Schablonavdraget för bil till jobbet med egen bil är lika stort oberoende av hur många mil man kör. Men måste uppfylla något av kraven enligt nedan.  Avdrag medges även om man har bilförmån. Men avdraget är då beroende av om det är en bensindriven bil eller en dieselbil. Bilavdrag medger man för belopp som överstiger 11 000 kr.

Utöver schablonbeloppet medges i princip inte avdrag för andra bilkostnader. Kostnader för parkering och garage anses därmed täckta av schablonbeloppet. Avdrag får dock göras för parkeringsavgift som ägaren betalat för dagar då privatbilen använts i tjänsten. Vägavgifter, broavgifter och färjeavgifter får också dras av vid sidan av schablonbeloppet.

Bilavdrag för bil till jobbet

När kan jag göra avdrag för bil till jobbet?

Om du tjänar mer än två timmar per arbetsdag på att ta bilen i stället för att åka med allmänna färdmedel. Avståndet till jobbet måste i detta fall vara minst 5 km.

Kan jag göra avdrag om jag använder bilen i jobbet?

Ja. Om du behöver bilen i jobbet, oavsett hur långt det är till arbetsplatsen.

Kan jag göra avdrag för bil till jobbet om det saknas allmänna kommunikations­medel?

Ja. Kravet är att avståndet till jobbet är minst 2 km, men hög ålder, invaliditet eller liknande kan dock medföra att avdrag medges även vid kortare körsträcka.

Får jag göra avdrag om jag har sjukdom eller handikapp?

Detta är enda situationen då man får dra av mer än schablonen för bilresa till jobbet. Dock högst det dubbla schablonbeloppet. Räkna ut vad bilen kostat. Drift, värdeminskning, kapitalkostnad etc. Dividera detta belopp med det totala antalet mil du kört. Om du t ex kört 2 500 mil och kostnaden är 50 000 blir det 20 kr/mil. Om du inte uppfyller kraven får du i regel dra av för billigaste kommunikationsmedel. Se vidare resa till jobbet. Tidsvinsten i tiden för resa med allmänna trafikmedel inräknas tiden från dörren hemma till dörren på arbetsplatsen (inkl promenader till, mellan och från hållplatser, väntetider samt givetvis själva restiden). Skatteverket brukar räkna med att det tar en minut att gå 100 meter och 12 minuter att gå en kilometer.

I tiden för resa med bilen gäller också principen »från dörr till dörr«. (alltså inkl promenad till garage eller parkeringsplats, tid för att leta parkeringsplats, trafikstockningar osv).

Rusningstid

Om du avsiktligt dröjer dig kvar på jobbet enbart för att undvika rusningstid måste också den tiden räknas in som restid. För den som har flera arbetsplatser att köra till på en dag räknas den sammanlagda tidsvinsten.

§ Beviskraven minskar om man har långt till arbetet, KRSu 2053­1999, det räcker inte med allmänt hållna argument, RÅ 2009 ref 42.

Bilavdrag bil till jobbet

Flextid

Systemet med flextid innebär att det inte blir någon »tidsförlust« om man kommer för tidigt till arbetet. § Men skatteverket kräver inte att du ska begära att få arbetstider som du kan anpassa till passande busstider, RÅ 1980 1:89, RRK R76 1:79.

Fler resor per dag

De som jobbar två pass om dagen kan också få dra av fyra resor per dag, då det är flera timmar mellan de två passen. Det kan gälla exempelvis tåg- eller bussförare och restauranganställda.

§ Dubbla bilresor, RRK K74 1:72, taxiresor, RÅ 1990 ref 61, RÅ 1991 not 218.

Övertid

Den som av någon anledning blir fördröjd på jobbet kanske inte har chans att åka buss och kan därmed få bilavdrag. Det kan då bli diskussion om man verkligen måste stanna kvar så länge på jobbet (RÅ 1987 ref 128, RÅ 1984 1:99).

Dagisomväg

Det går normalt inte att ta med omvägen över dagis när du ska beräkna tidsvinsten för bilresa till jobbet. Men det finns fall när skattedomstolen godtagit sådana »omvägar« (RRK K74 1:79, RÅ 1986 ref 11).

Två vägar

Hur många mil får du dra av om du kan välja mellan två vägar till jobbet. En som är snabbare men längre och en som är långsammare men inte riktigt lika lång? Normalt får man då avdrag för kortast möjliga körsträcka. Men det kan gå att i stället få dra av för den längre.§ Godtagbar omväg, RÅ 1986 ref 41.

Långt till hållplatsen

Ligger hållplatsen mindre än två km från hemmet beräknas tidsvinsten som om man gått till hållplatsen. Om avståndet till hållplatsen är två km eller längre blir det bilavdrag för hela resan till jobbet.

Bil till jobbet

Regelmässigt

Tidsvinsten ska också vara »regelmässig«. Om tidskravet uppfylls bara under ett fåtal dagar på året blir det normalt inte bilavdrag ens för dessa dagar. Detta rättsfall visar att »regelmässigt« är minst 120 av 230 av årets arbetsdagar. (RÅ 1984 1:62, RÅ 1988 ref 75).

Del av året

Om du t ex på grund av ändrade arbetstider gör tidsvinst under bara en del av året kan du få bilavdrag för den tiden för vilket följande rättsfall kan ge en viss vägledning: § Tidsvinst under sommaren, RÅ 1980 1:35, skiftgång, RÅ 1980 1:32, tillfällig arbetsplats, RRK K77 1:26.

Bil i tjänsten

För att du ska få avdrag för bil till jobbet under alla arbetsdagar kräver man att bilen är använd i tjänsten minst 160 dagar av 220–230 arbetsdagar. Dessutom måste tjänsteresorna sammanlagt under året vara minst 300 mil om du jobbat hela året. De dagar du har rätt till avdrag för resan till arbetet får du även göra avdrag för parkeringskostnader som du betalar vid arbetsplatsen. Den som använder bilen i tjänsten mellan 60 och 160 dagar får avdrag för de dagar man använder bilen för tjänsteresor. Men årets sammanlagda tjänsteresor måste också då vara minst 300 mil sammanlagt.

BIL TILL JOBBET VILLKOR

  • Avståndet minst 5 km från bostaden och tidsvinsten minst två timmar per arbetsdag. Eller, oavsett avstånd och tidsvinst, bilen används minst 160 dagar och körs minst 300 mil per år i tjänsten eller på grund av handikapp och dylikt. Avdrag för samtliga resor
  • Bilen används mindre än 160 dagar i tjänsten men minst 60 dagar och körs minst 300 mil per år i tjänsten. Avdrag för de dagar bilen körts i tjänsten

Råd för bilavdrag

Utgå från bostaden

En anställd som inte gör tillräckligt många tjänsteresor för att få bilavdrag för tjänsteresedagarna kan göra så här. Se till att tjänsteresan startar redan när du åker från bostaden. Ta sedan ut milpengar från företaget för resan ända från bostaden. Hela resan drar man då av som resa i tjänsten.

Skaffa intyg

Att du inte vet när du behöver rycka ut på tjänsteresa med bil, kan vara ett av skälen till att du dagligen behöver ha tillgång till bilen och därmed kunna få avdrag för bilresa till jobbet. Om skatteverket ifrågasätter bilavdraget kan du då skicka in ett intyg från arbetsgivaren om detta.

Långresa ger bilavdrag

De som använder bilen mycket i tjänsten bör föra bildagbok över tjänsteresorna. Ett annat sätt är att spara kopior av alla reseräkningar. Regeln om minst 300 mil säger inget om att varje resa måste vara av en viss längd. Det är därför inget som hindrar att du gör många korta tjänsteresor och några få långresor i tjänsten för att komma upp till totalt minst 300 mil.

§ Den som uppfyller kraven för att få göra bilavdrag får göra fullt avdrag även om han åker i en lånad bil. RÅ 1974 not 1627. Det kan gå att dra av för bilresa till jobbet även för den som inte har körkort. Till och med för fyra resor per dag, RÅ 1971 not 48, skatteverkets allmänna påstående om körsträckor blev underkänt. RÅ 2009 ref 42.

§ En person som på grund av psykiska besvär inte kunde använda allmänna färdmedel fick skjuts två gånger om dagen till och från arbetsplatsen. Bilavdrag fick göras med fyra resor dagligen. Läkarintyg bör bifogas deklarationen i sådana här situationer, RRK K78 1:40.

Fler råd för bilavdrag

Passagerare

Den som är berättigad till bilavdrag och har passagerare i bilen som betalar för resan måste ta upp ersättningen som inkomst av tjänst. Även om man har haft medpassagerare är milavdraget maximerat till schablonavdraget. Passagerarna får dra av vad de betalat till bilföraren. Dock högst lika med schablonavdraget. Om dessa inte når upp till en tidsvinst på minst två timmar på grund av att de får åka bil till jobbet i stället för allmänt färdmedel blir avdraget högst vad resan kostar med allmänt färdmedel.

Bilavdrag eller hemreseavdrag?

Det finns inte någon avdragsgräns uppåt för bilavdrag. Om du väljer att dagligen pendla med bil till jobbet så ska du få dra av om du uppfyller kraven för bilavdrag. Även om det blir 20 mil eller mer om dagen i flera år.

Om du till slut skaffar dig en övernattningslägenhet på arbetsorten. Och åker hem bara en gång i veckan, följer du i stället reglerna för hemresor. Se hemresa.

Bilavdrag för tillsynsresa

[quads id=9]

Det kan gå att dra av för tillsynsresor till ett fritidshus som du hyr ut eller till ett jordbruk som du måste se till. Se tillsynsresa.

§ Övernattningstraktamente reducerade bilavdraget. RÅ 1968 not 70, arbetsresor vid permissioner. RÅ 1982 1:75.

Den som under sommaren väljer att åka till jobbet från sin sommarstuga i stället för ifrån sin ordinarie bostad får avdrag som om han skulle åkt från ordinarie bostaden hela året.

Hur beräknar man avdraget om du samtidigt varit bosatt på flera platser? Se rättsfall under resor till jobbet.

Bilavdrag för inställelseresa

Inställelseresa (första resan till ett nytt arbete) är avdragsgill enligt samma regler som gäller för resa till arbetet. Förmån av inställelseresa är skattefri om inte andra skattepliktiga förmåner lämnas av uppdraget.

Här kan du läsa mer om bilavdrag och avdra för resor

Så gör du reseavdrag

Skatt och regler för bilförmån