Privatpersoner som har inkomst av näringsverksamhet antingen direkt eller indirekt genom exempelvis handelsbolag kan genom ett avdrag i deklarationen låta inkomsterna stanna i företaget. Och då betala expansionsfondsskatt på inkomsten och resterande skatt när pengarna tas ur företaget. Detta kallas avsättning till expansionsfond. Se Snabbfakta.

När pengarna tas ut blir det inkomst av näringsverksamhet. Inklusive egenavgifter eller löneskatt och expansionsfondsskatten räknas då av mot den slutliga skatten. Om verksamheten går med underskott ett senare år kan expansionsfonden sättas ned och då återbetalas den tidigare inbetalda expansionsfondsskatten.

Avsättningen till expansionsfonden kan under vissa förutsättningar och på vissa villkor även övertas av ny ägare efter arv, gåva, bodelning eller överlåtelse till aktiebolag.

Det finns en högsta gräns för hur mycket som får sättas av till expansionsfond. I enskild näringsverksamhet får expansionsfonden inte överstiga viss andel av kapitalunderlaget för expansionsfond (skillnaden mellan tillgångar och skulder vid årets slut). Se Snabbfakta.

Expansionsfond får vid ombildning till aktiebolag flyttas över som eget kapital. Däremot får den inte räknas som en del av anskaffningsutgiften för aktierna vid en senare försäljning.

§ Alla realtillgångar ska tas över av bolaget. RÅ 2001 not 110RÅ 1997 ref 5.

Råd om expansionsfond

Avsätt mesta möjliga

Den som har inkomst som överstiger den nedre skiktgränsen för statlig skatt kan tjäna på att avsätta så mycket till expansionsfond att inkomsten understiger den gränsen och att statlig skatt då undviks. Om det avsatta kapitalet tas upp till inkomstbeskattning när marginalskatten är lägre blir det en skattevinst. Dessutom blir det ju skattekredit fram tills full beskattning sker.

expansionsfond till pensionExpansionsfond kan därför användas som alternativ till pensionsförsäkring. Pengarna kan exempelvis tas ut som lön fr o m det år man fyller 66 år då egenavgifterna sänkts. Pengarna som då tas ut räknas då som arbetsinkomst. För denna, men inte för pensionsinkomst, blir det jobbskatteavdrag, som är extra generöst på de första 100 000 kronorna fr o m det år man fyller 66 år.

Vid överföring av expansionsfond från enskild firma till aktiebolag ska näringsidkaren vid en apportemission skjuta till ett kapital till aktiebolaget som motsvarar minst expansionsfonden minus skatten.

Läs mer om expansionsfond

Lön i enskild firma – Så räknar du fram lönen i ditt eget företag

Skatt i enskild firma – Här kan du räkna ut skatten i ditt eget företag

Dödsbo – Så här tar du hand om ditt dödsbo

Vinstdisponering – 8 skatteplaneringsråd för att skjuta på skatten