Reglerna om skattebetalning finns i en särskild skattebetalningslag, som innehåller regler om skattedeklaration, skattsedlar, preliminär självdeklaration, kostnadsräntan på kvarskatt mm.

Skattsedlar

Det finns olika slags skattsedlar för betalning av preliminär skatt:

  • A-skatt, för löntagare, som innebär att arbetsgivare gör skatteavdrag, se nedan.
  • Särskild A-skatt, för löntagare, som även har andra inkomster, exempelvis näringsverksamhet, vilket innebär att man själv betalar in skatterna på i praktiken samma sätt som F-skattsedel på andra inkomster än av anställning.
  • F-skatt, för bolag och företagare, som innebär att man själv betalar skatten efter den debitering som skatteverket har fastställt, se nedan. F-skatt har betydelse för skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt på utförda respektive beställda uppdrag.

Skattekonto för löntagare

Hos skatteverket har varje skattskyldig ett skattekonto. Där registreras både den skatt som påförs av skatteverket och inbetald skatt både egna och de som gjorts av andra.

En gång om året sker en slutlig skatteberäkning för föregående inkomstår, i regel efter granskningen av den årliga deklarationen. Förutom skattebeskedet med uppgifter den slutliga skatten, skickas ett kontoutdrag som visar ställningen på skattekontot.

De flesta får i regel enbart ett kontoutdrag per år. Överskott på kontot innebär att man får skatt tillbaks samt en skattefri intäktsränta baserad på överskottet, dag-för-dag-ränta fr o m den 13 februari deklarationsåret, med undantag för belopp upp till 30 000 kr som inte har betalts in senast den 3 maj samma år.

Skattedeklaration skatt och deklaration

Basränta

Kostnadsräntan baseras på den av skatteverket fastställda basräntan, som motsvarar 125 % av räntan på sex månaders statsskuldväxelränta och lägst 1,25 %. Kostnadsränta påförs underskott på kontot och vid anstånd. Om skatten inte betalas i tid påförs hög kostnadsräntan, som innebär med 15 procentenheter. Intäktsräntan är lika med 45 % av basräntan. Kostnadsräntan är inte avdragsgill och intäktsräntan inte skattepliktig.

Förtidsåterbetalning

Det går att få skattepengarna utbetalda i förtid. Se vidare förtidsåterbetalning.

Jämkning

Den som räknar med att få överskjutande skatt kan under inkomståret begära särskild beräkning av A-skatten (jämkning). Se vidare jämkning.

Skattedeklaration för företag

Skattekontot är ett gemensamt system för inbetalning av alla inkomstskatter, mervärdesskatt och avgifter som för företag ska åtföljas av en skattedeklaration. Ställningen på kontot avstäms kontinuerligt genom kontoutdrag och berör alla arbetsgivare och alla som är momsregistrerade.

Skattedeklarationen ska lämnas varje månad av den som är arbetsgivare eller registrerad för mervärdesskatt som inte redovisas på annat sätt, exempelvis i självdeklarationen. När i månaden deklarationen ska lämnas beror på om mervärdesskatt ska redovisas och i så fall även på storleken av beskattningsunderlaget till mervärdesskatt. Se förseningsavgift.

Råd om skattedeklaration

Använd e-legitimation

Om skattedeklarationen kommer för sent blir det förseningsavgift. Skatteverket tar inte hänsyn till om förseningen berott på posten. Lämna därför skattedeklarationen elektroniskt med e-legitimation, då får du kvitto på att den kommit in i tid och du kan vänta med din redovisning till strax före midnatt på redovisningsdagen.

Lämna även nolldeklaration

Även om du inte betalat ut några löner eller har någon moms att redovisa måste du fylla i en skattedeklaration skriftligt eller på nätet. Om du inte betalat ut några löner, sätt en nolla i rutorna. Detta gäller också för moms om du är redovisningsskyldig till moms. En tom deklaration räknas inte, och du kan få förseningsavgift om du skickar in en sådan utan att fylla i nollorna.

Olika tidpunkter Skattekontot för företag aktiveras så snart ett skatte- eller avgiftsbelopp förfaller till betalning och när beloppet sedan betalas, vilket oftast är den 12:e eller 26:e i månaden efter redovisningsperioden, beroende bl a på företagets omsättning. För övriga aktiveras kontot normalt bara en gång per år vid avstämning av preliminär skatt mot slutlig skatt.

I övrigt gäller att skatter och avgifter förfaller till betalning på den förfallodag som inträffar 30 dagar efter beslutsdagen. För underskott till följd av att den preliminära skatten är lägre än den slutliga skatten gäller en frist på 90 dagar.

Lättare få F-skatt

Det är svårt att få F-skatt om man endast har en uppdragsgivare eftersom skatteverket anser att en sådan situation är för lik ett anställningsförhållande. Reglerna har nu ändrats så att det ska vara möjligt att få F-skatt även för dem som endast har en eller ett fåtal uppdragsgivare.

Råd om skatt

Kassabrist, sänk F-skatten

Om firman av någon anledning inte tjänar så mycket som du räknat med, skicka in en ny preliminär självdeklaration till skatteverket där du talar om att firman beräknas få sämre resultat. På så vis kan du få en lägre F-skatt resten av året och en förbättrad likviditet.

Skatteavdrag för räntor och utdelningar

Banker och andra som är skyldiga att lämna kontrolluppgift på räntor drar av en 30-procentig preliminär skatt. Skatten dras om räntan är mer än 100 kr från en bank. Skatten dras inte på ränta till personer bosatta utomlands, däremot lämnas kontrolluppgift även för sådana ränteutbetalningar.

Om räntorna som det inte lämnas kontrolluppgifter på sammanlagt är på mer än 500 kr är de skattepliktiga.

Råd om skattedeklaration

500 kr skattefritt

Den som vill utnyttja den regeln maximalt kan öppna fem bankkonton i fem olika banker. Med 1 % i årsränta kan nästan 10 000 kr sättas in i varje bank utan att den räntan ska tas upp i deklarationen.

Banken drar även preliminär skatt på obligationsräntor och andra värdepapper som köpts genom banken. På egna reverser, t ex säljarreverser eller lån till egna företag och närstående, ska någon preliminärskatt inte betalas in.

Preliminär skatt dras även på skattepliktiga aktieutdelningar, ränta på förlagslån mm, som redovisas genom Värdepapperscentralen (VPC). Se även kupongskatt.

Den som har ränteutgifter som uppväger ränteinkomsterna kan hos skatteverket begära särskild beräkning av den preliminära skatten.

Råd om skatt

Sälj före kupongdag

Preliminärskatt dras också på utbetalda räntekuponger för exempelvis räntefonder och statsobligationer. Om obligationen köpts inklusive upplupen ränta blir skatten därför för hög. Vill man däremot slippa att skatten ska dras under försäljningsåret kan man sälja obligationen strax före utdelningen på räntekupongen.

Avstämning av skattekonto

Inbetalningarna på kontot bokförs utan någon avräkningsordning mellan olika skatter och avgifter på skattekonto. Ett överskott på ett skattekonto får disponeras om, och efter kontroll kan återbetalning göras när som helst under månaden. Belopp på högst 100 kr återbetalas normalt inte.

Indrivning

Det finns en särskild lag om indrivning av statliga fordringar, men kronofogden får medge uppskov om det kan antas vara till fördel för det allmänna eller om det är påkallat med hänsyn till gäldenärens personliga förhållanden. I normalfallet är beloppsgränsen då ärendet för kvarstående skatt lämnas för indrivning 9 999 kr för företag och 499 kr för privatpersoner. Varje månad som det har förekommit en transaktion ska skattekontot stämmas av. Om det vid avstämningen uppkommer ett underskott innefattar kontoutdraget en betalningsuppmaning. Efter betalningsuppmaningen lämnas fortlöpande obetalda fordringar för indrivning

Preskription

En skatt eller avgift som medfört underskott på skattekontot preskriberas fem år efter det år då underskottet lämnades för indrivning. En skatteskuld preskriberas inte så länge frågan ännu inte har avgjorts av domstolen.