Vid tillfälliga och kortvariga arbeten minst fem mil hemifrån kan det bli avdrag vid övernattning, även om det inte är fråga om tjänsteresa. Med tillfälligt arbete avses arbete som i normalfallet pågår under högst två år eller tidsbegränsat till sin natur, exempelvis långvariga byggprojekt eller av sådan art att en fast anknytning till bostadsorten krävs (t ex riksdagsmän) eller ska bedrivas på flera olika platser. Hit räknas också provanställning. Vidare krävs att definitiv avflyttning
till arbetsorten inte har skett och att övernattning har ägt rum på arbetsorten (RÅ 2008 ref 22). Avdrag medges för både gifta och ensamstående.

Avdrag medges från den tidpunkt då övernatt- ningen på den andra orten påbörjades och kan ges även vid längre tid än två år.

Följande avdrag medges:
1. Schablonavdrag För den som inte får traktamente från arbetsgivaren är schablonavdraget lika med halva normalbeloppet den första månaden. För den som får traktamente från sin arbetsgivare tillämpas istället reglerna för traktamente.

§ Ej avdrag för halva dagar, RÅ 2006 ref 59.

2. Övernattning Det blir avdrag för övernattningskostnad efter hur stora de faktiska bostadskostnaderna på arbetsorten är eller med ett schablonbelopp. Schablonavdraget är ett halvt normalbelopp.

3. Hemresor Oavsett om man får traktamente eller ej kan man få avdrag för hemresor. Avdra- get gäller för både gifta och ensamstående och är inte tidsbegränsat.

Den som har bostad och kost som betalas av arbetsgivaren tar upp detta enligt reglerna för dessa löneförmåner. De verkliga kostnaderna eller schablonbeloppen ovan dras sedan av.

Den som flyttat utomlands kan ibland anses ha dubbel bosättning i två länder. Se utflyttning och bosättning. Arbete utomlands, men bostad i Sve- rige: Se utlandsarbete.

AVDRAG FÖR DUBBEL BOSÄTTNING?

Ja, och högst under två år om …

… du på grund av arbetet flyttat till en ny bostadsort, och …du valt att behålla din gamla bostad, och
…avståendet mellan arbets- och bostadsort är mer än 5 mil, och

…du har övernattat på arbetsorten.

Men, ytterligare under högst tre år om …

…den dubbla bosättningen beror på makes eller sambos arbete.

§ Tolkning vid tillfälligt arbete i Sverige, RÅ 1981 1:16, och övergång till tillsvidareanställning, RÅ 2007 ref 73, när påbörjas treårsperioden vid dubbel bosättning, RÅ 2007 ref 73.

u RÅD

u Tre avdrag vid första jobbet
Det går att få avdrag för övernattningskostnaden på arbetsor- ten även om man inte har någon kostnad för bostaden på hemorten. Det innebär att ungdomar som är skrivna hemma hos föräldrarna får avdrag när de tar ett tillfälligt arbete på annan ort – för den tillfälliga bostaden, ett schablonbelopp per dag och för en hemresa i veckan.

Många ungdomar kan på det här sättet få göra tre stora avdrag när de tar sitt första jobb, kanske under sommarlovet.

Rättsfallet RÅ 1998 ref 39 visar att detta gäller den som är skriven hos föräldrarna och under skollovet arbetar på annan ort. Oklart dock för den som är skriven på studieorten och bor hos föräldrarna på arbetsorten. Enligt skatteverket ska det inte spela någon roll om den studerande då bott hos föräldrarna eller inte. Det avgörande är om det funnits extrakostnader på arbetsorten.

Den som inte betalar något till föräldrarna ska därför inte få avdrag för logikostnader. Men schablonavdraget för dubbel bosättning bör det ändå bli och också hemresa till bostadsorten en gång i veckan. Men förutsättningen är att den studerande verkligen är bosatt på studieorten och disponerar en bostad där även under arbetet på den andra orten där föräldrarna bor. Se SKV, studerande med tillfälliga anställningar, 131 494252- 13/111.