Här kan du ladda ner en gratis mall för arvskifte. Kopiera texten i mallen och klistra in den i ett ordbehandlingsprogram som till exempel Word. Fyll sedan i den och uppdatera värden för att passa ditt ändamål. Sedan är det bara att skriva ut den på skrivare eller spara ner den på din hårddisk.

Gratis mall för arvskifte

Arvskiftesavtal

arvskifte bouppteckningDen X månad 20XX avled Förnamn Efternamn, ÅÅMMDD-NNNN, från Ort. Bouppteckningen efter honom/henne registrerades vid Skatteverket den X månad 20XX under ärendenummer ………………….

Som dödsbodelägare antecknades:
1.
2.

Det antecknades vidare:

att ,
att , samt
att .

Följande egendom förelåg till arvskifte:

Kontanter ,00
Bankmedel ,00
……. ,00
Reserveras av bankmedel för kommande utgifter och skatter – ,00
Avgår skiftesarvode – ,00
Att skifta: ,00

I enlighet med ovanstående överenskommer delägarna
härmed om följande.

Förnamn Efternamn tillskiftas
……. ,00
Kontanter ,00
Summa: ,00

Förnamn Efternamn tillskiftas
……. ,00

Bankmedel ,00
Summa: ,00
Totalt: ,00

Delägarna överenskommer slutligen att överskott av reserverade bankmedel och eventuella ytterligare inkomster och utgifter skall fördelas mellan dem i enlighet med grunderna för detta arvskifte.

Med ovanstående arvskifte förklarar vi oss till alla delar nöjda.

Denna handling har upprättats i ett exemplar som skall omhändertas av Förnamn Efternamn.

Ort den / 20XX                        Ort den / 20XX

Förnamn Efternamn              Förnamn Efternamn

Läs mer om arv och arvskifte

Här hittar du mer tips och råd om arv och familjerätt.

Arvsrätt – Så fungerar arvsrätten för barn, makar och särkullsbarn

Testamente – Ladda ner en gratis mall för att upprätta ett testamente för arv

Dela upp ett arv