Ett aktieöverlåtelseavtalal är ett avtal som reglerar köp och försäljning av aktier i ett bolag. Här kan du ladda ner en gratis mall för aktieöverlåtelseavtal.

Vad är ett aktieöverlåtelseavtal?

Ska du sälja aktier eller ge bort dom genom arv eller gåva? Då ska du skriva ett aktieöverlåtelseavtal. För att avtalet ska vara giltigt ska det innehålla uppgifter om säljare och köpare. Det gäller både om det är företag eller personer som är inblandade i överlåtelsen. Dessutom ska eventuella försäljningsbelopp och andra villkor vara med i avtalet.

Gratis mall för aktieöverlåtelseavtal

Nedan ser du två förslag på hur aktieöverlåtelseavtal kan se ut. Kopiera texten och klistra in i ett ordbehandlingsprogram och redigera texten så den passar din situation.

# AB
och
# ab
Överlåtelseavtal aktier
AVSEENDE aktier i # ab

INNEHÅLLSFÖRTECKNING I AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

aktieöverlåtelseavtal gratis mall

1     Bakgrund

2     Föremål och villkor för överlåtelsen

3     Köpeskilling och tillträde

4     Säljarens garantier och åtagande

5     Fullständig reglering och ändringar

6     Tvistlösning

BILAGOR TILL AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL:

Bilaga 1Aktieförteckning
Bilaga 2Skuldebrev


Aktieöverlåtelseavtal

Detta avtal (”Avtalet”) om överlåtelse samt rätt att påkalla överlåtelse av aktier i # AB, org nr 556111-1111, (”Bolaget”) har denna dag (”Avtalsdagen”) träffats mellan

(1)          # AB, org nr 556111-1111,

nedan gemensamt kallad Säljaren

(2)          # AB, org nr 556111-2222, #, nedan kallad Köparen.

1 Bakgrund

1.1         Säljaren äger samtliga # aktier i Bolaget (”Aktierna”). Se Bilaga 1.

1.2         Köparen önskar förvärva Aktierna och Säljaren önskar överlåta Aktierna på de villkor som framgår av detta avtal.

2       Föremål och villkor för överlåtelsen

2.1            Säljaren överlåter Aktierna fria från optionsrätt, panträtt eller andra begränsande sakrätter av vad slag det vara må, till Köparen på de villkor som anges i detta avtal.

2.2            Överlåtelsen enligt detta avtal är även villkorad av att #. Om villkoret inte är uppfyllt skall utförda transaktioner i sin helhet återgå.

3       Köpeskilling och tillträde

3.1            Köpeskillingen för Aktierna uppgår till sammanlagt # kronor eller # kronor per aktie (”Köpeskillingen”).

3.2            Tillträdesdagen för Aktierna skall vara denna dag (”Tillträdesdagen”) och Säljaren skall på Tillträdesdagen överlämna aktiebreven transporterade in blanco till Köparen.

3.3            Köpeskillingen skall på Tillträdesdagen erläggas genom en skuldförbindelse till förmån för Säljaren. Se Bilaga 2.

4       Säljarens garantier och åtagande

4.1            På grund av Säljaren är väl insatt i Bolagets verksamhet lämnar Säljaren till förmån för Köparen endast nedanstående garanti per Tillträdesdagen.

4.2            Säljaren har per Tillträdesdagen full och oinskränkt äganderätt till Aktierna.

4.3            Vid brist i ovanstående garanti skall Säljaren ersätta Köparen med ett belopp som svarar krona för krona mot den direkta kostnad, brist eller ökade skuldbelastning som bristen innebär för Köparen eller att prestationerna i sin helhet skall återgå.

4.4            Säljaren förbinder sig genom detta avtal att samtliga Säljarens mellanhavanden med Bolagets härigenom är till fullo reglerade.

5       Fullständig reglering och ändringar

5.1            Detta Avtal utgör parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och detta Avtal ersätter samtliga skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått detsamma.

5.2            Ändringar av och tillägg till detta Avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna.

6       Tvistlösning

6.1            Tvist i anledning av Avtalet skall – om den inte kan biläggas mellan parterna förlikningsvägen, avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för förenklat förfarande.

________________________

Detta Avtal har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Köparen och Säljaren erhållit var sitt.

# den # 20##

# AB                                                                       # AB

____________________________                        ________________________

/#/                                                                                /#/

 

Aktieöverlåtelseavtal exempel 2

§ 1       Parter

Mellan nedanstående parter har denna dag träffats följande avtal om överlåtelse av aktier m m.

Säljare:Omega AB, org nr #, [ADRESS] (nedan benämnd Säljaren)

Köpare:           Epsilon AB, org nr # (nedan benämnd Köparen).

§ 2       Bakgrund

Parterna äger vardera hälften av samtliga aktier i Bolaget AB (org nr #) (Bolaget).

Bakgrunden till avtalet är det optionsavtal som finns mellan parterna och som Köparen har påkallat.

§ 3       Aktieöverlåtelse

Säljaren överlåter till Köparen # aktier i Bolaget (Aktierna) för en köpeskilling uppgående till nominellt belopp, 100 kronor, per aktie, för totalt # kronor (Köpeskillingen).

Köpeskillingen inbetalas till Säljarens konto ………. senast den 16 december 20## (Tillträdesdagen).

Samtliga aktiebrev avseende Aktierna, vederbörligen transporterade på Köparen, skall tillsammans med

Bolagets aktiebok på Tillträdesdagen ska lämnas över till Köparen.

§ 4       Säljarens garantier

Säljaren garanterar att Säljaren är ägare till Aktierna och äger fritt förfoga över desamma samt att Köparen efter Tillträdet får oinskränkt äganderätt till Aktierna, vilka således är fria från varje slag av belastning.

§ 5       Ny styrelse, införing i aktiebok m m

Snarast möjligt efter Tillträdesdagen skall Köparen hålla bolagsstämma i Bolaget varvid bl a Säljarens ledamöter i Bolagets styrelse skall ersättas av representanter från Köparen samt  styrelsens säte enligt bolagsordningen flyttas till Stockholm.

Bolagsstämmans protokoll framgår av bilaga 1 vilket skall undertecknas av Säljaren och Köparen snarast efter Tillträdesdagen och besluten skyndsamt registreras hos Bolagsverket.

§ 6  Samarbetsavtal

Parterna är överens om att senast den # teckna ett aktieägaravtal, som bygger på de förutsättningar som anges i särskild.

§ 7  Tvist

Tvist i anledning av detta avtal får inte hänskjutas till domstol utan skall avgöras enligt de av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut antagna reglerna om skiljeförfarande. Svensk rätt skall tillämpas. Skiljenämnden skall bestå av en ensam skiljeman som skall utses av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Detta avtal som består av två sidor, har ärupprättat i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

SÄLJAREN AB                                 KÖPAREN AB

___________________                                  ___________________

Sven S-son                                          Arne A-son

Här kan du läsa mer om aktieöverlåtelseavtal försäljning av bolag

Försäljning av aktiebolag