Du ska alltid göra en bodelning vid skilsmässa eller makes död. Men du kan också göra den under bestående äktenskap. Man kan reda ut en oklar äganderättssituation genom bodelning och bodelningsavtal – och man kan bodela av egendom för att makarna ska uppnå skattefördelar eller att någon av makarna riskerar att bli skuldsatt.

Frågor och svar om bodelning och bodelningssavnar

  1. Vad är en bodelning?

    När man vill dela upp egendomarna mellan makar så skriver man ett bodelningsvatal.

  2. När ska man göra en bodelning och skriva ett bodelningsavtal?

    Vanligtvis gör man det vid skilsmässa men det går även att göra under pågående äktenskap. Även vid dödsfall så gör man den här uppdelningen.

  3. Hur ser ett bodelningsavtal ut?

    Det måste vara skriftligt och vara underskrivet av båda makarna. Signaturerna behöver inte vara bevittnade. Vid skilsmässa behöver inte registrera avtalet. Se våra avtalsmallar för bodelning och skilsmässa.

I anmälan (till skatteverket) räcker det att makarna skriver så här:

Blankett för anmälan om bodelning till Skatteverket

ANMÄLAN OM BODELNING UNDER BESTÅENDE ÄKTENSKAP

Vi, (namn, personnummer) och (namn, personnummer), anmäler härmed att vi har för avsikt att genomföra bodelning under bestående äktenskap.

(ort, datum, år) (namnförtydligande) (namnförtydligande)

Bifogat: Personbevis


Enskild egendom eller giftorättsgods i bodelningsavtal

Makars egendom är antingen enskild eller giftorättsgods. En make kan ha fått egendom genom arv eller gåva med förbehåll om att den ska vara dennes enskilda egendom. Då behöver man inte någon ytterligare åtgärd för att man ska behandla den som enskild egendom vid bodelningen. I annat fall krävs ett äktenskapsförord mellan makarna.

All annan egendom är giftorättsgods och ska bli delad lika enligt huvudregeln lika mellan makarna.

Endast giftorättsgodset räknas med i bodelningsavtal såvida inte man väljer att inkludera sådan enskild egendom som är skapad genom äktenskapsförord.

Makarna kan i praktiken själva avgöra vad man ska bodela och hur egendomen ska bli delad. Därför behöver inte all egendom ingå i bodelningen.

Privata pensionsförsäkringar räknas med i bodelning som giftorättsgods, såvida det inte är oskäligt eller makarna kommit överens om annat.

I (NJA 1991 s 284) ingick bara två fastigheter i bodelningen trots att makarna även hade annat giftorättsgods.

Skilsmässa Bodelning Bodelningsavtal

Huvudregeln är att giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna. Respektive make har också rätt att behålla ett värde motsvarande den egendom som tillförts. Konsekvensen blir därför att respektive make vid bodelningen alltid har rätt att få hälften av det sammanlagda giftorättsgodset eller det belopp som tillförts boet. Egendomen kan efter bodelningen göras till enskild med äktenskapsförord.

Den ene maken kan också helt eller delvis avstå sin rätt till likadelning av giftorättsgodset. Det kan alltid hävdas att en skev delning ska korrigeras i ett senare skede. Se dock konkurs.

Råd för bodelningsavtal

Bodela över förlust

Om kapitalunderskottet för en make är större än 100 000 kr sänks avdragseffekten genom avdragsbegränsningen. Före en försäljning som kan ge stora förluster kan då aktier eller en del av en fastighet föras över till andra maken – så att en så liten del som möjligt av förlusten ligger över 100 000-kronorsgränsen. Se råd under kapitalunderskott.

Om en förlust efter t ex en fastighetsförsäljning blir så stor att skattereduktionen överstiger inkomstskatten blir det ingen skattesänkning för den överskjutande delen, då skattereduktionen inte får sparas till senare år.

Före försäljningen kan man genom bodelning föra över en del av fastigheten på andra maken. Se husförsäljning.

Bodelningsavtal som en redigerbar mall

Vill du ha framtidsfullmakten som en redigerbar Word-mall som du lätt kan anpassa, skriva ut och skriva under? Köp och ladda ner den direkt i vår webbshop

Mall för bodelningsavtal vid skilsmässa

Undertecknade

Förnamn Efternamn, ÅÅMMDD-NNNN, och
Förnamn Efternamn, ÅÅMMDD-NNNN, har med anledning
av äktenskapsskillnad träffat följande avtal om bodelning.

Det antecknades

att talan om äktenskapsskillnad väcktes
den X månad 200X vid X tingsrätt (Mål nr T – ),

att målet om äktenskapsskillnad pågår,

Alternativt

att X tingsrätt meddelat dom på äktenskapsskillnad
mellan parterna den X månad 200X och att domen vunnit laga kraft,

att delningen skall göras med utgångspunkt i
egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad
väcktes, d v s den X månad 200X,

att

att , samt

att .

Till grund för bodelning lades en av makarna
upprättad bouppteckning, bilaga X.

Alternativt

Till bodelning förelåg följande tillgångar och skulder:

Förnamn Efternamns tillgångar

Kontanter ,00

Bankmedel ,00
……. ,00

Summa: ,00

Förnamn Efternamns skulder

Studieskulder ,00

……. ,00

Summa: ,00

Förnamn Efternamns tillgångar

Bankmedel ,00

Bil ,00

……. ,00

Summa: ,00

Förnamn Efternamns skulder

Bankskuld ,00

…… ,00

Summa: ,00

Sammanställning

Förnamn Efternamns tillgångar ,00
Förnamn Efternamns skulder ,00
Netto: ,00

Förnamn Efternamns tillgångar ,00
Förnamn Efternamns skulder ,00
Netto: ,00

Parternas nettobehållning ,00

Vardera partens giftorättsandel utgör ,00

Parterna överenskom om följande fördelning.

Förnamn Efternamn blir tilldelad i bodelningsavtalet

Sina kontanter ,00

Sina bankmedel ,00

……. ,00

mot att han/hon

Behåller betalningsansvaret för sin studieskuld – ,00

…… – ,00

Utger kontant i bodelningslikvid till Förnamn Efternamn – ,00
Giftorättsandel: ,00

Förnamn Efternamn blir tilldelad i bodelningsavtalet

Sina bankmedel ,00

Sina bil ,00

….. ,00

Kontant i bodelningslikvid av
Förnamn Efternamn ,00
mot att han/hon

Behåller betalningsansvaret för sin bankskuld – ,00
…… – ,00
Giftorättsandel: ,00

Med detta bodelningsavtal förklarar vi oss till alla delar nöjda.

Detta bodelningsavtal har är upprättat i två exemplar varav
parterna tagit varsitt.

Ort / 20xx                           Ort den / 20xx

______________            ______________
Förnamn Efternamn           Förnamn Efternamn

Säkra din ekonomi för framtiden

Efter en separation kan det vara bra att se till att din ekonomi är säkrad även om du blir sjuk och inte kan ta hand om dig själv. Med en framtidsfullmakt bestämmer du vem som ska sköta din angelägenheter.

Här kan du läsa mer om bodelningsavtal, äktenskap och skilsmässa