För omyndiga barns pengar finns särskilda skyddsregler och regler om tillstånd av den över- förmyndare som finns i varje kommun. En års- räkning över ett barns tillgångar och skulder

ska lämnas in till överförmyndaren om tillgång- arna överstiger åtta prisbasbelopp eller om barnet äger fastighet. Föräldrarna kan som alternativ till överförmyndaren själva utse en förvaltare för sina barns förmögenhet.

Föräldrarna kan dock på eget ansvar sköta för- valtningen. Om barnet har bara obetydliga till- gångar utöver den fasta egendomen eller bostads- rätten behövs oftast ingen årsräkning.

Om tillgångarna överstiger åtta prisbasbelopp krävs årsräkning och överförmyndarens tillstånd krävs för överlåtelse av aktier, däremot inte för andel i investeringsfond eller obligationer.

Föräldrar kan inom vissa gränser disponera över barnens pengar utan tillstånd från överförmyn- daren.

Gåvan är fullbordad gåva så snart medel satts in på barnets konto, såvida inte föräldern förbe- hållit sig rätten att för egen räkning förfoga över pengarna. Föräldrarna kan därför i princip där- efter låna pengarna förutsatt att det upprättas en revers.

Överförmyndarens samtycke kravs om barnet ska köpa eller sälja eller ta emot gåva av fastig- het eller bostadsrätt, låna eller låna ut pengar eller driva rörelse.

En givare eller en förälder kan dock alltid införa överförmyndarspärr, som innebär att överför- myndarens tillstånd krävs för uttag och andra dispositioner.