Avdrag är generellt kopplat till någon typ av inkomst men det finns undantag. I vissa fall går det att göra avdrag för studier men det är mycket ovanligt. Här är de regler och rättsfall som gäller om du vill dra av för dina studiekostnader.

Avdrag för studier och studiekostnader

Kostnader för studier går i allmänhet inte att dra av. Det gäller dessutom om man studerar för att skaffa sig ett annat jobb eller en högre tjänst inom sin egen yrkesgren blir det i regel inga avdrag.

Studiekostnader är däremot avdragsgilla om utbildningen varit nödvändig för att behålla arbetet och inkomster. Men dessa kostnader måste tillsammans med andra »övriga kostnader« överstiga 5 000 kr.

avdrag för studier

Den som får full lön av sin arbetsgivare under studietiden har i allmänhet också rätt att dra av för de studiekostnader som arbetsgivaren inte står för. Däremot brukar t ex lärare som har lön med s k B-avdrag under studietiden inte få dra av för några studiekostnader.

Här är fall då studier varit avdragsgilla:

  • § Doktorand, RÅ 1987 ref 30.
  • Lärare, RÅ 1967 ref 52I, RÅ 1966 not 1189
  • Redovisningskonsult för att erhålla auktorisation, HFD 2012 ref 38
  • Studieresor för lantbrukare resp fåmansföretagare, RÅ80 1:81, RÅ83 1:78
  • Undersköterska för vidareutbildning, RÅ 2002 not 96
  • Språkkurs för tolk, KRS 1750/1982
  • Studier för tjänsteman för traktamente, RÅ 1971:49/1
  • Merkostnad vid omskolning, RÅ 1969 fi 403
  • Polis för kurs under arbetstid, RÅ 1953 fi 1306
  • Läkare, trots kompensationsledighet för att gå kurs, RRK K78 1:17

Den som fått skattepliktigt vuxenstudiestöd får avdrag för merkostnaderna under studietiden. Men avdragen får i princip inte överstiga det vuxenstudiestöd man fått.

Vilka kostnader för studier går att dra av?

Exempel på studiekostnader som kan gå att dra av:

Personalavveckling

Utbildning och studier vid personalavveckling liksom utbildning som är av väsentlig betydelse för arbetsgivarens verksamhet är skattefri. Den som deltar i skattefri utbildning vid personalavveckling har rätt till avdrag för resekostnader. För företagsledare, delägare och även närstående i fåmansföretag krävs särskilda skäl för att sådan utbildning ska vara skattefri.

Här hittar du fler avdrag och råd om deklarationen

Deklaration 2020 – Skatteåterbäring, datum och avdrag för att deklarera

Läs mer om studier