Konkurs konkursansökan

Här kan du ladda ner en gratis mall för konkursansökan. Mallen innehåller exempeltext för att underlätta när du fyller i mallen. Men observera att mallen är generell och kan behöva anpassas för specifika behov. Läs mer om konkurs här.

GRATIS MALL FÖR KONKURSANSÖKAN

SÖKANDE FÖR KONKURSANSÖKAN

Epsilon AB, org.nr #
Box #
113 84 S-STAD

OMBUD:

Advokat Arne S-son

GÄLDENÄRER:

1. AB X
2. AB Y
3. AB Z

RÄTTENS
BEHÖRIGHET:    2 kap. 1 § KonkL och 10 kap. 1 § RB
______________________________________________________

På uppdrag av Epsilon AB (”Bolaget”), får jag härmed ansöka om
konkurs mot AB X (”X”) och meddela följande.

1.    YRKANDEN

1.1    Bolaget yrkar att tingsrätten försätter X i konkurs.

1.2    Bolaget yrkar ersättning för rättegångskostnader.

2.    BAKGRUND OCH RÄTTSLIGA OMSTÄNDIGHETER

2.1    Bolaget bedriver verksamhet huvudsakligen genom utlåning av pengar och Bolaget har lånat ut # till ettvart av X enligt bifogade kontrakt.

3.    Grunder

3.1    X häftar i skuld till Bolaget med i vart fall det belopp som antecknats i kontrollbalansräkningen, eller # kronor. X har erkänt sin skuld till Bolaget. X har dessutom vidgått att bolaget inte har medel till bestridande av klara och förfallna skulder. Eftersom X inte rätteligen kan betala sina skulder allteftersom de förfaller till betalning och oförmågan inte är tillfällig skall X försättas i konkurs.

4.    Bevisning

Bolaget åberopar följande bevisning.

Handlingarna åberopas till styrkande av att Bolaget har uppgiven fordran mot X samt att X är på obestånd.

S-stad den # 200#

/Arne A-son/

Stockholms tingsrätt
Box 8307
104 20 Stockholm

Sökande:        Omega AB
Org.nr #
Box #
103 00 S-stad

Saken:        Konkursansökan

Omega AB är på obestånd och hemställer därför att tingsrätten försätter bolaget i konkurs.

Som konkursförvaltare föreslår vi advokat [   ] från Advokatfirman # som är vidtalad och har accepterat uppdraget.

Stockholm den # juli 200#

Omega AB

…………………………        ………………………
Sven S-son                  Arne A-son

Bilaga:
Registreringsbevis
Protokoll från extra bolagsstämma

Läs mer om konkurs och konkursansökan