En tillgång kan ändra skattemässig karaktär, t ex en fastighet övergår från att vara näringsfastighet till att vara privatbostad. Se även karaktärsbyte. [41 kap. 6 § IL]
Om skiftet på sikt kan leda till fördelar för ägaren, kan det krävas avskattning. Det kan då gälla tidigare medgivna avdrag för värdeminskning och vissa kostnader för värdeförbättrande reparationer. Se näringsfastighet och uttagsbeskattning.

En annan form är då näringsbetingade aktier ändrar karaktär och blir icke näringsbetingade. Då anses aktierna ha avyttrats för marknadsvärdet. För marknadsnoterade aktier krävs att villkoren för skattefrihet är uppfyllda då aktierna ändrar karaktär. [25 kap. 6 § IL].

avskattningDet omvända fallet, dvs då aktierna ändrar karaktär från att vara icke näringsbetingade till att vara näringsbetingade, utlöser inte någon skatt vid själva karaktärsbytet.
Avskattning sker också när en pensionsförsäkring inte längre uppfyller villkoren för pensionsförsäkring.

Läs mer om avskattning

Skatteregler för privatbostadsfastighet

Karaktärsbyte