Även om arvs- och gåvoskatten är avskaffad kan en gåva fortfarande ha betydelse för inkomstskatten och även vid bodelning och arvsskiften, exempelvis om en gåva ska vara enskild egendom, förskott på arv eller inte.

För att avgöra om överlåtelse är gåva eller köp ska man jämföra ersättningen med marknadsvärdet. Om ersättningen, för exempelvis aktier eller bostadsrätt, är en fjärdedel av marknadsvärdet ses det som köp till en fjärdedel och resten som gåva, se blandat fång. Det blir då kapitalvinstskatt så snart marknadsvärdet är högre än anskaffningsutgiften för aktierna respektive bostadsrätten i det här exemplet.

gåva

Varning för blandat fång vid gåva

Undvik blandat fång

Att blanda köp och gåva ger krångliga skatteeffekter och är något man ska undvika. Ett alternativ i aktieexemplet ovan är att givaren avstår från ersättning eller att lämnar ersättningen i form av en fordran, om givaren vill redovisa överlåtelsen som ett köp, för att exempelvis utnyttja ett förlustavdrag. Denna fordran kan sedan lämnas som gåva eller ingå som tillgång i ett framtida arvskifte. Gåva är oftast bäst om det är vinstaktier, eftersom man flyttar över skatten i sin helhet på mottagaren.

Gåva av fastighet

För fastigheter använder man en huvudsaklighetsbedömning, som innebär att det blir antingen gåva eller köp. Om ersättningen är lägre än taxeringsvärdet är överlåtelsen i sin helhet gåva respektive köp om ersättningen är minst lika med taxeringsvärdet. Övertagande av skuld räknas som ersättning.

Råd vid gåva

84 % förmånligt pris

Gåva är oftast bättre än köp när man överlåter en privatbostadsfastighet till barn. Det beror på att köp ger 1,5 procentig stämpelskatt och dessutom kapitalvinstbeskattning. Gåva utlöser ingen kapitalvinstbeskattning, utan givarens anskaffningsvärde följer med huset och det använder man för först när man säljer fastigheten.

Det blir stämpelskatt endast om ersättningen (revers eller kontanter) är 85 % eller mer av det taxeringsvärde som gällde året före överlåtelsen.

När ett barn övertar föräldrarnas hus är det därför oftast bäst att barnet betalar 84 % av förra årets taxeringsvärde. Det blir då varken stämpelskatt eller kapitalvinstskatt. Problem kan uppkomma om andra, exempelvis övriga barn, som man då måste kompensera. Jfr dock NJA 2008 s. 1129 som gällde överlåtelse mellan moder- och dotterbolag och HFD 2013-06-13, mål nr 6551-12.

Se även under näringsfastighet hur man kan överlåta en näringsfastighet på ett mycket skatteeffektivt sätt.

I gåvobrevet kan skrivas in att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Det är ett sätt att se till så att mottagaren får behålla hela gåvan vid en eventuell skilsmässa. Det kan finnas fördelar med att egendomen i stället är giftorättsgods varför det ofta också anges att gåvomottagaren får göra om gåvan till giftorättsgods med hjälp av äktenskapsförord.

Vidare kan man skriva in att gåvan inte får utmätas för gåvotagarens skuld eller överlåtas utan givarens samtycke. När man ger bort gåvan får det inte finnas något krav på motprestation eller att pengarna ska betalas tillbaka.

Fullbordad gåva

För att en gåva ska vara godtagbar måste den vara »fullbordad« – givaren måste ha försakat något. Föräldrar kan därför inte utan vidare utfärda en revers till sina barn om löfte att i framtiden ge en gåva. Det måste ha skett någon affär eller penningtransaktion då reversen är skriven, t ex en fastighetsöverlåtelse. Sådana reverser kan annars bara ses som ett löfte om ett framtida arv.

Det måste alltså finnas en gåvoavsikt från givarens sida och att gåvan är fullbordad.

  • För gåva av fastighet ska anses fullbordad krävs skriftlig handling som skrivits under av både givare och gåvomottagare och att gåvobrevet innehåller en överlåtelseförklaring.
  • För gåva av lös egendom räcker det med att gåvan är överlämnad.

Mall för gåvobrev som PDF

Här kan du köpa och ladda ner en mall för Gåvobrev som PDF.

Gåva mellan makar

För gåvor mellan makar gäller i princip samma regler som vid andra gåvor. Men om man vill att gåvan ska bli giltig även mot givarens borgenär måste man registrera äktenskapsförord .

Gåva till barn

Vid gåva av fastighet eller vid gåva som innebär att minderåriga barn också får en skuld, revers, till sina föräldrar måste förordna en god man av överförmyndaren, för att ta emot gåvan eller att givaren utser en särskild förvaltare, t ex en nära anhörig. Överförmyndare ska godkänna en sådan gåva om barnet ska sälja en fastighet. Man bifogar då ett värderingsintyg. Läs mer om hur en framtidsfullmakt kan komplettera en god man.

Först när barnets tillgångar uppgår till minst åtta prisbasbelopp krävs en årlig redovisning till överförmyndaren och det krävs också överförmyndarens godkännande vid större omplaceringar. Alternativt kan man utse en särskild förvaltare av barnets förmögenhet. Se även barns pengar.

Råd om aktiegåva eller pengagåva till barn?

För föräldrar som ska ge gåvor till sina barn kan det vara bättre att ge bort aktier i exempelvis det egna företaget i stället för pengar om man vet att barnen vill behålla aktierna.

Om aktierna stigit kraftigt får ju givaren en kapitalvinstskatt om man säljer aktierna och man ger bort pengarna efter försäljning. Om givaren i stället ger bort aktierna skjuter man upp skatten , eftersom gåva och arv inte utlöser någon sådan skatt.

Kapitalvinstskatten på aktier som man vill ha kvar i familjen kan man på detta sätt skjuta framåt i generation efter generation.

Det finns dock mycket annat att tänka på vid sådana överlåtelser. Se generationsskifte och ägarskifte.

Råd om gåvor från företagare till anställda

Om en arbetsgivare ger anställda pengar eller aktier i gåva ses detta normalt som skattepliktig lön. Men det finns fall där bedömningen varit annorlunda vilket kan vara intressant vid exempelvis generationsskiften:

§ RÅ 1997 ref 1, RÅ 2001 ref 10, RÅ 1989 ref 21, ingen lönebeskattning trots ökat ägande, SRN 2010­09­22, dnr 40­10, ingen lönebeskattning trots underprisförsäljning av aktier, gåvoinslaget avgörande, RÅ 2008 ref 52, SRN 2010­07­09, 135­0, HFD 2011 ref 19.

Se även generationsskifte och aktier – löneförmån. Gåvor till anställda och kunder: Se löneförmån.

Trots att den svenska gåvo- och arvsskatten är avskaffad kan svenskar med fastigheter utomlands bli drabbade av dessa skatter exempelvis för fastigheter i Spanien. Se vidare arvsskatt.

Vilka gåvor är avdragsgilla?

Privatpersoner kan få skattereduktion för penninggåvor till ideell verksamhet med 25 % på det sammanlagda gåvobeloppet, förutsatt att man ger bort sammanlagt minst 2 000 kr under ett och samma år. Skattereduktionen kan som mest bli 1 500 kr per person och endast penninggåvor som uppgår till minst 200 kr vid ett och samma gåvotillfälle ger rätt till skattereduktion. Se Snabbfakta.

Gåvan måste man ge till en av skatteverket i förväg godkänd mottagare och avse hjälpverksamhet bland behövande eller vetenskaplig forskning. De som ska gå att godkänna är allmännyttiga stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund. Mottagaren ska bedriva social hjälpverksamhet, numera även med annan inriktning än rent ekonomiskt, samt främja vetenskaplig forskning. Se även föreningar och stiftelser.

Råd för gåva av aktier

Avdrag även för aktiegåva

Om du ger bort aktieutdelningen blir skatteeffekten 30 % eftersom det inte blir någon kapitalskatt på utdelningen att jämföra med den skattereduktion på 25 % som det blir vid en kontantgåva. Det finns heller inte något tak för gåva av aktieutdelning. I gengäld kan kontantgåva vara ett något enklare alternativ än gåva av aktieutdelning.

gåvobrevLadda ner en gratis mall för gåvobrev

Gratis avtalsmallar inom juridik och familjerätt

Checklistor inom privatekonomi

Här hittar du våra checklistor inom privatekonomi