Ökade levnadskostnader vid resor utanför den vanliga verksamhetsorten (tjänstestället) är antingen avdragsgilla eller så täcks kostnaderna av skattefri ersättning (traktamente) från arbetsgivaren. Villkoren är i stort sett lika, dock är reglerna för skattefria traktamenten något fördelaktigare än de avdragsregler som gäller då kostnaderna inte ersätts av arbetsgivaren. Särskilda regler gäller vid för dubbel bosättning.

Tjänsteresa?

traktamente

Vad som är tjänsteresa respektive hemresa har stor betydelse, eftersom skattereglerna är olika. Se bil till jobbet och hemresa. Tjänsteresa är en resa som en anställd gör till ett annat ställe än till tjänstestället och bostaden. Den första resan till en tillfällig arbetsort liksom återresan när arbetsperioden är avslutad. Resor mellan arbetsorten och hemorten under sådana arbetsveckor när en heltidsarbetande endast övernattar en eller två nätter på arbetsorten.

Villkoret för skattefrihet respektive avdrag är att tjänsteresan skett utom den vanliga verksamhetsorten och varit förenad med övernattning. Till den vanliga verksamhetsorten räknas:

  • Ett område inom 5 mils radie från tjänstestället där man har sin arbetsplats.
  • Ett område inom 5 mils radie från bostaden. Dessa både områden bildar alltså verksamhetsorten. För avdrag krävs att man för sitt arbete har övernattat utanför verksamhetsorten.

Vissa personer har kanske inte någon fast arbetslokal, försäljare, byggarbetare, servicereparatörer m fl. Som tjänsteställe räknas då den plats där man hämtar och lämnar in t ex arbetsmaterial eller order.

Andra saknar även sådan fast anknytning till en viss lokal, t ex anställda inom byggnads- och anläggningsbranscherna. Då räknas bostaden som tjänsteställe och då blir också alla resor till arbetsplatsen tjänsteresor, förutsatt att arbetsplatserna hela tiden växlar. Fast anställda vid bemanningsföretag, RÅ 2007 ref 72, RÅ 2008 not 45, frilansade musiker, idrottsdomare, riksdagsmän, nämndemän och även styrelseledamöter, RÅ 1987 ref 64, RÅ 1988 ref 11, RÅ 1986 ref 13, inspektörer vid kärnkraftverk, RÅ 2007 ref 72, tolk med olika uppdragsgivare, HFD 2013 ref 19, bemanningsföretag, inspektörer vid kärnkraftverk, HFD 2012 not 45, Se även rättsfall i slutet på bil i tjänsten, resa till utlandet som personlig assistent bedömdes inte som tjänsteresa, HFD 2012 ref 1.

Regler för traktamente

Fullt traktamente inom Sverige medges med ett normalbelopp. För avresedagen blir det halvt belopp, om resan påbörjas efter kl 12 och för hemresedagen likaså om man kommer hem före kl 19. Det är antalet dagar under resan och inte antalet nätter som avgör hur många dagars traktamente det blir. Se Snabbfakta.

Om traktamentena följer reglerna redovisas detta endast med ett kryss på kontrolluppgifterna. Det kan finnas avtal som gör att arbetsgivaren betalar ut mer. Den del som överstiger normalbeloppen betraktas då som vanlig löneinkomst och ger också sociala kostnader för arbetsgivaren. Dessa regler gäller även för företagare, som är anställda i sitt företag (aktiebolag), se fåmansföretag.

Tremånadersregeln

Efter tre månader är det skattefria traktamentet normalt 70 % av fullt traktamente per dag. Det blir skatt och arbetsgivaravgifter för den del som överstiger detta belopp. För tremånadersregeln gäller följande: Vid kortare uppehåll för exempelvis semester- och sjukdomsperioder, då traktamente inte betalas, förlängs tremånadersperioden i motsvarande mån.

En tjänsteförrättning anses inte avbruten om inte avbrottet är minst fyra veckor. Man kan alltså inte få det högre avdraget enbart genom att åka till ett nytt tjänsteställe efter tre månader och sedan återvända efter en vecka.

Halvt traktamente efter två år

Efter två år sänks det skattefria traktamentet till hälften.

Reducering vid fria måltider

När arbetsgivaren betalar en del av måltiderna under resan reduceras beloppen, och den som fått traktamentet kan påföras en skattepliktig inkomst för fri kost. Reglerna är beroende av vilka måltider det är fråga om. Se Snabbfakta.

Beloppet som man kan få även om alla måltiderna betalas av arbetsgivaren ska täcka småutgifter för t ex tidningar. Därutöver kan komma nattraktamente om tjänsteresan avslutas 4.30– 6.30 på morgonen om inte arbetsgivaren står för logikostnaden.

Någon reducering ska inte göras för måltider på flyg eller andra allmänna kommunikationer då måltiden obligatoriskt ingår i biljettpriset, men däremot för hotellfrukost och för måltid vid representation. Om den anställde visar att förmånen inte kunnat utnyttjas på grund av t ex fysiska hinder eller tidsmässiga skäl ska traktamentet inte reduceras.

Skattskyldig vars arbetstid huvudsakligen är förlagd till natten och som på grund av tjänsteresa vistas utanför den vanliga verksamhetsorten mellan kl 24 och 6 har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader.

Om inte traktamente betalas ut

Reglerna är desamma oavsett om man har fått traktamente eller inte eller om man är egenföretagare.

Kostförmån läggs till Fri kost som reducerar traktamentet, se Snabbfakta, anses vara en löneförmån oavsett om arbetsgivaren betalar maten dagligen eller om detta bara gäller vid särskilda tillfällen, som konferenser, kurser och även tjänsteresor. Fri kost vid representation är däremot inte skattepliktig, inte heller vid intern representation. Om den anställde får traktamente och betalar måltiderna själv blir det heller ingen kostförmån, trots att skattefritt traktamente betalats ut.

Råd för traktamente

Dyrare kost, en förmån

Reglerna om traktamenten och kostförmån innebär att det i Sverige oftast är bäst om arbetsgivaren betalar lunch eller middag på tjänsteresan, eftersom det skattefria traktamentet då bara reduceras med schablonbeloppet.

Traktamente ger fördelar

Om du uppfyller reglerna för avdrag vid tillfälligt arbete på annan ort än bostadsorten, förbättras avdragsmöjligheterna om arbetsgivaren betalar traktamentsersättning. Detta gäller oavsett om du övernattar eller gör dagliga resor, då reglerna för tjänsteresor på det sättet kan tillämpas. Det kan också ske genom att växla lön mot traktamente.

Utlandstraktamente

De skattefria traktamentsbeloppen för utlandsresor beräknas efter priset för enklare måltider. Normalbelopp för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

Mer om avdrag för resor och traktamente

Så gör du avdrag för bil till jobbet

Allt om bilförmån och tjänstebil

Mer avdrag gör resor