Arvskifte och bouppteckning

Arvskifte Farfar barn

Ladda ner gratis mall för arvskifte.

Den X månad 20XX avled Förnamn Efternamn, ÅÅMMDD-NNNN, från Ort. Bouppteckningen efter honom/henne registrerades vid Skatteverket den X månad 20XX under ärendenummer    ………………….

Som dödsbodelägare antecknades:
1.
2.

Det antecknades vidare:
att    ,
att    , samt
att    .

Följande egendom förelåg till arvskifte:
Kontanter    ,00
Bankmedel    ,00
…….    ,00
Reserveras av bankmedel för kommande utgifter och skatter  – ,00
Avgår skiftesarvode    – ,00
Att skifta:    ,00

I enlighet med ovanstående överenskommer delägarna
härmed om följande arvskifte.

Förnamn Efternamn tillskiftas
…….    ,00
Kontanter        ,00
Summa:    ,00

Förnamn Efternamn tillskiftas
…….    ,00

Bankmedel        ,00
Summa:    ,00
Totalt:    ,00

Delägarna överenskommer slutligen att överskott av reserverade bankmedel och eventuella ytterligare inkomster
och utgifter skall fördelas mellan dem i enlighet med grunderna för detta arvskifte.

Med ovanstående arvskifte förklarar vi oss till
alla delar nöjda.

Denna handling har upprättats i ett exemplar som
skall omhändertas av Förnamn Efternamn.

Ort den       /       20XX                Ort den       /        20XX

 

Förnamn Efternamn                     Förnamn Efternamn

Fler gratis avtalsmallar

  • Konkurs Pengar Plånbok

Konkursansökan – Ladda ner en gratis mall

Ladda ner mall för konkursansökan.

  • Hyreshus Lägenheter Hyresavtal

Hyresavtal – Ladda ner gratis mall

Ladda ner mall för hyresavtal Hyresavtalet måste anpassas till förhållandena i varje fall. HYRESAVTAL FÖR LOKAL Nr: 123 Hyresvärd: Hyresvärden AB, 556000-0000 Ställföreträdare: Adam Adamsson Box 123 123 45 A-stad Telefon: 08-123456 Hyresgäst: Hyresgästen AB, 556111-1111

  • testamente

Så skriver du ett testamente

Om man vill upphäva den normala arvsordningen skriver man ett testamente. Det måste vara skriftligt och undertecknas i närvaro av två vittnen. Dessa får inte vara närstående till testator eller till den som får egendomen

  • Samboavtal

Samboavtal – Ladda ner gratis mall

Samboavtal. Med sambor menas personer som lever med varandra under äktenskapsliknande former. En viktig juridisk skillnad mellan sambor och gifta är arvsrätten. Gifta ska exempelvis alltid dela på allt giftorättsgods. Skillnaderna mellan att vara gift