Ett ägarskifte sker ofta genom att företagets eget kapital eller framtida vinster används för att finansiera skiftet. Av det skälet blir ofta ett annat bolag en part i själva avtalet, för att underlätta finansieringen och minska skattebelastningen.

Kapitalet från det köpta bolaget kan flyttas mellan bolagen genom skattefria utdelningar. Framtida vinster i det köpta bolaget kan överföras genom koncernbidrag, exempelvis för att finansiera räntekostnaderna.

Överföringar av det här slaget är delvis kringgärdade av regler, vars syfte är att förhindra missbruk som handel med förlustföretag/underskottsföretag och skalbolag. Se fåmansföretag, underskottsavdrag, koncern, fåmansföretag – 3:12-reglerna, skalbolag och låneförbud.

Ett ägarskifte i ett företag kan ha flera orsaker, som också kan påverka valet av den metod som ska användas:
En delägare ska lösas ut och bolaget ska drivas vidare med övriga delägare.

  •  En ny delägare ska tas in i bolaget.
  •  Två företag ska slås samman.
  •  Ett företag ska delas upp på flera företag.
  •  Utköp av dotterbolag.
  •  Ägarna vill ta ut en del av värdet i företaget som lågbeskattad kapitalvinst. Se fåmansföretag – 3:12-reglerna.

Läs om olika sätt att genomföra ägarskifte.

  • VD-instruktion

VD-instruktion – Ladda ner gratis mall

VD-instruktion En VD-instruktion måste anpassas till förhållandena i varje fall. Arbetsordning i bolaget Namn AB Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag upprätta en arbetsordning för styrelsearbetet. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet tog styrelsen fram

  • vinst

Vinstdisponering – 8 skatteplaneringsråd för vinstdisponering

Vinstdisponering, exempelvis för ägare av fåmansföretag, går till stor del ut på att skjuta skatten framför sig genom olika avsättningar i bokslutet. RÅD Åtta skatteplaneringsråd Avsättning Läs under periodiseringsfond och expansionsfond. Inventarieköp Ett sätt att

  • dokument

Så fungerar vinstandelslån

Ett vinstandelslån eller vinstandelsbevis är ett skuldebrev där räntan helt eller delvis är beroende av vinsten eller utdelningen i bolaget (RÅ 1991 not 109). Vinstandelslån kan vara konvertibelt till aktier. Se konvertibler. Innehavaren beskattas för

Ta vara på underskottet med underskottsavdrag

Underskottsavdrag kan för privatpersoner vara av olika slag: Underskott av kapital, då skattereduktion får dras av mot andra skatteinkomster och fastighetsavgift. Se kapitalunderskott. Underskott av näringsverksamhet, som får sparas till senare år. Se kvittning. Underskott av nystartad