter privatpersoner Privatpersoner betalar en allmän pensionsavgift och inte egenavgifter, som tas ut på förvärvsinkomster som ger pensionsrätt och dras automatiskt av från inkomsterna vid uträkningen av den slutliga skatten i samband med deklarationen Egenavgifter

 • dubbel bosättning

Dubbel bosättning – Tillfälligt arbete och flytt till nytt arbete

Dubbel bosättning vid tillfälligt arbete. Vid tillfälliga och kortvariga arbeten minst fem mil hemifrån kan det bli avdrag vid övernattning, även om det inte är fråga om tjänsteresa. Med tillfälligt arbete avses arbete som i

 • dubbelbeskattning

Dubbelbeskattning – Så undviker du att inkomsten beskattas två gånger

Dubbelbeskattning används i två sammanhang. Dels för att beskriva att bolagsinkomster beskattas två gånger, dels då inkomster riskerar att beskattas i mer än ett land. Vinster i aktiebolag och ekonomiska föreningar påförs först bolagsskatt och

 • dold äganderätt

Dold äganderätt – Så här fungerar dold äganderätt

Vid försäljning av en villa eller bostadsrätt kan det vara bättre om två makar eller sambor räknas som ägare än om bara en gör det. Det gäller främst då det blir en förlust och underskott

 • dolt fel hus fastighet

Dolt fel – Här är reglerna för dolda fel vid köp av hus

Dolt fel i fastighet är en vanlig fråga vid förvärv av fastighet. Det finns en undersökningsplikt för köparen. Om felet inte bort upptäckas vid köparens undersökning och inte avhandlats mellan parterna, läggs alltså avgörande vikt

 • Direktpension pensionär pension

Direktpension – När är direktpensionen ett bra val för mig?

För en företagare som driver aktiebolag är direktpension utan försäkring ett bra alternativ till pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. Pengar som bolaget betalat bolagsskatt på placeras då direkt i fonder eller andra placeringar med full handlingsfrihet. En

Delägarrätter – Så får du göra kvitta förlust mot vinst i delägarrätt

Från skattesynpunkt har det betydelse om ett värdepapper är en fordringsrätt, t ex obligation eller andel i räntefond, eller är det delägarrätter. Reglerna för delägarrätter skiljer sig från reglerna för fordringsrätter, exempelvis rätten till kvittning

Deklarationssystem – Så kan du ändra och lämna in din deklaration

Deklarationssystem. För privatpersoner finns en tvåsidig huvudblankett, som skickas ut i en förtryckt version till de flesta som måste deklarera. Följande kontrolluppgifter är förtryckta i din deklaration: Löneinkomster, inkomsträntor, skuldräntor, pensionssparande och tomträttsavgäld. Bankernas och

Deklarationsplikt – Då måste du som privatperson eller företag deklarera

Deklarationsplikt privatpersoner Privatpersoner har deklarationsplikt och måste lämna deklaration senast den 2 maj i följande fall: Förvärvsinkomst eller pension på minst 42,3 % av prisbasbeloppet och bosatt i Sverige hela året Inkomst på minst 100

 • avdrag dator

Avdrag för dator – Så drar du av för datorn och datorprogram hemma

Så här fungerar avdrag för dator och datorprogram. Avdrag för inköp av datorprogram Datorprogram kan oftast dras av på en gång, då de anses ha mycket kort livslängd. Se värdeminskningsavdrag. Avdrag för dator Då de

 • dagbarn

Dagbarn – Det gäller för avdrag för dagbarn

De flesta kommunala dagbarnvårdare får sin ersättning uppdelad på lön och en omkostnadsersättning, som ska täcka normala kostnader. Kostnadsersättningarna för dagbarn och fosterbarn som bestäms efter rekommendationer är skattefria. I gengäld medges inte något avdrag.

 • bärplockning, blåbär, bär

Bärplockning – Så säljer du bär, svamp och kottar utan att betala skatt

Inkomster av bärplockning, svamp och kottar på upp till 12 500 kr per person och år är skattefria. Råd om bärplockning Plocka ut 50 000kr skattefritt Om alla i en familj på exempelvis fyra personer har

Byte – Då beskattas ett byte som en avyttring

Byte är jämförbart med avyttring och behandlas i skattesammanhang på samma sätt. Ett aktiebyte kan dock ge rätt till framskjuten beskattning eller uppskov. Vid byte räknas avyttringspriset och därmed kapitalvinsten efter den tillbytta egendomens värde.

 • brottslig verksamhet

Brottslig verksamhet – Då får du avdrag vid brott

Även brottslig verksamhet kan vara skattepliktig för utövaren, men inte alltid. Brottslig verksamhet i taxirörelse § Skattefri förskingring RÅ 1991 ref 6, RÅ 1992 not 327, skattepliktig taxirörelse som saknade tillstånd, RÅ 2005 ref 14.

Bosättning – Så påverkas din hemvist hur mycket du betalar i skatt

Bosättning. Var en person är bosatt har betydelse för i vilken kommun man ska betala skatt, hemortskommun, respektive om man ska anses i bosatt i Sverige eller inte, hemvist. Skatt betalas till den kommun där

 • bolagsskatt

Bolagsskatt – Så sänker du skatten i ditt bolag

På den inkomst som blir kvar i ett aktiebolag sedan alla avdrag och avsättningar gjorts betalas statlig bolagsskatt. Se Snabbfakta. Den effektiva skatten kan vara lägre än den nominella, beroende på möjligheterna till olika former

 • blandat fång

Blandat fång – Så sänker du skatten vid överlåtelse under marknadsvärdet

Blandat fång är en överlåtelse som till en del räknas som köp och i övrigt som gåva. Så blir det om t ex aktier eller en bostadsrätt överlåts mot ersättning som ligger under marknadsvärdet. Om

 • bil till jobbet

Bil till jobbet – Så gör du avdrag för egen bil till jobbet och i tjänsten

Schablonavdraget för bil till jobbet med egen bil är lika stort oberoende av hur många mil man kör men måste uppfylla något av kraven enligt nedan. Se Snabbfakta. Avdrag medges även om man har bilförmån,

 • min egen bil

Egen bil i tjänsten – Så drar du av när du kör egen bil i arbetet

Den skattefria milersättningen för den som använder egen bil i tjänsten är lika stort som schablonavdragen för bilavdrag för arbetsresor. Schablonen gäller personbilar med plats för upp till åtta passagerare. Beloppet gäller även för egenföretagare

 • betalningsansvar

Betalningsansvar – Gör avdrag för räntor som betalningsansvarig

Med betalningsansvar menas bland annat att man är betalningsskyldig för lån, som kan få betydelse för rätten till avdrag för räntan. Det kan också innebära ansvar genom delägarskap i handelsbolag eller som företrädare för företag.

 • Beskattningsår

Beskattningsår – välj rätt inkomstår för redovisning av inkomster och utgifter

Beskattningsår (inkomstår) är det år för vilket man ska redovisa och skatta för inkomster och utgifter. Året efter beskattningsåret, som tidigare kallades för taxeringsår, är det år då deklarationen ska lämnas. Se deklarationsplikt. Beskattningsår är

 • beskattningstidpunkt, deklaration

Beskattningstidpunkt

När inkomster och utgifter ska redovisas i deklarationen följer följande principer för beskattningstidpunkt: Beskattningstidpunkt Kontantprincipen, som tillämpas för inkomstslaget tjänst, lön mm, och beskrivs under kontantprincipen och årsskiftesbetalningar. Bokföringsmässiga grunder för bl a i inkomstslaget

Beskattningsbar inkomst – Så beräknas den beskattningsbara inkomsten

Det är den inkomst, som återstår sedan allmänna avdrag och grundavdrag räknats bort, och på vilken skatten beräknas, alltså beskattningsbar inkomst. Grundavdraget görs både statligt och kommunalt. Eftersom grundavdragets storlek varierar, påverkas också marginalskatten, framförallt

 • basbelopp

Basbelopp 2019 – Här hittar du allt om prisbasbelopp och andra basbelopp

Basbelopp används för att beräkna olika belopp inom till exempel pension och sjukförsäkring. Basbelopp 2019 Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor. Basbelopp 2018 Prisbasbeloppet för 2019 är 45 500 kronor. Det finns tre olika och

Barns pengar – Så skyddar du barnens pengar

För omyndiga barns pengar finns särskilda skyddsregler och regler om tillstånd av den överförmyndare som finns i varje kommun. En årsräkning över ett barns tillgångar och skulder ska lämnas in till överförmyndaren om tillgångarna överstiger

 • barnpension

Barnpension – Råd och tips om pengar till barn och barnpension

För att ungdomar med barnpension inte ska drabbas av skatt på kortare feriearbete är pension upp till 40 % av ett prisbasbelopp skattefri vid pension från en förälder – det skattefria beloppet är dubbelt så

Barnkostnad – Här är kostnaderna för barn du får göra avdrag för

Barnkostnad Inkomsten för vård av andras barn är skattepliktig och utgifterna för vården får därför dras av. Se vidare dagbarn, fosterbarn och vårdkostnad. Däremot är vård av egna barn personliga levnadskostnader som inte får dras

Avtalsförsäkringar – Så beskattas din avtalsförsäkring

Ersättningar som betalas ut för de kollektiva försäkringarna (avtalsförsäkringar) AGB (försäkring om avgångsbidrag). AGS (avtalsgruppsjukförsäkring). TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada) beskattas som löneinkomst. Så beskattas avtalsförsäkringar På utbetalda avgångsbidrag enligt AGB påförs löneskatt, som betalas av

 • Avknoppning

Avknoppning – Så hanterar du avknoppningen

Avknoppning innebär att ett företag delar ut ett dotterföretag till sina aktieägare. Skattemässigt kan en avknoppning behandlas på ett av dessa två sätt: Utdelning. Värdet av de utdelade aktierna är skattepliktig utdelningsinkomst (se aktier –

Avkastningsskatt – Så sänker du avkastningsskatten

Avkastningsskatt är en skatt på pensionsförsäkringar, kapitalpension och kapitalförsäkringar. Den betalas av svenska livförsäkringsföretag, understödsföreningar med livförsäkringsverksamhet, utländska livförsäkringsföretag med försäkringsrörelse i Sverige, pensionsstiftelser och arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar skuld under rubriken »Avsatt