Med en framtidsfullmakt utser du en person som tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du skulle bli sjuk, får en psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Reglerna trädde i kraft 1 juli 2017. Nedan hittar du ett exempel på en gratis avtalsmall för en framtidsfullmakt.

Regler för framtidsfullmakt

  • Du måste vara 18 år för att kunna skriva på en fullmakt. Du måste även kunna ta hand om dina egna angelägenheter.
  • Den måste vara skriftlig.
  • Det måste framgå att det är en fullmakt du skriver på.
  • Framtidsfullmakten ska bevittnas av två personer.
  • Läs mer om lagen om framtidsfullmakt. Lag (2017:310) Riksdagen

Kopiera texten i mallen och klistra in den i ditt ordbehandlingsprogram eller skapa en PDF. Skriv ut blanketten för att fylla i den och skriva under.

framtidsfullmakt mall blankett exempel

Framtidsfullmakt exempel – gratis mall och blankett för fullmakt

Enligt lag (2017:310) om framtidsfullmakt

Om jag på grund av grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om mina personliga och ekonomiska angelägenheter skall nedanstående fullmaktshavare äga rätt att företräda mig i enlighet med lagen (2017:310) om framtidsfullmakter.

Fullmaktsgivare av framtidsfullmakten

Namn

____________________________________________________________

Personnummer

____________________________________________________________

Adress

____________________________________________________________

Telefon

____________________________________________________________

Fullmaktshavare av framtidsfullmakten

Namn

____________________________________________________________

Personnummer

____________________________________________________________

Adress

____________________________________________________________

Telefon

____________________________________________________________

 

Granskare av framtidsfullmakt

Namn

____________________________________________________________

Personnummer

____________________________________________________________

Adress

____________________________________________________________

Telefon

____________________________________________________________

Fullmaktsgivaren ger härmed fullmaktshavaren rätt att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser för det fall fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga.

Denna framtidsfullmakt är obegränsad, dvs den omfattar rätt att förfullmaktshavaren att företräda mig i samtliga ekonomiska och personliga angelägenheter.

Om fullmaktshavaren bedömer att framtidsfullmakten har trätt i kraft, ska fullmaktshavaren snarast och skriftligen underrätta mig och min make/maka eller sambo och närmaste släktingar samt i förekommande fall ovan nämnda granskare. Av underrättelsen ska det framgå att framtidsfullmakten har trätt i kraft och vad den innehåller.

Fullmaktshavaren skall i samband med fullgörande av sitt uppdrag bevaka mina intressen och – om möjligt – samråda med mig och min make/maka.

Fullmaktshavaren skall skriftligen och snarast för granskaren redovisa samtliga åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas med stöd av framtidsfullmakten. I förekommande fall har granskaren – om så bedöms ligga i mitt intresse – rätt att återkalla fullmakten.

Stockholm den 1 januari 2018

_________________________

/                                                               /

Att xx , denna dag inför oss, med sunt och fullt förstånd och fri vilja, undertecknat ovanstående framtidsfullmakt, intygar undertecknade på en gång närvarande vittnen.

____________________________ _____________________________ /Namn, Personnummer /        /                     / ____________________________ _____________________________ /Adress Telefonnummer    / /                     /

 

Läs mer om framtidsfullmakter

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Svenska bankföreningen

Gratis mall för testamente

Fler gratis avtalsmallar

Här hittar du alla våra gratis avtalsmallar inom familjejuridik