En tjänstebil klassas som en bilförmån om arbetsgivaren tillåter dig att använda den för privat bruk. Normalvärdet av tjänstebilen är summan av en viss procent av nybilspriset och 31,7 % av prisbasbeloppet. Procentsatsen är nio med tillägg av tre fjärdedelar av statslåneräntan. Normalvärdet ökas, om nybilpriset är större än 7,5 ggr prisbasbeloppet. Och minskas om exempelvis bilen används mycket i tjänsten. Mer än 3 000 mil och även i en del andra situationer.  

Fr o m inkomståret 2018 ändras reglerna, då fasta beloppet sänks från 31,7 % av prisbasbeloppet till 29 %, en följd av att fordonsskatten läggs utanför, samt att trängselskatten också läggs utanför.

tjänstebil bilförmån

Värdet avser helt fri bil varför eventuella betalningar ska dras av. Att avstå från kontant lön mot förmånsbil ses däremot inte som betalning. Månadskostnaden, exklusive bensin, blir ca 2 700 kr före skatt för en bil som kostar 200 000 kr. Även den som har förmånsbil och uppfyller kravet för att göra avdrag för resor till och från jobbet har rätt till bilavdrag för sådana resor. Nedan anges situationer där normalvärdet kan justeras.

Extrautrustning

Extrautrustning som inte finns i grundmodellen läggs till nybilspriset, däremot inte alkolås, mobiltelefon eller handikapputrustning. Ej heller om man har fri parkering för tjänstebil på arbetsplatsen.

Bensintillägg

Bensintillägg tillkommer med 120 % av bensinkostnaden för de privatresor som betalas av arbetsgivaren. Om inte antalet mil i tjänsten kan visas, kan bilens totala körsträcka ses som privatkörning. Procentsatsen, 120, har införts av praktiska skäl då hänsyn har tagits till att fakturan kommer med en månads förskjutning.

På kontrolluppgiften ska antalet tjänstemil anges. Även om man själv står för bensinkostnaderna, bör det finnas noteringar om resorna.

Lyxbilstillägg

Lyxbilstillägg blir det om bilpriset överstiger 7,5 prisbasbelopp med 11 % av den del av nybilspriset som överstiger denna gräns.

Sexårsbilar

Sexårsbilar värderas efter verkligt nybilspris inkl extrautrustning, men alltid lägst fyra prisbasbelopp.

Miljöbilar

Miljöbilar, sk miljöanpassade bilar, får ett lägre förmånsvärde då priset får beräknas på närmast jämförbara bil som inte har miljöanpassad teknik. Dessutom minskas värdet med ytterligare 40 % om det är en el- eller laddhybridbil. Men den nedsättningen får dock inte överstiga 16 000 kr per år respektive 10 000 kr (fr o m 2017). Arbetsgivaren behöver inte ansöka om nedsättning av förmånsvärdet utan kan själv sätta ned värdet för sådana bilar. Se råd och rättsfall nedan.

Lång körning

Lång körning kan innebära att förmånsvärdet får sättas ned till 75 % av fullt värde vid minst 3 000 mils årlig tjänstekörning, oavsett privat användning. Nedsättning av förmånsvärdet vid lång körsträcka sker före eventuell justering i övrigt av förmånsvärdet.

Begränsad användning av bilförmåner

Begränsad användning kan innebära att förmånsvärdet får sättas ned till 50 % om en anställd har delad dispositionsrätt till en förmånsbil. Så att han endast kan utnyttja bilen under halva tiden. 

Specialinredning

Specialinredning, som innebär att den är inredd eller anpassad för annat än persontransport t ex installations- eller distributionsbilar, kan medföra att värdet sätts ned till 70 % av fullt förmånsvärde. Arbetsgivaren ska ansöka om sådan nedsättning.

Taxi

Taxi som används av flera förare kan innebära att förmånsvärdet sätts till 40 % av ett prisbasbelopp. Om taxibilen körs i mer än 6 000 mil i tjänsten per år kan samma justering göras även om den körs av bara en förare.

Egenföretagarens bil

Egenföretagarens bil som används privat i mer än ringa omfattning ska tas upp bland intäkterna precis som för en löntagare med tjänstebil. Om det är bäst att bilen ägs privat eller av företaget beror framför allt på hur dyr bilen är och hur mycket man kör privat. Förmånsvärdet blir lika stort oavsett hur mycket man kör privat. Vid mindre än 1 500 mil privatkörning är det oftast mest fördelaktigt att äga bilen privat. Om man i slutet av året ser att förmånsalternativet blir ofördelaktig, kan man i stället bokföra kostnaderna för bilen som privata uttag och för tjänstemilen ges då sedvanligt bilavdrag. Två makar som äger ett företag tillsammans får bara en bilförmån. Även om tjänstebilen kan disponeras av båda. Ingående mervärdeskatt har fått lyftas av trots att bilen inte bokförts bland inventarierna (KRG 4005/98). Se råd samt frågor och svar nedan.

Låt gamla bilar vara privata

Låt gamla bilar vara privata Förmånsvärdet beräknas på nybilspriset även om bilens värde sjunkit kraftigt. Det är därför inte särskilt förmånligt att köpa begagnade bilar som förmånsbilar. Om bilen måste renoveras kan det vara idé att låta företaget köpa bilen, för att sedan köpa ut den privat för skäligt pris.

Stäng av din bilförmån

Den som har tjänstebil beskattas oavsett om den används hela året. Om du exempelvis är bortrest en längre tid kan det vara skäl att låta bilen stå kvar hos arbetsgivaren och då ha förfogande över bilen.

Låt flera använda din bilförmån

Om bilen disponeras endast i »ringa« omfattning, mindre än tio gånger om året och högst totalt 100 mil. Då blir det ingen förmån att betala skatt för. Företaget kan därför låta anställda och utan förmånsskatt låna för t ex en kortare semesterresa, transporter om var och en kör mindre än 100 mil. Eller lånar den upp till tio gånger under året.

Välj rätt miljöbilar

En bensinsnål miljöbil, med reducerat förmånsvärde, och som körs mycket i tjänsten kan bli extra förmånlig om du själv betalar bensinen också för tjänstekörningarna. Arbetsgivaren kan då betala ut bilavdraget mil skattefritt för tjänsteresorna, vilket kan bli mer än den verkliga kostnaden.

Använd leasing för momsavlyft

Köp av personbil ger oftast inte företaget rätt till momsavlyft. Ytan endast för löpande utgifter. Halva momsen på leasinghyra kan däremot dras av om bilen används minst 100 mil per år i den momspliktiga verksamheten. Genom att sätta ett lågt restvärde höjs samtidigt hyran och också momsavdraget. Om bilen efter leasingperioden säljs för ett högre pris än restvärdet betalas de pengarna tillbaka till bolaget.

Vänta med tilläggen

Oavsett om en förmånsbil leasats eller köpts kan inköp av sådan extrautrustning som lätt kan monteras in och ur bilen ge fullt momsavdrag om utrustningen köps till efteråt. Och alltså inte ingår   i anskaffningskostnaden. Det kan gälla bilradio, GPS-navigator, cd-spelare, motorvärmare, takräcke, överdragsklädsel och vinterdäck.

Ta lönetillägg i stället för bilförmån

Om en förmån ingår inte i det underlag som kan ge andra förmåner. Exempelvis tjänstepension, sjukpenning eller föräldrapenning, kan det vara bättre att få lönetillägg. Oftast vid inkomster över 7,5 prisbasbelopp och om bara några år återstår till pensionering. Egenföretagaren redovisar däremot förmåner som inkomst av näringsverksamhet och får då också räkna med även förmånerna.

Rättsfall om bilförmåner och tjänstebilar

Frågor och svar om bilförmån och tjänstebil

Kan det bli förmånsvärde även för tid som bilen garageras exempelvis vid utlandsresor eller semestrar?

Ja, om den inte lämnas till någon annan och under minst en månads tid. Förslagsvis kan den garageras  hos arbetsgivaren.

Kan företaget/arbetsgivaren hyra ett garage för bilen i närheten av bostaden?

Ja, men det kan bli en skattepliktig uthyrningsinkomst om det är förmånstagarens  eget garage.

Gäller lyxbilstillägget även sexårsbilar?

Ja, men värdet får beräknas på det ursprungliga nybilspriset. Sexårsbilar kan vara ett alternativ om renoveringskostnaderna är stora och kan dras av som kostnad i företaget.

Kan förmånsvärdet beräknas endast för de dagar som bilen kunnat användas för privat bruk?

Ja, om dispositionsrätten saknas, exempelvis att bilen faktiskt disponeras av någon annan under den här tiden. Begränsningen måste ha varat under en hel kalendermånad.

Blir det dubbel sänkning för miljöbilar som används i tjänsten?

Ja, exempelvis får värdet sättas ned till 75 % av ett redan nedsatt värde för miljöbil.

[quads id=9]

Frågor och svar om bilförmån och tjänstebil

  • Fråga: Är det alltid fördelaktigt att låta arbetsgivaren svara för drivmedlet?
    Svar: Ja, om bensinpriset är högt och arbetsgivaren kan dra av momsen. Oftast är det ändå bäst att själv betala drivmedlet om den körs mycket i tjänsten och den är bensinsnål bil eller en miljöbil med låg drivmedelskostnad. Kostnaden per mil kan då understiga den ersättning som går att ta ut skattefritt  av arbetsgivaren.
  • Fråga: Kan det bli det en skattepliktig förmån även om förmånsbilen köps till underpris av make eller sambo eller kollega?
    Svar: Ja, men sannolikt inte om det görs av någon som inte är närstående såvida inte det är en skenaffär.
  • Fråga: Är privatleasing förmånligare än förmånsbil?
    Svar: Ja, om den används mycket i tjänsten och arbetsgivaren betalar relativ hög milersättning och i synnerhet om ränteläget är lågt så att leasingavgifterna är på en rimlig nivå. Kostnaderna bör ligga inom ramen för vad som gäller för egen bil, exempelvis milersättning från arbetsgivaren och milavdrag för bil till jobbet.

Läs mer om tjänstebil och bilförmån

Trängselskatt – Så gör du avdrag för trängselavgiften

Reseavdrag – Så gör du avdrag för resor, affärsresor och konferensresor