Lagen om framtidsfullmakter har nu funnits ett bra tag och kom till redan 1 juli 2017. Den innebär att du med en framtidsfullmakt utser en person som tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du skulle bli sjuk, får en psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande tillstånd där du inte kan sköta din ekonomi själv. Här nedan hittar du exempel på en gratis mall för framtidsfullmakter som du kan kopiera och anpassa för eget behov. Du kan även se vilka regler som gäller för en framtidsfullmakt och vad den ska innehålla. Dessutom kan du köpa färdiga mallar som PDF- eller Word-filer om du vill slippa skriva mallen själv.

Regler för framtidsfullmakt

framtidsfullmakt mall blankett exempel

För att en framtidsfullmakt ska vara giltig måste följande vara uppfyllt.

  • Du måste vara 18 år för att kunna skriva på en fullmakt. Men även kunna ta hand om dina egna angelägenheter.
  • Den måste även vara skriftlig.
  • Dessutom måste det framgå att det är en fullmakt du skriver på.
  • Samt att fullmakten ska bevittnas av två personer.
  • Läs mer om lagen. Lag (2017:310) Riksdagen

Fullmakten måste dessutom innehålla

  • Vem som är själva fullmaktshavaren
  • Men även vilka frågor och ärenden som fullmakten gäller
  • Dessutom eventuella andra villkor för fullmakten

Granskare

Framtidsfullmakten kan men behöver inte ha en granskare. Alltså en person som är satt att granska fullmaktshavaren. Det betyder att fullmaktshavaren måste redovisa sitt uppdrag till granskaren.

Men utser man ingen granskare kan nära släktingar som make/maka kräva redovisning högst en gång per år av fullmaktshavaren. Läs mer om arvsrätt och testamente.

Så återkallas eller upphör fullmakten

Fullmaktsgivaren kan alltid återkalla fullmakten genom att till exempel förstöra dokumentet. Men framtidsfullmakten upphör dock inte efter fullmaktsgivarens död utan kan fortfarande gälla fram till ett dödsbo finns.

Skulle fullmaktshavaren av någon anledning missköta sitt uppdrag kan granskaren som granskar fullmaktshavarens åtagande återkalla fullmakten om granskaren anser det nödvändigt. Men om fullmaktsgivaren får en god man så upphör framtidsfullmakten att gälla.

Köp en framtidsfullmakt

swish kreditkort visa mastercard

Gratis mall för framtidsfullmakt

 

Vill du skapa ett dokument själv som du dessutom kan använda gratis för privat bruk? Då kan du kopiera texten i mallen nedan och klistra in den i ditt ordbehandlingsprogram som till exempel Word eller en PDF-redigerare. Då kan du sedan skriva ut blanketten för att fylla i den och skriva under. Du kan också välja att fylla i den digital.


Exempel på blankett för framtidsfullmakt

Enligt lag (2017:310) om framtidsfullmakt

Om jag på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om mina personliga och ekonomiska angelägenheter skall nedanstående fullmaktshavare äga rätt att företräda mig i enlighet med lagen (2017:310) om framtidsfullmakter.

Fullmaktsgivare

Namn

____________________________________________________________

Personnummer

____________________________________________________________

Adress

____________________________________________________________

Telefon

____________________________________________________________

Fullmaktshavare 

Namn

____________________________________________________________

Personnummer

____________________________________________________________

Adress

____________________________________________________________

Telefon

____________________________________________________________

Granskare

Namn

____________________________________________________________

Personnummer

____________________________________________________________

Adress

____________________________________________________________

Telefon

____________________________________________________________

Fullmaktsgivaren ger härmed fullmaktshavaren rätt att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser för det fall fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga.

Denna framtidsfullmakt är obegränsad, det vill säga den omfattar rätt att förfullmaktshavaren att företräda mig i samtliga ekonomiska och personliga angelägenheter.

Om fullmaktshavaren bedömer att framtidsfullmakten har trätt i kraft, ska fullmaktshavaren snarast och skriftligen underrätta mig och min make/maka eller sambo och närmaste släktingar samt i förekommande fall ovan nämnda granskare. Av underrättelsen ska det framgå att framtidsfullmakten har trätt i kraft och vad den innehåller.

Fullmaktshavaren skall i samband med fullgörande av sitt uppdrag bevaka mina intressen och – om möjligt – samråda med mig och min make/maka.

Fullmaktshavaren skall skriftligen och snarast för granskaren redovisa samtliga åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas med stöd av framtidsfullmakten. I förekommande fall har granskaren – om så bedöms ligga i mitt intresse – rätt att återkalla fullmakten.

Stockholm den 1 januari 2019

__________________________________
/                                                         /

Att xx , denna dag inför oss, med sunt och fullt förstånd och fri vilja, undertecknat ovanstående framtidsfullmakt, intygar undertecknade på en gång närvarande vittnen.

_________________________________      _________________________________
/ Namn, personnummer             /      /                                                        /

_________________________________      _________________________________
Adress, telefonnummer


Framtidsfullmakt mall

Frågor och svar om framtidsfullmakter

När ska jag skriva en framtidsfullmakt?

Om du vill bestämma vem som ska ta hand om din ekonomi eller personliga angelägenheter om du blir sjuk eller inte själv kan. Då kan du använda vår mall som PDF eller mall på papper.

Vem kan skriva en framtidsfullmakt?

Du måste ha fyllt 18 år och kunna ta hand om dina egna angelägenheter.

Finns det några krav för en framtidsfullmakt?

Det finns ingen formel mall för framtidsfullmakt men den måste vara skriftlig och bevittnas av två personer. Det måste även vara tydligt att det är en framtidsfullmakt.

Vad ska fullmakten innehålla?

Fullmaktshavaren, frågor och ärenden som fullmakten gäller för samt andra villkor.

Var ska jag förvara fullmakten?

Det finns inga legala krav på var den ska förvaras eller sparas efter signering. Det är däremot bra om mallen upprättas i två exemplar. Samt att den ena bör förvaras hos fullmaktsgivaren och den andra hos fullmaktshavaren.

Kan jag ha flera fullmaktshavare

Ja, du kan ha flera fullmaktshavare till exempel alla syskon.

Fler gratis avtalsmallar

På avdragslexikon.se finns ett stort antal dokument för privatpersoner samt företag. Vi har till exempel ett stort antal gratis avtalsmallar inom familjejuridik

Läs mer om framtidsfullmakter

Slutligen, vill du ha ytterligare information om hur framtidsfullmakter och hur de fungerar? Här nedan hittar du mer att läsa för dig som är intresserad.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Svenska bankföreningen

Gratis mall för testamente