Avdrag – Här är alla avdragen för privatpersoner och företag2020-03-13T15:15:21+01:00

Här hittar du avdrag för privatpersoner och företag. Alla avdragen har både utförliga råd samt hänvisningar till rättsfall.

Här är alla avdragen du behöverDet här granskar Skatteverket 2020

I år granskar Skatteverket privata kostnader och oredovisade förmåner i företag. Städ- och transportbranschen är i fokus i insatserna mot svartarbete och andra brott i arbetslivet. Arbetet mot identitetsrelaterat fusk och välfärdsbrottslighet fortsätter. I den

Deklarera vinster från nätcasino?

För många är det ett stort frågetecken huruvida de bör skatta för vinster de gjort på nätcasino eller ej. Tidigare har det funnits en viss mån av tvetydighet i Lotterilagen angående detta men i och

Det här granskar Skatteverket i år (2019)

Skatteverket arbetar mot osund konkurrens i bland annat byggbranschen, i år med särskilt fokus på den grå delen av marknaden. Flera åtgärder genomförs mot fusk med identiteter som kopplas till företagsbedrägerier och välfärdsbrottslighet. Handeln med

Anskaffningsutgift – Så beräknar du din anskaffningsutgift

Anskaffningsutgift är tillsammans med förbättringsutgifter vad som får dras av vid vinstberäkningen, omkostnadsbeloppet, vid en försäljning av exempelvis aktier, bostadsrätt eller fastighet. Oftast använder man den faktiska anskaffningsutgiften, men schablonregler finns också. Exempelvis 20 %

Deklarationssystem – Så kan du ändra och lämna in din deklaration

Deklarationssystem. För privatpersoner finns en tvåsidig huvudblankett, som skickas ut i en förtryckt version till de flesta som måste deklarera. Följande kontrolluppgifter är förtryckta i din deklaration: Löneinkomster, inkomsträntor, skuldräntor, pensionssparande och tomträttsavgäld. Bankernas och

Nyckeltal 2019

Allmän pensionsavgift 7% av förvärvsinkomsten men högst 36 400 (år 2019), 35 300 kr (år 2018). Avdrag för arbetsresor Bil : 18,50 kr/milMotorcykel, mopedbil: 9 kr/milMoped: 4,50 kr/mil. Läs mer om avdrag för arbetsresor

Skogskonto – Så sänker du skatten med skogskonton

Det går att skjuta upp beskattningen av skogsinkomster genom att sätta in en del av pengarna på skogskonto. Räntan beskattas med en särskild definitiv källskatt som är 15 % av årets ränta. Den betalas in

Skattedeklaration – Sänk skatten vid skatteinbetalningen med skatteavdrag

Reglerna om skattebetalning finns i en särskild skattebetalningslag, som innehåller regler om skattedeklaration, skattsedlar, preliminär självdeklaration, kostnadsräntan på kvarskatt mm. Skattsedlar Det finns olika slags skattsedlar för betalning av preliminär skatt: A-skatt, för löntagare, som

Idrottsavdrag – Så gör du avdrag för idrott och träning

Idrott och träning är ofta förknippad med volontärarbete. Men det är inte helt ovanligt med inkomster och utgifter inom föreningsverksamheten för till exempel tränare och domare. Har du inkomster i din idrottsutövning kan det finnas

Avskattning – Här är fallen du krävs på avskattning

En tillgång kan ändra skattemässig karaktär, t ex en fastighet övergår från att vara näringsfastighet till att vara privatbostad. Se även karaktärsbyte. [41 kap. 6 § IL] Om skiftet på sikt kan leda till fördelar

Så gör du avdrag för sponsring

Sponsring. Ett företag som sponsrar en organisation eller förening ger en gåva, och får som motprestation reklam för sitt företag. Eftersom reklam är avdragsgillt men däremot inte gåvor, så är ibland endast en del av

Skogsavdrag – Så gör du avdrag vid försäljning av skog

Vid försäljning och uttag av skogsprodukter från egen skog får man göra skogsavdrag med 30 % av årets intäkter av sådan försäljning och sådant uttag. Medan vid försäljning av rotpost eller avverkningsrätter får privatpersoner dra

Konkurs – Så gör du avdrag och sänker skatt i konkurser

Ett företag eller en privatperson kan begära sig själv i konkurs. Men även av någon av fordringsägarna (borgenärerna). Tingsrätten ska sedan avgöra om den som begärts i konkurs (gäldenär) är insolvent och därigenom på obestånd. Med

Jobbskatteavdrag – Sänk skatten med jobbskatteavdraget

Det här är jobbskatteavdraget Jobbskatteavdrag är en skattereduktion som innebär att skatten reduceras för arbetsinkomster, vilket i sin tur har inneburit att exempelvis pensionärer har ansetts orättvist beskattade. Denna ojämlikhet har minskat då pensionärer har

Årsskiftesbetalningar

Årsskiftesbetalningar. För inkomst av tjänst gäller att inkomsten ska tas upp det år den betalas eller kan disponeras. Om en ersättning från Försäkringkassan för en sjukperiod i december inte betalas ut förrän under januari året

Avsätt vinstandelar till en vinstandelsstiftelse

Vinstandelsstiftelse Ett företag kan med avdragsrätt avsätta en del av sin vinst till en vinstandelsstiftelse för senare utdelning till de anställda. Avsättning och avdrag sker för det år på vilket vinstandelen beräknas. Överföringen av medel kan

Undvik uttagsbeskattning

Uttagsbeskattning. Om tillgångar i näringsverksamhet tas ut av t ex ägaren för privat bruk för ett lägre pris än marknadspris anses skillnaden vara en inkomst i näringsverksamheten som ska uttagsbeskattas enligt särskilda regler om underprisöverlåtelse.

Utländsk valuta – Så minskar du skatten vid valutatransaktioner

Kursvinster och kursförluster på utländska fordringar och skulder är skattepliktiga som kapitalvinst respektive avdragsgilla som kapitalförlust. En kursförlust är därmed avdragsgill till 70 %. För marknadsnoterade fordringar i svenska kronor behandlas vinster och förluster som

Uppskov – Så skjuter du upp skatten på inkomst och vinst

Med uppskov vid beskattningen kan avses att en inkomst får flyttas framåt till senare år, se exempelvis periodiseringsfond. Se även stämpelskatt. Vanligtvis åsyftas dock uppskov vid byte av bostad eller aktiebyte, där metoderna kan vara olika antingen

Upphovsmannakonto – Sänk skatten med upphovsmannakonton

Med upphovsmannakonto kan man sprida en tillfälligt mycket hög inkomst så att den beskattas under flera olika år. Inkomsterna sätts då på ett särskilt bankkonto och är skattefria tills pengarna tas från kontot. Av räntan

Ta vara på underskottet med underskottsavdrag

Underskottsavdrag kan för privatpersoner vara av olika slag: Underskottsavdrag av kapital, då skattereduktion får dras av mot andra skatteinkomster och fastighetsavgift. Se kapitalunderskott.Underskottsavdrag av näringsverksamhet, som får sparas till senare år. Se kvittning.Underskottsavdrag av nystartad näringsverksamhet, som får

Råd vid underprisöverlåtelse

Underprisöverlåtelse. Reglerna om underprisöverlåtelser anger när ett företag kan sälja tillgångar till ägarna utan att det blir uttagsbeskattning för företaget. Se även den översiktliga beskrivningen av förutsättningarna för vissa vanliga slag av underprisöverlåtelser. Se även

Traktamente – Allt om resekostnader i Sverige och utlandstraktamente

Ökade levnadskostnader vid resor utanför den vanliga verksamhetsorten (tjänstestället) är antingen avdragsgilla eller så täcks kostnaderna av skattefri ersättning (traktamente) från arbetsgivaren. Villkoren är i stort sett lika, dock är reglerna för skattefria traktamenten något

Tantiem – Det här är tantiem och så fungerar skatt och avdrag

Tantiem är en form av bonusersättning till vissa anställda i ett företag. Beloppet fastställs oftast av bolagsstämman och med utgångspunkt från företagets resultat. Tantiem beskattas som vanlig lön för den anställde och medför arbetsgivaravgifter för

Lagfartskostnad – Så mycket betalar du för stämpelskatten

Lagfartskostnad och stämpelskatt Den som köper en fastighet eller tomträtt måste betala stämpelskatt (lagfartskostnad) av det som är högst, köpesumman eller taxeringsvärdet för samma år. Privatpersoner betalar 1,5 % och bolag (juridiska personer) 4,2 %. Stämpelskatten

Stipendier som är skattefria

Stipendier till någons utbildning är normalt skattefria. Men inte om det finns en koppling till arbete eller uppdrag som utförts eller ska utföras. Exempelvis har stipendier för fackliga kurser (utbildningsbidrag) ansetts skattefria om de har

Skattebeskedet – Då kommer den slutliga skatten

Den slutliga skatten framgår av skattebeskedet som i regel sänds ut i juni, augusti eller december. Från den slutliga skatten avräknas de belopp som är inbetalat som preliminärskatt på lön, ränteinkomster etc under inkomståret med

Skönstaxering – Så undviker du att bli skönstaxerad

Den som trots upprepade uppmaningar inte lämnar någon deklaration eller den som lämnar en bristfällig deklaration kan skönstaxeras. Skönstaxering kan t ex ske om det saknas inkomster för någon del av året. Den som på

Skuldsanering – Så fungerar skuldsaneringen

Den som under lång tid inte klarat av att betala sina skulder kan med stöd av lagen få lånen avskrivna enligt skuldsaneringslagen. Kronofogdemyndigheten prövar ansökan om skuldsaneringen och beslutar i ärendet även om en eller

Skiktgräns

Skiktgränserna över vilken statlig skatt tas ut efter olika procentsatser räknas på beskattningsbar inkomst, alltså inkomsten efter grundavdrag. Skiktgränserna ska normalt höjas med utvecklingen av konsumentprisindex (prisbasbeloppet). Se Snabbfakta och marginalskatt. Läs mer om skiktgräns

Skatteverket – Det här gör Skatteverket

Skatteverket är den gemensamma myndigheten för alla skattekontor. Numera granskas deklarationerna enbart av tjänstemän. Se skatteförfarandelagen. Om deklaranten begär omprövning ska beslutet också granskas av en särskilt kvalificerad person hos skatteverket. Den årliga taxeringen avslutas

Skatteuträkning – Räkna ut skatt på förvärvsinkomst och kapital

Hur gör man en skatteuträkning på dina privata inkomster. Skatten på förvärvsinkomst (tjänst och näringsverksamhet) och kapitalinkomst räknas ut var för sig på detta sätt: Beskattningsbar förvärvsinkomst På den beskattningsbara inkomsten sedan grundavdrag dragits av

Skatterättsnämndens uppdrag

Förhandsbesked i skattefrågor lämnas av Skatterättsnämnden, www.skatterattsnamnden.se, som består av ledamöter från bl a näringslivet och skatteverket. Se förhandsbesked. Besluten kan överklagas till regeringsrätten. Läs mer om Skatterättsnämnden Omstrukturering – Så omstrukturerar du företaget inför

Skattereduktion – Minska skatten med skattereduktion

När kapitalutgifterna, t ex låneräntorna, är större än kapitalinkomsterna minskas skatten på övriga inkomster genom skattereduktion. 30 % av underskottet får då dras av som skattereduktion. Skattereduktion får i regel göras mot statlig inkomstskatt och

Skatteplanering – Så skatteplanerar du i bolaget legitimt

Skatteplanering är ett laddat ord med ofta dubbla betydelser. Att sänka eller undvika skatt genom skatteplanering kan vara både legitimt och rentav nödvändigt i vissa fall, vilket framgår bl a av de många skattesänkningsråd som

Skatteförfarandelagen – Det här är skatteförfarandelagen

Skatteförfarandelagen Skatteförfarandet har funnits i olika lagar, exempelvis skattebetalningslagen, taxeringslagen samt lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, som har ersatts med skatteförfarandelagen, prop 2010/11:165. I lagen finns regler för hur beslut ska fattas, hur överklagande kan

Skattefria ersättningar – Här är ersättningarna som är skattefria

Långt ifrån alla ersättningar som du får är skattepliktiga. Här är en lista på vanliga skattefria ersättningar. Alla de här är skattefria ersättningar: Flyttningskostnadsersättning. Se flyttning. Understöd från facket vid arbetskonflikt. Utbildning vid personalavveckling. Personalvårdsförmåner

Skadestånd – Här är skadestånden som är skattefria

Skadestånd som ersätter bortfallet av en skattepliktig inkomst eller ska täcka avdragsgilla kostnader är normalt skattepliktig. Däremot blir det aldrig mervärdesskatt på ersättningen eftersom det inte ses som skattepliktig omsättning av vara eller tjänst. Som

Så beräknas sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Som sjukpenninggrundande inkomst (SGI) räknas den inkomst som en person antas komma att få för eget arbete de närmaste 12 månaderna. Skattepliktiga kostnadsersättningar eller förmåner, exempelvis bilförmån, inräknas inte. SGI kan inte överstiga 7,5 prisbasbelopp

Sjukpenning – Så beräknas sjukpenningen

Normalt kan man inte vara sjukskriven i mer än ett år. I vissa fall kan det bli 18 månader. Sjukpenningen är ca 77,6 % av inkomsten upp till 7,5 prisbasbelopp. Den som har en sjukförsäkring

Sambeskattning mellan makar och ogifta

Makar och även ogifta sambeskattas om de hade gemensamt barn vid utgången av året före inkomståret och sammanlevt under större delen av inkomståret. I praktiken har sambeskattning inte längre någon betydelse då förmögenhetsbeskattningen har avskaffats.

Räntekompensation – Avdrag och råd för ränteskillnadsersättning

Räntekompensation. Vid köp av exempelvis privatobligationer, statsobligationer och andra skuldebrev betalar köparen även den upplupna räntan fram till nästa utdelningsdag. Läs mer om obligationer. Köparen får avdrag för denna kompensation som ränta. Dock först när

Ränteinkomster – Så beskattas du för ränteinkomsterna

Ränteinkomster beskattas normalt i inkomstslaget kapital där skattesatsen är 30 %. För en företagare kan det dock vara en inkomst i näringsverksamhet, om det är ränta på fordringar som hör till näringsverksamheten. Råd för ränteinkomster

Räntefördelning – Sänk skatten med räntefördelningen

Räntefördelning Privatpersoner som deklarerar inkomst av näringsverksamhet kan få en del av inkomsten kapitalbeskattad och då med 30 % så kallad räntefördelning. Syftet är att avkastningen på ägarens kapital i företaget ska beskattas med 30-procentig

Så skattar du för räntefonder

Investeringsfonder, som innehåller räntebärande papper, kallas räntefonder. Långa fonder som innehåller obligationer med långa löptider (kallas också obligationsfonder) är känsligare för ränteförändringar än korta fonder. Som innehåller räntepapper med kortare löptider (kallas också penningmarknadsfonder). Så

Periodiskt understöd – Så får du göra avdrag för underhåll

Avdrag medges för s k legala periodiskt understöd, exempelvis understöd till f d maka efter en skilsmässa. Mottagaren tar upp understödet som skattepliktigt inkomst. Avdrag för underhåll till barn får inte göras. Periodiska understöd från allmännyttiga

Pension – Så fungerar pensionssystememet och PPM i Sverige

Alla som arbetat och bott i Sverige får allmän pension, som grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som till exempel arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning. Det finns också

Närstående – När räknas man som närstående

Vissa regler innefattar även närstående bl a för att förhindra olika former av kringgåenden. Se t ex reglerna om räntefria lån, löneförmån, och låneförbud samt fåmansföretag och fåmansföretag 3:12-reglerna. Med närstående när det gäller fåmansföretag

Skatteregler för näringsbetingade aktier/andelar

Reglerna om näringsbetingade andelar och aktier syftar till att ett bolag inte ska bli beskattad i flera led för utdelning och kapitalvinst på aktieinnehav inom bolagssektorn. I gengäld är inte förluster på sådana aktier avdragsgilla. Näringsbetingade

Avdrag för medlemsavgifter och föreningsavgifter

Man får i regel inte göra avdrag för medlemsavgifter till olika branschorganisationer. Det gäller även när avgiften ska täcka utgifter som hör samman med verksamheten som till exempel gemensam annonsering, information och utbildning. § För

Marginalskatt – Så påverkar marginalskatten din inkomst

Marginalskatt är den skatteprocent du får betala på en extra intjänad hundralapp. Den skatteprocent som du betalar på hela din inkomst är ofta betydligt lägre. Se Snabbfakta. Tjänst, näringsverksamhet Marginalskatt för inkomst av tjänst och

Lön till barn

En egenföretagare eller företagsledare i ett fåmansföretag blir själv beskattad för lön som betalas till egna barn som är under 16 år. Om åldersgränsen uppnåtts kommer barnet självt att beskattas för hela inkomsten. Förutsatt att

Särskild löneskatt – Det här är särskild löneskatt

Förvärvsinkomster som inte till någon del ger rätt till socialförsäkringsförmåner beläggs med en särskild löneskatt. Löneskatt med 24,26 % ska betalas på inkomst av passiv näringsverksamhet och på all näringsverksamhet som drivs av dödsbo. För

Livränta – Avdrag och beskattning av skadeståndslivränta

En privatperson som dömts till att betala skadeståndslivränta får dra av den som periodiskt understöd om det finns en domstolsdom. Avdraget, som är ett allmänt avdrag, får göras oavsett mottagarens ålder. Mottagaren tar upp livräntan

Likvidation

Likvidation innebär att ett företag upplöses och tillgångar och skulder skiftas ut på delägarna. Ett aktiebolag kan upphöra på något av följande sätt: genom konkurs som avslutas med underskott, avveckling eller fusion utan avveckling. Råd

Laglott – Så ärver barn från föräldrarna

Ett barn har alltid rätt att få ärva minst halva arvslotten, laglott, från var och en av föräldrarna. Laglotten kan föräldrarna inte testamentera bort till någon annan. Däremot kan förekomma förmånstagarförordnanden i exempelvis kapitalförsäkringar, som

Källskatt – Så fungerar källskatter

Kupongskatt och särskild inkomstskatt (Sink) är exempel på definitiva källskatter som tas ut och fastställs till ett exakt belopp redan från början – vid källan. Det är alltså utbetalaren, bolaget respektive arbetsgivaren, som svarar för

Kyrkoavgiften – Vad är kyrkoavgiften och hur stor är den?

Kyrkoavgiften (även kallad kyrkoskatten) drar Skatteverket automatiskt från din skattsedel om du är medlem i Svenska kyrkan. Avgiften betalar dom sedan ut till ditt trossamfund. Även medlemskap i andra trossamfund kan bli administrerad genom skattsedeln.

Kupongskatt – När och hur ska kupongskatten betalas?

Den som är begränsat skattskyldig i Sverige och får aktieutdelning från svenska bolag ska betala kupongskatt på utdelningen. Den påförs även om utdelningen är i form av annat än kontanter, exempelvis aktier eller inköpsrätter. Kupongsskatt aktualiseras

Kontrolluppgift – Vilka är skyldiga att lämna kontrolluppgifter?

De uppgifter på inkomster och förmåner som arbetsgivare, banker etc skickar till skatteverket före deklarationen kallas kontrolluppgifter. För arbetsgivare gäller att kontrolluppgift till skatteverket ska lämnas senast den 31 januari för personer som fått lön

Kontantberäkning – Skatteverkets möjlighet till skönstaxering

För att kontrollera om alla inkomster deklarerats gör skatteverket ibland kontantberäkning: Skattepliktiga och skattefria inkomster summeras. Den summan minskas med samtliga utgifter som den skattskyldige och hans familj haft under året – hyra, bilkostnader etc.

Kommunalskatt – Så fungerar kommunalskatten

Den del av skatten som går till den kommun där man är skriven kallas kommunalskatt. Även skatten till landstinget ingår i det som till vardags kallas kommunalskatt. Skatten tas ut på inkomst av tjänst och

Karaktärsbyte

Karaktärsbyte betecknar att en tillgång (fastighet, aktie) ska redovisas i ett nytt inkomstslag, exempelvis näringsverksamhet, efter att tidigare ha beskattats i ett annat inkomstslag, exempelvis kapital. Karaktärsbyte kan också vara att en tillgång i samma

Kapitalvinst – Sänk kapitalvinstskatten på aktier

Kapitalvinst För kapitalvinst på aktier finns följande regler som är gemensamma för både privatpersoner och företag: När blir det beskattning? Hur beräknas anskaffningsutgifter (genomsnittsmetod, schablonregel)? Reglerna för aktier i egna bolag, fåmansföretag, finns under fåmansföretag

Kapitalpension – Så fungerar kapitalpensionen

Kapitalpension kallades den försäkringsform som var ett mellanting mellan pensions- och kapitalförsäkring och som uppstod som en konsekvens av att avdrag tidigare inte medgavs för premier till utländska pensionsförsäkringsbolag. Reglerna har nu ändrats och möjligheten

Kapitallivränta – Det här är kapitallivränta och så fungerar den

Kapitallivränta är en typ av kapitalförsäkring som fungerar på detta sätt: Ett engångsbelopp betalas in till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget kan sedan direkt börja återbetala beloppet, inklusive värdetillväxt, varje månad under de kommande tio åren. Seniorlån Det

Kapitalinkomst – Sänk skatten på kapitalinkomster

Med kapitalinkomst avses sådana inkomster som ska deklareras i inkomstslaget kapital som är ett av de tre inkomstslagen. Skatten, som är 30 %, beräknas på skillnaden mellan inkomsterna och utgifterna. Hit hör vinst vid försäljning

Jämkning – Här är råden då du ska jämka skatten

Den som ser att för hög preliminärskatt dras och därför räknar med att få överskjutande skatt kan under inkomståret begära särskild beräkning av A-skatten (jämkning). Det kan bero på att ränteavdrag, kapitalförluster eller avdrag för

Jordbruk och skogsbruk – Så sänker du skatten på gården

Redovisning av jordbruk och skogsbruk tas upp som inkomst av näringsverksamhet. Man räknar dock mangårdsbyggnaden som privatbostadsfastighet, om ägaren eller närstående till ägaren bebor eller är avser att bo där. Se privatbostadsfastighet. Det går därför

Investmentföretag – Definitionen av investmentföretag

Investmentföretag är aktiebolag som så gott som uteslutande har till uppgift att förvalta värdepapper. Aktieportföljen ska vara väl fördelad på olika aktieinnehav och aktieägandet ska vara spritt på ett stort antal aktieägare (RÅ 2009 ref

Skatterådgivning – Gör avdrag för skatterådgivning

§ Det går att dra av för skatterådgivning vid t ex en fastighets- eller företagsförsäljning, men i regel inte för hjälp med deklaration och överklagande. Rättsfall om avdrag för skatterådgivning RÅ 1947 fi 770 RÅ

Inköpsrätter – Så fungerar en inköpsrätt

Inköpsrätter är vad aktieägare kan få om bolaget ska sälja ut exempelvis aktierna i ett dotter- eller intressebolag till ett visst pris. Den rätten, inköpsrätten, har ett värde om de utköpta aktierna kan förväntas stiga.

Inkomstslag – Det är är dom tre inkomstslagen

Inkomstslag är de kategorier som en skattepliktig inkomst kan vara uppdelad i. Den är viktig att veta då man vill veta hur en inkomst ska beskattas. Vad använder man inkomstslag till? Hur en inkomst är

Inkomstbasbelopp – Så används inkomstindexet för beräkning av pension

Genom pensionssystemet med inkomstgrundad ålderspension infördes begreppet inkomstbasbelopp, som är ett inkomstindex som följer löneutvecklingen i Sverige. Inkomstbasbeloppet fastställs årligen av regeringen. Se Snabbfakta. Inkomstbasbeloppet används bland annat för beräkning av högsta möjliga pensionsgrundande inkomst

Individuellt pensionssparande (IPS)

Individuellt pensionssparande (IPS) är en sparprodukt men skattemässigt jämförbart med pensionsförsäkring, dock utan riskinslag. Avdragsreglerna är lika med sparande genom pensionsförsäkringar. I IPS-sparandet, som bankerna har, kan man när som helst byta mellan följande sparformer:

Indirekta skatter – Det här är det indirekt skatterna

Mervärdesskatt, energiskatt, bensinskatt och spritskatt är de vanligaste typerna av indirekta skatter. Vanlig kommunalskatt och statlig inkomstskatt kallas direkta skatter. Se även punktskatter. Läs mer om indirekta skatter Skatt i enskild firma – Här kan

Goodwill – Så gör du avdrag för goodwill i företaget

Skillnaden mellan priset man betalar för en verksamhet när den köps och värdet av tillgångarna kallas goodwill. Den behandlas som immateriell tillgång som kan skrivas av på samma sätt som inventarier. Se värdeminskningsavdrag. En annan

Genomsyn – Råd vid genomsyn från Skatteverket

Genomsyn. Aktioner som anses avvika från vad som är den verkliga innebörden av ett avtal och används som en form av komplement till reglerna om skatteflykt. Skatteverket brukar då beräkna skatten till vad resultatet skulle

Generationsskifte genom gåva, bodelning försäljning eller arv

Att överlåta fastighet, jordbruk eller ett företag till sina barn eller anställda, generationsskifte, kan ske genom gåva eller försäljning. Effekterna kan variera beroende på om det är gåva, bodelning, försäljning eller arv. Även företagsformen har

Skatteflykt – Så fungerar reglerna för generalklausulen

Med hänvisning till reglerna om skatteflykt (generalklausulen), kan Skatteverket få vissa slag av transaktioner skattemässigt underkända. Se även retroaktivitetsförbud. För att en transaktion ska kunna underkännas med stöd av generalklausulen krävs: Att transaktionen ingår i

Gemensamhetsanläggning – tips och råd för gemensamma anläggningar

Det är vanligt att fastigheter har en så kallad gemensamhetsanläggning. Det kan till exempel innebära gemensamma markområden, garage, förråd och andra gemensamhetsanläggningar, som ägs och administreras av en särskild förening – vägförening, samfällighetsförening etc. Föreningens

Försäkringar – Så beskattas olika typer av försäkringar

Det finns vid beskattningen två huvudformer av försäkringar: K­försäkringar (livförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, sjukförsäkringar och sakförsäkringar). Se kapitalförsäkring. Belopp som betalas ut på dessa försäkringar är skattefria. Därför är inte premien avdragsgill. En privatperson som får ut

Förskottsränta

Avdrag för förskottsränta medges bara för en månad efter utgången av inkomståret. Ränta som betalas år 1 men gäller för tiden t o m 31 januari år 2 får alltså dras av i deklarationen år

Förmögenhetsskatt

Förmögenhetsskatten avskaffades fr o m deklarationen 2008. Sveriges rikaste människor och de största inkomsterna

Företagsbeskattning – Så beräknar du skatten i ditt företag

Företagsbeskattning. Företagets skattepliktiga inkomst och därmed också skatten baseras dels på redovisningen, dels på de skatteregler som tillämpas för bl a de olika företagsformerna. Om det inte finns uttryckliga skatteregler, blir god redovisningssed oftast avgörande

Skatteregler för ideella föreningar – Så beskattas inkomster till föreningar

Föreningar kan vara av olika slag: Ideella föreningar (bl a idrottsföreningar). Vägföreningar, samfällighetsföreningar. Se gemensamhetsanläggning. Ekonomiska föreningar. Beskattas ungefär som aktiebolag. Se företagsformer. Ideella föreningar Ideella föreningar är liksom stiftelser och religiösa trossamfund skattegynnade,»inskränkt skattskyldiga«

3:12-reglerna – Så hanterar du reglerna i ditt fåmansföretag

Omstridda regler 3:12-reglerna, som rör skatten på utdelning i fåmansföretag, har kritiserats. Exempelvis genom att kraftigt gynna tjänsteföretag med många anställda. Delägarna har kunnat beräkna höga gränsbelopp för utdelningar med lägsta skattesats, 20 %. Stora

Frivillig rättelse – Så rättar du din deklaration

Frivillig rättelse innebär att deklarationer för tidigare år kompletteras med uppgifter som har utelämnats eller glömts bort. Det blir inte något skattetillägg, däremot blir det skatt och kostnadsränta som om deklarationen hade varit komplett från

Fritidshus – Så sänker du skatten med din sommarstuga

Fritidshus blir beskattade vid försäljning på samma sätt som andra småhus som man använder för bostadsändamål. Se privatbostadsfastighet – försäljning. Du kan läsa mer under uthyrning, tillsynsresa och privatbostadsfastighet om reglerna vid uthyrning av fritidshus.

Fri skatt

Om arbetsgivaren betalar ut en nettolön och dessutom ska betala alla skatter och avgifter räknas det som en skattepliktig förmån. Rättsfall Nettolön, RÅ 1997 ref 67, RÅ 1991 not 53, beräknas på bruttolönen, före grundavdrag

Fondemission

En fondemission i ett bolag på t ex 1:5 betyder att aktieägaren får en ny aktie för varje femtal gamla aktier. Innehavstiden för de nya aktierna är den- samma som för de gamla. Om aktieägaren

Fastighetstaxering – Så ofta sker fastighetstaxeringen

Taxeringsvärdena för småhus grundar sig på en allmän fastighetstaxering, senast 2018 då det var en förenklad taxering av Sveriges alla småhus, och därefter har endast skett en upp- eller nedskrivning av värdena beroende prisutvecklingen. Nästa

Fastighetsbeskattning

Vid inkomstbeskattningen görs åtskillnad mellan privatbostadsfastighet och näringsfastighet. Vid fastighetstaxering och kommunal fastighetsavgift förekommer annan uppdelning. Se näringsfastighet om skillnaden mellan att äga en hyresfastighet genom ett bolag och att äga den privat. Läs under

Expropriation – tvångsförsäljning av fastighet

Stat och kommun samt myndigheter kan i vissa fall tvinga en fastighetsägare att sälja sin fastighet. Det kallas expropriation. Fastigheten anses då avyttrad vid tillträdet av fastigheten. Skattereglerna är i princip desamma som vid frivillig

Expatriater – Så fungerar skattereglerna

Med uttrycket expatriater avses utlänningar som under begränsad tid tjänstgör i Sverige som anställda i svenska eller utländska företag. Kvalificerade forskare, experter och nyckelpersoner kan efter beslut medges lättnader under tre år så att bara

Egenavgifter – Egenavgiften för privatpersoner och företag

Egenavgifter privatpersoner Privatpersoner betalar en allmän pensionsavgift och inte egenavgifter, som tas ut på förvärvsinkomster som ger pensionsrätt och dras automatiskt av från inkomsterna vid uträkningen av den slutliga skatten i samband med deklarationen Egenavgifter

Dolt fel – Här är reglerna för dolda fel vid köp av hus

Dolt fel i fastighet är en vanlig fråga vid förvärv av fastighet. Det finns en undersökningsplikt för köparen. Om felet inte bort upptäckas vid köparens undersökning och inte avhandlats mellan parterna, läggs alltså avgörande vikt

Direktpension – När är direktpensionen ett bra val för mig?

För en företagare som driver aktiebolag är direktpension utan försäkring ett bra alternativ till pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. Pengar som bolaget betalat bolagsskatt på placeras då direkt i fonder eller andra placeringar med full handlingsfrihet. En

Så drar du av för datorn och datorprogram i hemmet

Här kan du läsa om i vilka fall det är möjligt att göra av avdrag för dator och datorprogram som du använder hemma. Möjligheterna har kraftigt minskat då datorer är vanliga hemma och möjligheten att

Avdrag för dagbarn – Avdragsgilla kostnader för dagbarn

De flesta kommunala dagbarnvårdare får sin ersättning uppdelad på lön och en omkostnadsersättning, som ska täcka normala kostnader. Kostnadsersättningarna för dagbarn och fosterbarn som bestäms efter rekommendationer är skattefria. I gengäld medges inte något avdrag.

Byte – Då beskattas ett byte som en avyttring

Byte är jämförbart med avyttring och behandlas i skattesammanhang på samma sätt. Ett aktiebyte kan dock ge rätt till framskjuten beskattning eller uppskov. Vid byte räknas avyttringspriset och därmed kapitalvinsten efter den tillbytta egendomens värde.

Brottslig verksamhet – Då får du avdrag vid brott

Även brottslig verksamhet kan vara skattepliktig för utövaren, men inte alltid. Brottslig verksamhet i taxirörelse Skattefri förskingring RÅ 1991 ref 6, RÅ 1992 not 327Skattepliktig taxirörelse som saknade tillstånd, RÅ 2005 ref 14. Stölder eller

Bolagsskatt – Så sänker du skatten i ditt bolag

På den inkomst som blir kvar i ett aktiebolag sedan alla avdrag och avsättningar gjorts betalas statlig bolagsskatt. Se Snabbfakta. Den effektiva skatten kan vara lägre än den nominella, beroende på möjligheterna till olika former

Beskattningstidpunkt

När inkomster och utgifter ska redovisas i deklarationen följer följande principer för beskattningstidpunkt: Beskattningstidpunkt Kontantprincipen, som tillämpas för inkomstslaget tjänst, lön mm, och beskrivs under kontantprincipen och årsskiftesbetalningar. Bokföringsmässiga grunder för bl a i inkomstslaget

Beskattningsbar inkomst – Så beräknas den beskattningsbara inkomsten

Det är den inkomst, som återstår sedan allmänna avdrag och grundavdrag räknats bort, och på vilken skatten beräknas, alltså beskattningsbar inkomst. Grundavdraget görs både statligt och kommunalt. Eftersom grundavdragets storlek varierar, påverkas också marginalskatten, framförallt

Barns pengar – Så skyddar du barnens pengar

För omyndiga barns pengar finns särskilda skyddsregler och regler om tillstånd av den överförmyndare som finns i varje kommun. En årsräkning över ett barns tillgångar och skulder ska lämnas in till överförmyndaren om tillgångarna överstiger

Avtalsförsäkringar – Så beskattas din avtalsförsäkring

Ersättningar som betalas ut för de kollektiva försäkringarna (avtalsförsäkringar) AGB (försäkring om avgångsbidrag). AGS (avtalsgruppsjukförsäkring). TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada) beskattas som löneinkomst. Så beskattas avtalsförsäkringar På utbetalda avgångsbidrag enligt AGB påförs löneskatt, som betalas av

Avknoppning – Så hanterar du avknoppningen

Avknoppning innebär att ett företag delar ut ett dotterföretag till sina aktieägare. Skattemässigt kan en avknoppning behandlas på ett av dessa två sätt: Utdelning. Värdet av de utdelade aktierna är skattepliktig utdelningsinkomst (se aktier –

Avkastningsskatt – Så sänker du avkastningsskatten

Avkastningsskatt är en skatt på pensionsförsäkringar, kapitalpension och kapitalförsäkringar. Den betalas av svenska livförsäkringsföretag, understödsföreningar med livförsäkringsverksamhet, utländska livförsäkringsföretag med försäkringsrörelse i Sverige, pensionsstiftelser och arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar skuld under rubriken »Avsatt

Aktieägartillskott – Så tillför du mer kapital i bolaget

Ägarna i ett aktiebolag kan bli ansvariga för bolagets skulder om åtgärder inte vidtas så snart bolagets egna kapital sjunker till under halva det nominella aktiekapitalet. Bolaget ska då upprätta en kontrollbalansräkning och ägarna se

Ackord – Så skrivs skulden för att undvika konkurs

Ett ackord innebär att en fordringsägare, borgenären, skriver av en del av sin fordran, mot att gäldenären undviker konkurs och också kan vara beredd att betala en större del av fordran. Ackord kan också träffas

Till toppen