Den som har skattepliktiga inkomster av idrottsutövning eller som tränare eller domare får dra av sina utgifter antingen med de faktiska kostnaderna eller med ett schabloniserat idrottsavdrag som är lika stort som bruttoinkomsten, dock högst 3 000 kr. I bruttoinkomsten inräknas inte traktaments- och reseersättning, men däremot skattepliktiga förmåner. Avdrag medges endast till den del de sammanlagda utgifterna, exklusive resor, överstiger 5 000 kr.

Idrottsavdrag för ledare

Ledare eller andra med enbart administrativa uppgifter måste styrka kostnader och får alltså inte använda schablonavdraget. Det gäller också kontraktsbundna tränare och spelare som är hel- eller deltidsanställda.

idrottsavdragSchablonavdraget

Schablonavdraget ska täcka utgifter för idrottskläder, utrustning, materiel, fördyrat kosthåll etc. Däremot inte eventuella resor till matcher, träningar etc. Reseavdrag medges enligt vanliga regler. Se bil till jobbet och resa till jobbet. Gymnastiklärare brukar få dra av för gymnastik- och idrottsutrustning, men inte för idrotts- och gymnastikkläder. Professionella idrottsmän kan även tillämpa reglerna näringsverksamhet. Arbetsredskap får dras på en gång om anskaffningskostnaden är högst ett halvt prisbasbelopp och beräknas hålla högst tre år. I annat fall fördelas kostnaden på fem år.

§ Ledare vid ungdomsläger, RÅ 2004 ref 88. Se arbetsgivaravgifter.

Läs mer om avdrag inom idrott

Så gör du avdrag för sponsring

Ladda ner ett gratis sponsoravtal

Skattefria tävlingsvinster

Så blir du en coachande ledare