Här kan du ladda ner ett avtal för optionsutfästelse och skiljeavtal. Kopiera texten nedan och klistra in den i till exempel word. Där kan du redigera texten och anpassa den för ditt behov.

OPTIONSUTFÄSTELSE OCH SKILJEAVTAL

(1) XX (”Utfärdaren”)

(2) YY (”Innehavaren”)

Mellan Utfärdaren och Innehavaren skall denna optionsutfästele med bilagor (”Optionen”) gälla och har ingåtts detta avtal.

Bakgrund

1.1 Innehavaren och Utfärdaren äger tillsammans samtliga aktier i ## AB (”Bolaget”), org nr 550000-0000. Innehavaren äger de aktier i Bolaget som framgår av bifogade aktiebok, se Bilaga 1 (”Aktierna”), och Utfärdaren skall teckna sig för # nyemitterade aktier av serie A i Bolaget.

1.2 Då Utfärdaren är villig att på vissa villkor förvärva Aktierna och då Innehavaren förklarat sig villiga att på samma villkor överlåta Aktierna har Utfärdaren denna dag utfärdat Optionen.

Optionsutfästelse

Undertecknad Utfärdare åtar sig att i enlighet med Optionen förvärva Aktierna vid påkallelse från Innehavaren.

Påkallelse och fullgörelse

Innehavaren äger påkalla försäljning av Aktierna enligt Optionen mellan den # och den # 20##. Påkallelse skall ske genom skriftligt meddelande från Innehavaren till Utfärdaren och Utfärdaren skall skriftligen erkänna mottagandet av påkallelsen.

Villkor för överlåtelse av Aktierna vid Optionens utnyttjande

De villkor som skall gälla för överlåtelsen av Aktierna vid infriandet av Optionen framgår av Bilaga 2.

Tillämplig lag

Detta avtal skall tolkas och tillämpas enligt svensk rätt.

Tvist

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

_____________________

Denna optionsutfästelse och detta skiljeavtal har upprättats i två (2) exemplar av vilka Innehavaren och Utfärdaren mottagit ett var.

Stockholm den # 20##

______________________________

Fler gratis avtalsmallar

Här hittar du alla våra gratis avtalsmallar