Den som ersätter någon för arbete med minst 1 000 kr ska normalt också betala arbetsgivaravgifter, såvida inte mottagaren har F-skatt. Om utbetalaren är en fysisk person och utbetalningen inte är en kostnad i näringsverksamhet krävs att ersättningen är minst 10 000 kr med undantag för betalningar till god man eller förmyndare. Reglerna finns i socialavgiftslagen. Se Snabbfakta.

Råd för arbetsgivaravgifter

Betala ut 999 kr

Betalningar som kommer från närstående personer eller företag till en och samma mottagare läggs inte samman. Både ett moderbolag och ett dotterbolag kan alltså betala ut 999 kr per år till en och samma person utan att det blir arbetsgivaravgifter, och också till flera olika familjemedlemmar.

Arbetsgivaravgifter och anställdas skatter deklareras och betalas tillsammans, skattedeklaration, normalt varje månad. Se skattekonto. Utöver lagstadgade arbetsgivaravgifter tillkommer avgifter för avtalsförsäkring, som för arbetare är ca 6 % och för tjänstemän ca 14 %. Den som inte är anställd utan har F-skatt och inkomst av näringsverksamhet betalar egenavgifter.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter

Lägre för pensionärer

För anställda som vid årets ingång fyllt 65 år och är födda 1938 eller senare betalar arbetsgivaren enbart ålderspensionsavgift på 10,21 % Inga avgifter påförs löner till personer födda 1937 eller tidigare.

Halverad för ungdomar För ungdomar har avgiften varit halverad och nu helt slopad, förutom ålderspensionsavgiften. Sänkningen gäller nu personer som vid årets ingång ännu inte fyllt 23 år. Se Snabbfakta.

Stöd i stödområde A, exempelvis Norrlands inland, får företagare nedsättning av avgifterna med tio procentenheter. Nedsättningen är högst 85 200 kr per år för arbetsgivaravgifter och högst 18 000 kr per år för egenavgifter.

Ålderspensionsavgiften kan dock aldrig sättas ned. Se även egenavgifter.

Anställda från annat EU-land

Om en arbetstagare är utsänd från annat EU-land för kortare tid än två år ingår den anställde inte i det svenska socialförsäkringssystemet. Omvänt stannar den anställde kvar i det svenska försäkringssystemet vid utsändning från Sverige under två år enligt reglerna i den nya socialförsäkringsförordningen inom EU/EES (883/2004) som trädde i kraft den 1 maj 2010.

Däremot kan utbetalaren bli skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Om socialavgiftsavtal träffas ska den anställde betala arbetsgivaravgifter, som i praktiken kompenseras av utbetalaren.

Om den anställde vistas mer än ett halvår i Sverige blir det i regel svensk inkomstskatt på lönen, som den anställde själv betalar i form av särskild A-skatt, om lönen betalas av det utländska bolaget. Om lönen betalas enbart av ett svenskt bolag dras skatten på vanligt sätt. Om den anställde vistas kortare tid kan den anställde ansöka om Sinkbeskattning. Se utflyttning.

Ersättningar och förmåner

Arbetsgivaren är skyldig att betala in arbetsgivaravgifter och dra skatt på skattepliktiga löneförmåner som t ex bilförmån, kostförmån, subventionerade lån från arbetsgivaren och fria tidningar.

Förmåner

Arbetsgivaravgift och preliminär skatt beräknas efter schabloner för bilförmån, bostadsförmån och fri kost medan övriga förmåner beräknas efter marknadsvärdet. Arbetsgivaren har möjlighet att få göra nedsättning av förmånsvärdet för bilförmån och fri kost. Justeringen följer samma regler som den anställde använder vid sin deklaration och som redovisas under bilförmån och löneförmån.

Skatt och arbetsgivaravgift betalas för den del som överstiger normalbeloppet för traktamente och högsta skattefria ersättning för bil i tjänsten. Se även traktamente.

§ För anställda vid HVB-­hem påfördes inte avgift för för­mån av fri måltid, RÅ 2009 ref 16.

Försäkring mot sjuklönekostnader

Arbetsgivare kan teckna en försäkring mot sjuklönekostnader hos Försäkringskassan, dock bara om de sammanlagda lönekostnaderna i företaget inte överstiger 130 prisbasbelopp. Premien för försäkringen för år är ca 1,5 % av årslönesumman i företaget.

Idrottsmän

Inkomst av idrottslig verksamhet är fritt från arbetsgivaravgifter, dock högst ett halvt prisbasbelopp per år. Kravet är att det ska betalas av ideella organisationer med huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet och avse tränare, domare och därmed jämförliga funktionärer.

FoU-avdrag

För personer som arbetar med forskning och utveckling ges fr o m 1 juli 2014 lättnader genom nedsättning av avgifterna med 10 %, högst 230 000 kr per företag

Läs mer om arbetsgivaravgifter

Bokföring – Här hittar du bokföringsreglerna för ditt företag

Idrottsavdrag – Så gör du avdrag för idrott och gymnastik

Moms – Råd för avdrag och redovisning av mervärdesskatt

Utlandsarbete – Så blir du befriad från svensk skatt vid arbete utomlands