Dra av vårdkostnaden

Om du haft kostnader för vård av annan person i ditt hem kan du få dra av dina utgifter. För att få dra av krävs att:

  • du fått skattepliktig ersättning (fast lön etc).
  • det gäller vård av annan person än eget barn eller familjemedlem.

RÅD

Ge ersättning till den vårdade
I skattepraxis godkänns inte avdrag för vård av nära anhörig. Det gäller även om man har fått skattepliktig ersättning för vården. Om i stället den som vårdas tar emot ersättningen är vårdbidraget skattefritt.

Läs mer

Undvik uttagsbeskattning

Om tillgångar i näringsverksamhet tas ut av t ex ägaren för privat bruk för ett lägre pris än marknadspris anses skillnaden vara en inkomst i näringsverksamheten som ska uttagsbeskattas enligt särskilda regler om underprisöverlåtelse. §

Skatteregler för utländsk valuta

Kursvinster och kursförluster på utländska fordringar och skulder är skattepliktiga som kapitalvinst respektive avdragsgilla som kapitalförlust. En kursförlust är därmed avdragsgill till 70 %. För marknadsnoterade fordringar i svenska kronor behandlas vinster och förluster som

Skatt för utdelning på utländska aktier

Den som är bosatt i Sverige är skattskyldig här även för utdelning på utländska aktier. Skatt på 30 % av den utdelningen tas upp i den svenska deklarationen. Från denna dras sedan eventuell utländsk kupongskatt som

Så placerar du utomlands

Det krävs inte något tillstånd för i Sverige bosatta personer att öppna utländska bankkonton. Den som öppnar sådant konto måste dock försäkra sig om att den utländska banken lämnar kontrolluppgifter på räntan till Sverige. Läs

Köp, försäljning och uthyrning av utlandsfastigheter

Fastigheter i utlandet räknas som privatbostäder på samma sätt som fastigheter i Sverige. Följande skatteregler gäller: Köp När ett utlandshus köps som permanentbostad i något EU-land eller Island, Norge och Liechtenstein går det numera att

Utlandsarbete – Så blir du befriad från svensk skatt vid arbete utomlands

Utlandsarbete. De svenska skattereglerna innehåller en sexmånaders- respektive en ettårsregel för svensk skattebefrielse vid utlandsjobb, även om man i övrigt anses obegränsat skattskyldig och således bosatt i Sverige. För att få befrielse från svensk skatt