En framtidsfullmakt är ett dokument som du själv kan upprätta och styr vem som ska sköta din ekonomi när du själv inte kan göra det. Det kan till exempel vara om du blir allvarligt sjuk, får en psykisk störning, hamnar i koma eller på annat sätt inte kan sköta dina åtaganden. Det är du som själv anger vem som ska vara fullmaktstagaren och hur stort ansvar personen har.

Lagen om framtidsfullmakter har nu funnits ett bra tag och kom till redan 1 juli 2017. Fullmakten har blivit väldigt populär och på nätet finns många bra varianter som både är gratis eller kostar pengar. Men det är viktigt att man upprättar den på rätt sätt så att den verkligen är giltig.  Här nedan hittar du exempel på en gratis mall för framtidsfullmakter som du kan kopiera och anpassa för eget behov. Du kan även se vilka regler som gäller för en framtidsfullmakt och vad den ska innehålla. Dessutom kan du köpa färdiga mallar som PDF- eller Word-filer om du vill slippa skriva mallen själv.

Regler för framtidsfullmakt

framtidsfullmakt mall blankett exempel

Vem som helst kan skapa en egen framtidsfullmakt men det finns vissa regler som mallen måste uppfylla för att den ska vara giltig.

 • Du måste vara 18 år för att kunna skriva på en fullmakt. Men även kunna ta hand om dina egna angelägenheter.
 • Den måste även vara skriftlig.
 • Dessutom måste det framgå att det är en fullmakt du skriver på.
 • Samt att fullmakten ska bevittnas av två personer.
 • Läs mer om lagen. Lag (2017:310) Riksdagen

Fullmakten måste dessutom innehålla

 • Vem som är själva fullmaktshavaren
 • Men även vilka frågor och ärenden som fullmakten gäller
 • Dessutom eventuella andra villkor för fullmakten

Fullmakten kan även innehålla

 • En granskare av fullmaktshavaren

Granskare av fullmakten

Framtidsfullmakten kan men behöver inte ha en granskare. Alltså en person som är satt att granska fullmaktshavaren. Det betyder att fullmaktshavaren måste redovisa sitt uppdrag till granskaren.

Men utser man ingen granskare kan nära släktingar som make/maka kräva redovisning högst en gång per år av fullmaktshavaren. Läs mer om arvsrätt och testamente.

Skillnaden mellan en god man och en framtidsfullmakt

En god man är en person som utses av kommunen om du av någon anledning inte kan ta hand om dig själv och din ekonomi. Det kan till exempel bero på att du har blivit dement eller allvarligt sjuk. Den gode mannen tar då hand om din ekonomi och hjälper till att betala dina räkningar. Men till skillnad med en framtidsfullmakt kan du själv utse den personen som ska ta hand om din ekonomi när du själv inte kan göra det. Det kan ge dig en större trygghet att veta vem som kommer ha tillgång till dina bankkonton och pengar.

Så återkallas eller upphör fullmakten

Fullmaktsgivaren kan alltid återkalla fullmakten genom att till exempel förstöra dokumentet. Men framtidsfullmakten upphör dock inte efter fullmaktsgivarens död utan kan fortfarande gälla fram till ett dödsbo finns.

Skulle fullmaktshavaren av någon anledning missköta sitt uppdrag kan granskaren som granskar fullmaktshavarens åtagande återkalla fullmakten om granskaren anser det nödvändigt. Men om fullmaktsgivaren får en god man så upphör framtidsfullmakten att gälla.

Köp en framtidsfullmakt

swish kreditkort visa mastercard
 • Köp en mall som PDF

  Vill du ha framtidsfullmakten som en utskrivbar blankett som du lätt kan skriva ut, fylla i och skriva under? Då kan du köpa och ladda ner den direkt i vår webbshop

   

 • Köp en mall som Word-fil

  Behöver du till exempel lägga till flera fullmaktshavare eller lägga in villkor i din fullmakt? Då är Word-mallen rätt för dig.Köp och ladda ner vår Word-mall i webshopen.

  Vill du skapa ett dokument själv som du dessutom kan använda gratis för privat bruk? Då kan du kopiera texten i mallen nedan och klistra in den i ditt ordbehandlingsprogram som till exempel Word eller en PDF-redigerare. Då kan du sedan skriva ut blanketten för att fylla i den och skriva under. Du kan också välja att fylla i den digital.


  Exempel på blankett för framtidsfullmakt

  Enligt lag (2017:310) om framtidsfullmakt

  Om jag på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om mina personliga och ekonomiska angelägenheter skall nedanstående fullmaktshavare äga rätt att företräda mig i enlighet med lagen (2017:310) om framtidsfullmakter.

  Fullmaktsgivare

  Namn

  ____________________________________________________________

  Personnummer

  ____________________________________________________________

  Adress

  ____________________________________________________________

  Telefon

  ____________________________________________________________

  Fullmaktshavare 

  Namn

  ____________________________________________________________

  Personnummer

  ____________________________________________________________

  Adress

  ____________________________________________________________

  Telefon

  ____________________________________________________________

  Granskare

  Namn

  ____________________________________________________________

  Personnummer

  ____________________________________________________________

  Adress

  ____________________________________________________________

  Telefon

  ____________________________________________________________

  Fullmaktsgivaren ger härmed fullmaktshavaren rätt att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser för det fall fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga.

  Denna framtidsfullmakt är obegränsad, det vill säga den omfattar rätt att förfullmaktshavaren att företräda mig i samtliga ekonomiska och personliga angelägenheter.

  Om fullmaktshavaren bedömer att framtidsfullmakten har trätt i kraft, ska fullmaktshavaren snarast och skriftligen underrätta mig och min make/maka eller sambo och närmaste släktingar samt i förekommande fall ovan nämnda granskare. Av underrättelsen ska det framgå att framtidsfullmakten har trätt i kraft och vad den innehåller.

  Fullmaktshavaren skall i samband med fullgörande av sitt uppdrag bevaka mina intressen och – om möjligt – samråda med mig och min make/maka.

  Fullmaktshavaren skall skriftligen och snarast för granskaren redovisa samtliga åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas med stöd av framtidsfullmakten. I förekommande fall har granskaren – om så bedöms ligga i mitt intresse – rätt att återkalla fullmakten.

  Stockholm den 1 januari 2019

  __________________________________
  /                                                         /

  Att xx , denna dag inför oss, med sunt och fullt förstånd och fri vilja, undertecknat ovanstående framtidsfullmakt, intygar undertecknade på en gång närvarande vittnen.

  _________________________________      _________________________________
  / Namn, personnummer             /      /                                                        /

  _________________________________      _________________________________
  Adress, telefonnummer


  Framtidsfullmakt mall

  Frågor och svar om framtidsfullmakter

  Behöver jag en framtidsfullmakt och när ska jag i så fall skriva en?

  Om du vill bestämma vem som ska ta hand om din ekonomi eller personliga angelägenheter om du blir sjuk eller inte själv kan så bör du upprätta en fullmakt. Då kan du använda vår mall som PDF eller mall på papper.

  Vem får upprätta en framtidsfullmakt ?

  Du måste ha fyllt 18 år och kunna ta hand om din egen ekonomi och angelägenheter.

  Finns det några krav för en framtidsfullmakt?

  Det finns ingen formel mall för framtidsfullmakt men den måste vara skriftlig och bevittnas av två personer. Det måste även tydligt framgå att det är en framtidsfullmakt som du upprättat.

  Vad ska fullmakten innehålla?

  Fullmaktshavaren, frågor och ärenden som fullmakten gäller för samt andra villkor. Sedan även din signatur och dina vittnen.

  Var ska jag förvara fullmakten?

  Det finns inga legala krav på var den ska förvaras eller sparas efter signering. Det är däremot bra om mallen upprättas i två exemplar. Samt att den ena bör förvaras hos fullmaktsgivaren och den andra hos fullmaktshavaren.

  Kan jag ha flera fullmaktshavare

  Ja, du kan ha flera fullmaktshavare till exempel alla syskon.

  Måste jag ha en granskare

  Nej, en granskare är inte obligatoriskt.

  Fler gratis avtalsmallar

  På avdragslexikon.se finns ett stort antal dokument för privatpersoner samt företag. Vi har till exempel ett stort antal gratis avtalsmallar inom familjejuridik

  Läs mer om framtidsfullmakter

  Slutligen, vill du ha ytterligare information om hur framtidsfullmakter och hur de fungerar? Här nedan hittar du mer att läsa för dig som är intresserad.

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå

  Svenska bankföreningen

  Gratis mall för testamente