nextoryMed en framtidsfullmakt utser du en person som tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du skulle bli sjuk, får en psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Reglerna trädde i kraft 1 juli 2017. Nedan hittar du ett exempel på en gratis avtalsmall för en framtidsfullmakt.

Kopiera texten i mallen och klistra in den i ditt ordbehandlingsprogram. Skriv ut blanketten för att fylla i den och skriva under.


Marknadens största utbud av ljudböcker & e-böcker gratis i 14 dagar

Nextory har marknadens största utbud av e-böcker och man kan för en fast månadsavgift läsa och lyssna på så många böcker man vill. Vi har tusentals titlar, inklusive de senaste nyheterna.
Här kan du genom Avdragslexikon.se testa Nextory gratis i 14 dagar.


Framtidsfullmakt – blankett

Enligt lag (2017:310) om framtidsfullmakt

framtidsfullmakt mall exempelOm jag på grund av grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om mina personliga och ekonomiska angelägenheter skall nedanstående fullmaktshavare äga rätt att företräda mig i enlighet med lagen (2017:310) om framtidsfullmakter.

Fullmaktsgivare

Namn

____________________________________________________________

Personnummer

____________________________________________________________

Adress

____________________________________________________________

Telefon

____________________________________________________________

Fullmaktshavare

Namn

____________________________________________________________

Personnummer

____________________________________________________________

Adress

____________________________________________________________

Telefon

____________________________________________________________

Granskare

Namn

____________________________________________________________

Personnummer

____________________________________________________________

Adress

____________________________________________________________

Telefon

____________________________________________________________

Fullmaktsgivaren ger härmed fullmaktshavaren rätt att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser för det fall fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga.

Denna fullmakt är obegränsad, dvs den omfattar rätt att förfullmaktshavaren att företräda mig i samtliga ekonomiska och personliga angelägenheter.

Om fullmaktshavaren bedömer att framtidsfullmakten har trätt i kraft, ska fullmaktshavaren snarast och skriftligen underrätta mig och min make/maka eller sambo och närmaste släktingar samt i förekommande fall ovan nämnda granskare. Av underrättelsen ska det framgå att framtidsfullmakten har trätt i kraft och vad den innehåller.

Fullmaktshavaren skall i samband med fullgörande av sitt uppdrag bevaka mina intressen och – om möjligt – samråda med mig och min make/maka.

Fullmaktshavaren skall skriftligen och snarast för granskaren redovisa samtliga åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas med stöd av framtidsfullmakten. I förekommande fall har granskaren – om så bedöms ligga i mitt intresse – rätt att återkalla fullmakten.

 

Stockholm den 1 januari 2018

 

_________________________

/                                                               /

 

Att xx , denna dag inför oss, med sunt och fullt förstånd och fri vilja, undertecknat ovanstående framtidsfullmakt, intygar undertecknade på en gång närvarande vittnen.

____________________________ _____________________________

/Namn, Personnummer /        /                            /

____________________________ _____________________________

/Adress Telefonnummer    /   /                           /

 


Marknadens största utbud av ljudböcker & e-böcker

Testa Nextory gratis i 14 dagar.


Fler gratis avtalsmallar

Här kan du ladda ner fler gratis avtalsmallar inom familjerätt