Äktenskapsförord är ett avtal mellan två personer som är gifta eller är på väg att gifta sig. 

Vad innebär ett äktenskapsförord?

Bröllop med äktenskapsförod

Egendom som ägs av två makar är deras gemensamma egendom, giftorättsgods. Men detta kan upphävas med hjälp av ett avtal, som gör att hela eller en viss del av egendomen blir var och ens enskilda egendom. Observera att avtalet måste registreras hos Skatteverket.

Köp ett paket med 4 exempel för äktenskapsförord

Vill du ha fyra exempel för olika fall av äktenskapsförord som du lätt kan anpassa, skriva ut, och skriva under?

Gratis mall

Kopiera texten nedan och klistra in den i ett ordbehanlingsprogram som till exempel Word. Ersätt exempeltexten med din egen text. Bilagan kan vara på ett separat dokument.


Mall

Vi, (namn, personnummer) och (namn, personnummer), avtalar härmed om följande äktenskapsförord. All egendom som någon av oss förvärvat innan äktenskapet, förvärvat eller kommer att förvärva under äktenskapet, samt avkastning från egendomen, ska vara enskild egendom.

(ort, datum, årtal)
(namnförtydligande) (namnförtydligande)
Bifogas: Förteckning över vardera makens egendom.


Vad delas mellan makarna?

Giftorättsgods, men inte enskild egendom, delas mellan makarna vid bodelning, antingen det sker vid skilsmässa eller dödsfall. Vidare kan enskild egendom förekomma även utanför äktenskapsförord genom testamente eller gåvobrev där det föreskrivs att den ska vara mottagarens enskilda egendom. Sådan egendom ska då inte medräknas som giftorättsgods vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall. Även sambor kan föreskriva att en del av deras egendom ska vara enskild.

I ett gåvobrev, när t ex fastighet eller aktier överlåts på barnen, kan man skriva att det som överlåts ska vara enskild egendom, inklusive det som i framtiden ersätter gåvan, exempelvis om fastigheten eller aktierna byts ut mot annan egendom. Alternativt kan också anges att mottagaren efter viss tid har rätt att göra om den enskilda egendomen till giftorättsgods genom äktenskapsförord.

Rättsfall

§ Gåva mellan makar och äktenskapsförord ger borgenärsskydd, NJA 1973 s. 89.

Läs mer om äktenskapsförord

Checklista för bröllop – Guiden till hur du planerar bröllopet

Gåva – Så ger du bort hus och fastighet till barn utan att betala skatt

Arvsrätt – Så fungerar arvsrätten för barn, makar och särkullsbarn

Gåvobrev – Ladda ner en gratis mall för gåvobrev

Bodelningsavtal mall – Gratis blankett till bodelning och skilsmässa

Testamente – Ladda ner en gratis mall för att upprätta ett testamente för arv

Samboavtal – Ladda ner en gratis mall för samboavtal

Registrera äktenskapsförord: Skatteverket