Löneförmån i jobbet (fringis), exempelvis bil- och bostadsförmåner, är värderad och och blir beskattad till marknadsvärde, det vill säga vad det skulle ha kostat att för egen del skaffa motsvarande. Den enda kraftigt skattesubventionerade förmån som finns är en tjänstebil som är klassad som miljöbil. Ett stort antal små förmåner är däremot skattefria. För en företagare som vill få många skattesubventionerade förmåner är det bäst att ha aktiebolag. I en enskild firma eller ett handelsbolag är det bara grupplivförsäkring, hälsovård och rehabilitering som inte är beskattade som förmån.

Skattepliktig löneförmån

Värdet av de skattepliktiga förmånerna använder man vid beräkning av både skatt och arbetsgivaravgifter. Det är när man kan disponera eller utnyttja förmånen som beskattning inträder, som framförallt har betydelse om det gäller rätten att få köpa aktier eller andra värdepapper i företaget. Se bilförmån, bostadsförmån. Fri barnpassning, fri städhjälp Förmån av fri barnpassning, fri städhjälp mm är skattepliktig och blir värderad till vad det har kostat arbetsgivaren. Om arbetsgivaren ordnar barnomsorgen med exempelvis kommunala bidrag blir förmånen värderad till vad det skulle ha kostat att nyttja den kommunala barnomsorgen. En anställd kan nu få skattereduktion för exempelvis städhjälp. Se vidare rot- och rutavdrag.

Fria tidningar som löneförmån

Tidningar och tidskrifter, som arbetsgivaren betalar och som man skickar till bostadsadressen, ska man normalt ta upp som skattepliktig inkomst med det pris som prenumerationen kostar. Arbetsgivaren måste betala in arbetsgivaravgift och dra skatt på förmånen. Dagstidning som arbetsgivaren betalar kan vara en skattefri förmån om man också själv bekostar en annan liknande dagstidning. Det kan t ex gälla journalister. Det blir ingen förmånsskatt om tidningen är av väsentlig betydelse för utförandet av den anställdes arbetsuppgifter och om förmånen har ett begränsat värde för den anställde och inte utan svårighet kan bli särksild från nyttan i anställningen.

I dessa fall blev det inget förmånsvärde:

Prenumeration på ekonomiska tidskrifter och nyhetsbrev kan vara avdragsgilla förvaltningsutgifter om man använder tidningarna som underlag för beslut om aktieköp. Se rättsfall under förvaltningsutgift.

löneförmån

Råd för löneförmån tidning

Sänd tidningen till jobbet

Den som behöver en tidning i sitt jobb kan se till att den blir skickad till arbetsplatsens adress. Arbetsgivaren är då inte skyldig att ta upp kostnaden på den anställdes kontrolluppgift.

Garage och parkeringsplats

Om arbetsgivaren bekostar fri parkeringsplats intill arbetet för den anställdes privata bil kan detta betecknas som en skattepliktig förmån. Men om den anställde använder bil i tjänsten reduceras förmånsvärdet, och används den dagligen (minst 160 dagar per år) för tjänsteresor blir det ingen förmånsskatt.

Råd för löneförmån garage och parkeringsplats

Skaffa skattefritt garage

För den som har tjänstebil blir det inget tillägg till bilförmån på grund av att arbetsgivaren bekostar garage för bilen. Bilförmånsvärdet är nämligen satt med utgångspunkt från att arbetsgivare ska tillhandahålla uppställningsplats för bilen. Detta är ett argument som talar för tjänstebil för den som väljer mellan att ta tjänstebil eller lönetillägg.

kontokort

Kontokort

Förmånen av att få använda arbetsgivarens kontokort för privat bruk är en skattepliktig förmån. Om inga inskränkningar i det privata nyttjandet är gjort är förmånen värderad till marknadsvärdet, vilket i regel är de avgifter som företaget fått betala för kortet. Privata inköp som är gjorda med hjälp av kortet och som arbetsgivaren betalat är skattepliktiga förmåner som man tar upp till marknadsvärde på samma sätt som lön.

Kostförmån

Om arbetsgivaren betalar måltiderna under t ex en tjänsteresa, konferens eller kurs ska man ta upp förmånsvärde för den anställde även om det bara rör sig om någon dag. Se Snabbfakta. Men om arbetsgivaren bjuder på en smörgås för dem som jobbar över ger inte detta någon förmånsskatt.

Om den anställde däremot får traktamente och själv bekostar måltiderna blir det ingen löneförmån. För den som representerar med gäster blir det heller normalt inget förmånsvärde. Se representation.

Lunchkuponger

Förmånsvärdet för helt fri lunch är beräknat som genomsnittspriset i landet för en normal lunch. Se Snabbfakta. Detta värde ska också vara det normala priset i personalmatsalarna. En personalmatsal, som inte subventioneras av arbetsgivaren, kan sänka detta pris om kostnaderna kan bli nedpressade på grund av stordriftsfördelar.

 • Lunchautomat, RÅ 1992 ref 3
 • Vegetarian, RÅ 1992 ref 108
 • Skolpersonal m fl, snabbmat, KRJ 25/8-95, 2208/94, RÅ 2002 ref 10, RÅ 2009 ref 16.

Reseförmåner

Personal inom tex SJ och SAS får bli förmånsbeskattade om de utnyttjar sin personalförmån. Flygresor blir värderade till i regel till 40 % av lägsta pris och tågresor till 5 % av värdet av ett årskort. Barn under 15 år är undantagna och för barn upp till 18 år är värdet hälften av förmånsvärdet för vuxen. Privata gratisresor på flyg som en anställd får som bonus efter många tjänsteresor är skattepliktiga. Den anställde är skyldig att meddela sin arbetsgivare om utnyttjade rabatter och arbetsgivaren ska redovisa förmånen som lön. Kammarrätten har också ansett att det går att kräva att reseföretag lämnar ut uppgifter om de personer som utnyttjat reseförmånerna.

Räntefria lån

Ränteförmånliga lån från arbetsgivaren beskattas som lön, men beloppet får i gengäld dras av som en ränteutgift i inkomstslaget kapital. För den som enbart betalar kommunalskatt på sin inkomst blir det därför i praktiken ingen eller mycket liten skatt beroende på att avdraget är ungefär lika mycket värt som skatten på förmånen: Förmånsvärdet beräknas på skillnaden mellan en jämförelseränta som är statslåneräntan vid lånetillfället plus en procentenhet och den ränta som betalas för lånet. Detta gäller för helt räntefria lån eller lån mot fast ränta. För lån i svensk valuta med rörlig ränta utgår man ifrån statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret plus en procentenhet.

Råd för löneförmån lån

Låna till 1,12 %

Det kan finnas anledning att försöka få ett räntefritt lån från sina arbetsgivare – både därför att skatten är rätt låg och därför att räntan nu ligger lågt. Skatten blir beräknad så här:

Om lånet är helt räntefritt utgår man från statslåneräntan vid lånetillfället plus en procentenhet, 4 % vid 3 % i statslåneränta. För ett 100 000-kronorslån läggs därmed 4 000 kr till löneinkomsten och belastas hos arbetsgivaren också med sociala kostnader. Vid 58 procents marginalskatt blir kostnaden 2 320 kr, men samtidigt får räntan dras av under kapital. Eftersom kapitalskatten är 30 % blir det alltså i praktiken 28 % i skatt.

Det ger en skattekostnad på 1 120 kr, dvs 1,12 %.

Säg upp för att låna på nytt

Om du ska låna räntefritt av din arbetsgivare så försök ta lånet till fast ränta vid en tidpunkt när marknadsräntan ligger så lågt som möjligt. Då blir nämligen statslåneräntan vid lånetillfället avgörande för förmånsbeskattningen under hela tiden som lånet löper.

Ett gammalt räntefritt lån, som man tog när räntan var hög, bör alltså bli uppsagt och bli ersatt med lägre ränta, om det ska bli godtagen av arbetsgivaren. Det är bara verkliga lån med kreditavtal som blir omfattade av den här förmånsbeskattningen. För normala kreditköp hos arbetsgivaren blir det ingen förmånsbeskattning. Förskott på lön blir beskattad som lön redan vid utbetalningstillfället. Se även låneförbud.

semesterstuga Åre fjällen

Semesterstuga

Om du får använda företagets fritidshus gratis under semestern ska det normala hyrespriset i princip bli upptage som skattepliktig inkomst. Om så inte kan bli bli fastställt tilllämpar man de belopp som skatteverket anger för det året. Se Snabbfakta. Om den anställde betalar dessa belopp blir det ingen skatt. För den som har fri permanentbostad ska ortens hyrespris bli upptagen vid inkomsttaxeringen. Se vidare bostadsförmån.

§ Fjällstuga för företagsledare,enbart dispositionsrätten kan få betydelse, RÅ 1988 not 41, RÅ1988 not 51, RÅ 2002 ref 53.

Se fåmansföretag.

Råd för löneförmån semesterboende

Så undviker du semesterskatt

Om den anställde får hyra förmånligt av företaget kan det alltså bli förmånsskatt. Hyr man av arbetskamrater blir det inte sådan skatt. Inte heller om arbetsgivaren hjälper till att förmedla sådan uthyrning. Inkomst av sådan uthyrning är nu i princip skattefri på upp till 50 000 kr per år. Se vidare uthyrning.

Tävlingsvinster

Vinster i tex en försäljningspristävling är en förmån som är jämställd med lön. Vinsten ska man därför ta upp som skattepliktig inkomst till marknadsvärde med tilllägg för moms. Tävlingsvinster är skattefria om de består av föremål som är värderade till högst 1 300 kronor.

§ Marknadsvärdet eller inbesparade levnadskostnader, RÅ 1997 ref 75.

Vid försäljningspristävlingar får deltagarna ibland poängbevis som ger dem rätt att köpa varor till ett visst värde. Marknadsvärdet av de produkter som poängbeviset ger rätt till ska man ta upp som inkomst, redan när man delar ut poängbeviset. Ersättning för reklam på bil kan vara skattepliktigt. Du kan läsa under tävlingsvinst om priser till andra än anställda.

Köpa billigt av arbetsgivaren

Om du köper en bil eller bostad billigt av din arbetsgivare kan skillnaden mellan marknadspriset och ditt pris bli betraktat som en löneförmån som ska bli beskattad precis som en inkomst. Frågan är då hur strängt man bedömer vad som är rätt marknadsvärde. Dessa rättsfall visar att bedömningen kan variera:

Förmånligt köp av

 • Villa, RÅ 1989 ref 57, RÅ 1987 ref 95, RÅ 1991 ref 27
 • Traktor, RÅ 1989 ref 57, RÅ 1985 1:78
 • Bil, RÅ 1996 ref 16

Förmånliga aktieköp

När anställda eller styrelseledamöter blir erbjudna aktier, konvertibler eller optioner blir är det ansett  som en skattepliktig löneförmån om priset är lägre än marknadsvärdet, dock med vissa undantag, se nedan.

§ Det blir räknat som löneförmån även om de är köpta direkt av ägarna, RÅ 1993 ref 56.

Det belopp som är beskattat får man lägga till till som en del av anskaffningsutgiften vid en framtida vinstberäkning och får helt eller delvis dras av som kapitalförlust om optionerna blir värdelösa.

§ Förmånliga aktieköp, RÅ 1997 ref 1, RÅ 1983 1:73, RÅ 2001 ref 10, RÅ 1951 ref 17, RÅ 1978 Aa 143, RÅ 1989 ref 77, ett aktiebolag avsåg att till underpris överlåta aktierna till ett bolag som till hälften ägdes av en anställd i dotterbolaget, ej heller för den anställde som var närstående till ägaren av det överlåtande bolaget, SRN 2009-12-17, dnr 98-09/D, ej heller när en vd fick gå in som delägare genom ett nybildat bolag, RÅ 2011 ref 19, däremot blev det skattepliktig förmån för vd som fick köpa 9 % av företagets aktier till underpris, HFD 2012 ref 74.

Råd för låneförmån aktieköp

Skattefri aktieteckning

När nya aktier erbjuds anställda blir det inte förmånsbeskattning om allmänheten samtidigt erbjuds att köpa bolagets aktier, även om priset ligger under marknadsvärdet. Kravet är att den anställde tecknar aktier på samma villkor som övriga och för högst 30 000 kr vid introduktionen. Gränsen på 30 000 kr gäller enbart den anställde själv. Två makar kan därför teckna för totalt 60 000 kr. Utförsäljningen till anställda och aktieägare, i bolaget eller dess koncernbolag får heller inte överstiga 20 % av samtliga aktier som säljs vid introduktionen. För andra än anställda, t ex företagets kunder liksom allmänheten, blir det inte någon skattepliktig löneförmån (RÅ 1993 ref 58).

Förmånlig aktieteckning

I familjeföretag kan en extern exempelvis vd få bli delägare på förmånliga villkor. Det förutsätter i regel att man sätter upp ett gemensamt nytt ägarbolag, i vilket den personen får gå in som delägare på fördelaktiga villkor. Det har godtagits med hänvisning till att aktierna blir kvalificerade och att ägarna blir tjänstebeskattade för framtida eventuell. Se RÅ 2011 ref 19.

Beskattningstidpunkt,värdepapper? Att beskattning sker vid förvärvet förutsätter också att förmånen då kan bli utnyttjad. Det ska därför vara fråga om ett värdepapper som går att överlåta och inte enbart ett löfte att exempelvis få köpa aktier. I så fall inträder beskattningen då förmånen utnyttjas, som också blir värderingstidpunkten. Vissa förfoganderättsinskränkningar, exempelvis att aktierna inte får överlåtas eller att de är pantsatta under kvalifikationstiden, har inte inneburit att beskattningstidpunkten ska skjutas upp till någon senare tidpunkt (RÅ 2009 ref 86, RÅ 2009 not 206, RÅ 2010 not 129). Om den anställde har beskattats för värdet av optionerna men senare återlämnats exempelvis om anställningen upphört, anses optionerna ha avyttrats för noll kronor och som också resulterat i en avdragsgill kapitalförlust, RÅ 2010 ref 113.

Arbetsgivaren kan ha ett intresse av att optionen får köpas tillbaka om den anställde slutar sin anställning. Om det sker på marknadsmässiga villkor anses optionen ändå som värdepapper.

§ Värdepapper? RÅ 2004 ref 35, värdepapper, incitamentsprogram i riskkapitalbolag med villkor knutna till anställning, RÅ 2009 ref 86, RÅ 2009 not 206.

Personaloptioner, optionsplaner

Löneförmån att i framtiden köpa ett värdepapper till ett i förväg bestämt pris blir beskattade när rätten är utnyttjad eller är överlåten. Detta gäller numera även för personer som flyttar ut ur landet och personer som bosätter sig i Sverige. Vid beskattningen gör man avdrag för vad som eventuellt är betalt. Om förmånen lämnas av exempelvis moderbolaget blir det svenska dotterbolaget som arbetsgivare skyldig att betala arbetsgivaravgifter.

§ Värdepapper eller personaloption? RÅ 1994 not 41.

Syntetiska optioner

Syntetiska optioner har ansetts som värdepapper trots att det inte har rört sig om optioner på befintliga aktier. Det är optioner som ställs ut och löses in av företaget beroende på utvecklingen av värdet på företagets aktier. Det är en form av vadslagning om utvecklingen på företagets aktier. De har ansetts som värdepapper. Företaget får
dra av kostnaden mot aktievinster. Syntetiska optioner kan numera även bedömas som kvalificerade delägarrätter. Tidigare ställdes krav på att värdepappret också skulle ha getts ut av själva företaget (RÅ 2000 not 47, RÅ 1997 ref 71). Se även RÅ 2008 not 148 där de syntetiska optionerna inte bedömdes som kvalificerade delägarrätter. Optionerna baserades enbart på värdeutvecklingen av de fonder som företaget förvaltade.

Skattefria förmåner

Personalvårdsförmåner

Personalvårdsförmåner av mindre värde som inte anses vara ersättning för arbete och ska skapa trivsel på arbetet är skattefria. Kaffe, förfriskningar och »enkel förtäring« samt möjlighet till enklare motion och friskvård blir alltså skattefria förmåner. Till skattefri friskvård räknas också kostrådgivning, avslappningsteknik, rökavvänjning, dock inte individuella behandlingar. Men det ska röra sig om »enklare åtgärder av mindre värde« som ska erbjudas hela personalen. Som personalvårdsförmån har också räknats att arbetsgivaren lämnat bidrag till konstförening med ca 1 500 kr och år. När en personalfest hålls på någon annan plats än den anställdes tjänsteställe och arbetsgivaren bekostar resa och eventuell övernattning i samband med personalfesten ska den anställde inte beskattas för resa och logi under förutsättning att resan är förenad med högst en övernattning. Gäller även make eller sambo.

Personalrabatter som löneförmån

För att personalrabatter ska vara skattefria kräver man att de har en »rimlig nivå«. Personalrabatt är skattefri när den köpta varan eller tjänsten ingår i arbetsgivarens eller koncernens ordinarie utbud. Den måste därför tillhandahållas direkt av arbetsgivaren och inte exempelvis av en återförsäljare, SRN 2012-09- 26, dnr 15-12/D. Rabatten får inte vara större än den största rabatt som en konsument får på affärsmässiga grunder. Den får heller inte vara uppenbart större än vad som är sedvanligt i branschen. När varan har väsentlig betydelse för tjänsten och förmånen är svår att särskilja från nyttan i jobbet, t ex förmån av fri dator, blir rabatten skattefri. Se även under rubriken reseförmåner.

Följande rabattsatser kan man ta som riktpunkt för vad som man anser vara »sedvanliga« rabatter, %:

 • Bilbranschen: 5–10
 • Klädbranschen: 10–20
 • Kapitalvarubranschen: 15–20
 • Möbelbranschen: 10–15
 • Livsmedelsbranschen: 10–15

Det ska vara rabatt på normala inköp för den anställde och dennes familj. Rabatten anses även skattefri vid köp från annat bolag i koncernen än där man är anställd.

 • Husföretag, RÅ 1980 Aa179
 • Skattefri personalrabatt även om den gottskrivs kundkort i efterhand, RÅ 2001 ref 73
 • Bredband, SRN:s förhandsbesked 30/6 2003.

Läs mer om när bredband och internet är avdragsgillt.

Gruppförsäkring som löneförmån

Grupplivförsäkringar, som många företag genom kollektivavtal betalar, är en skattefri förmån. Om försäkringen ger ett betydligt bättre försäkringsskydd än motsvarande försäkring för en statligt anställd (TGL- S) kan dock en del av förmånen bli skattepliktig och ge sociala avgifter. Den del av försäkringens årspremie som överstiger premien för en statsanställd blir då skattepliktig inkomst.

Grupplivförsäkring med förtidskapital, barnskydd och dödsfallsbelopp för arvingar torde vara en skattepliktig förmån.

Förmånen av fri gruppsjukförsäkring (AGS) är skattefri om den utformas efter grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer, ca sex prisbasbelopp.

Försäkringar som arbetsgivare tar för att ge sina anställda en plats på privat sjukhus och för att ge dem chans att gå före i vårdkön är i allmänhet en skattefri förmån för den anställde, men avgiften är inte avdragsgill för arbetsgivaren. Reseförsäkringar som tecknats av arbetsgivaren för anställdas tjänsteresor är skattefria.

Sjukvård som löneförmån

Löneförmån av fri hälsovård och sjukvård som lämnas via den offentligt finansierade vården är skattepliktig och värderas till vad arbetsgivaren har betalat. Det gäller också förmån av fria läkemedel. Kostnaden är avdragsgill för arbetsgivaren.

Förmånen av fri hälso- och sjukvård som sker utanför den offentligt finansierade vården är däremot skattefri, men kostnaden är inte avdragsgill för arbetsgivaren.
Förmånen av fri företagshälsovård är såväl en skattefri förmån som en avdragsgill kostnad för arbetsgivaren. Företagshälsovård kan lämnas såväl inom som utanför den offentligt finansierade vården.
Fri tandvård är inte skattefri för den anställde, oavsett om vårdgivaren begär ersättning från försäkringskassan eller inte. Ersättning för sjukvårdsavgifter utomlands och utanför den offentligt finansierade vården är i regel skattefri.

Arbetsgivaren får avdrag för alla kostnader som läggs ned på rehabilitering och annan behandling som ska leda till att en anställd som är sjuk ska kunna återgå i arbete inklusive behandlingar som syftar till att en anställd ska kunna fortsätta förvärvsarbeta. Den här typen av arbetslivsinriktad behandling är inte skattepliktig oavsett hos vilken vårdgivare som behandlingen sker och oavsett om arbetsgivaren får avdrag för kostnaden eller inte. Även om behandlingen inte ingår i någon rehabiliteringsplan eller behandlingsplan hos försäkringskassan kan en arbetsgivare få avdrag för behandlingskostnader, om dessa syftar till att den anställde ska kunna fortsätta förvärvsarbeta. Exempel på rehabiliteringsåtgärder som är avdragsgill för arbetsgivaren är behandling hos sjukgymnast, vård av missbrukare på behandlingshem och ryggträning på rygginstitut. Vård hos naprapat har också varit ansedd som rehabilitering.

− Vaccinationer som betingas av tjänsten är skattefria för den anställde och avdragsgilla för arbetsgivaren.

Arbetskläder

Förmånen av att ha fri uniform eller fria arbetskläder är skattefri. En sådan skattefri uniform är »en klädedräkt för tjänstebruk som i detalj fastställts och utformats av myndighet eller arbetsgivare och som klart avviker från vanliga kläder«. Skyddskläder och överdragskläder som utsätts för kraftigt slitage eller nedsmutsning räknas också som skattefria arbetskläder. Även andra kläder som är »särskilt avpassade för arbetet«, t ex kläder för sjukvårds- och restaurangpersonal, är skattefria. Men för kostymer och damdräkter blir det gränsdragningsproblem. För att dessa ska vara skattefria ska arbetsgivarens namn eller logotype »vara varaktigt fastsatt på klädseln«. Kläderna ska då också »märkbart avvika« från vanliga kläder, så att man därför inte kan anta att man använder dessa för privat bruk. Gränserna blir klargjorda här:

§ Firmamärke, RÅ 1988 not 93, skattefria arbetskläder med namnskylt, KRS 8123-06.

Vissa gåvor

Det är främst dessa tre olika sorters gåvor arbetsgivaren kan ge bort utan att det ska bli förmånsskatt. Se Snabbfakta.

 • Julgåvor till ett värde av högst 450 kr per år.
 • Jubileumsgåvor vid 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum (RÅ 1989 not 2399).
 • Minnesgåva till anställd vid 50-årsdag eller efter 25 års anställning. Värdet får då vara högst 15 000 kr. För att vara skattefria får man endast ge sådana gåvor en gång förutom när anställningen upphör. En anställning måste vara »varaktig« för att arbetsgivaren ska ha rätt att ge minnesgåva – minst sex år. Skattefriheten för minnesgåvor gäller även om minnesgåvan är i form av vin eller sprit, om övriga förutsättningar för skattefrihet är uppfyllda.

Samtliga gåvogränser gäller belopp inklusive moms. De är gränsbelopp. Om värdet av t ex en minnesgåva är 20 000 kr och inte 15 000 kr ska man ta upp hela beloppet till beskattning.

För att vara skattefria får gåvorna inte vara kontanter eller kunna bli utbytta ut mot kontanter. Man kan se aktier eller andra värdepapper som kontanter, däremot inte presentkort som man inte kan byta mot pengar.

Råd för löneförmån gåva

Skattefria presenter som löneförmån

En anställd kan alltså maximalt ta emot en julklapp för 450 kr varje jul, en minnesgåva på 1 350 kr vart 25:e år, minnesgåva på 10 000 kr på 50-årsdagen och en lika stor gåva när man lämnar jobbet. Detta gäller även ägare i ett fåmansaktiebolag, som därmed kan uppvakta sig själv med en present värd 15 000 kr på sin 50-årsdag.

För gåvor till affärskontakter och kunder gäller andra principer. Värdet måste också ligga på en låg nivå för att presenten inte ska kunna bli betecknad som muta. Även vin och sprit kan man godta som avdragsgilla gåvor om kraven i övrigt är uppfyllda.

Det gäller att se upp så att man inte kan anse presenter till kunder som muta. Värdet anse då gå vid omkring 400 kr till privatanställda, och lägre för presenter till offentliganställda.

Motion som löneförmån

Det avgörande för skattefriheten för motion och annan friskvård är följande:
− Att den riktar sig till samtliga anställda på arbetsplatsen oavsett om de är fast anställda eller bara korttidsanställda. Regeringsrätten har också ansett att ett årskort på en gymnastikanläggning värt 2 970 kr år 1992 är en förmån av mindre värde (RÅ 2001 ref 44).

− Att den är av mindre värde och av enklare slag, t ex gymnastik, styrketräning, bowling, racketsporter, volleyboll, fotboll, handboll och bandy. Normalt godtar man minst 2 000–3 000 kr per år och anställd.
− Att förmånen inte får blii ersatt mot kontant ersättning.

Däremot går det inte att få skattefria subventioner för sporter som inte ger fysisk träning eller som »kräver dyrbara anläggningar eller redskap och som ofta utövas skilt från arbetet i både tid och rum«. Som exempel på sporter som inte blir subventionerade är golf, segling, ridning och slalomåkning. Värdet av sådana motionskuponger är därför för närvarande skattepliktig inkomst.

Löneförmån av fri utrustning av enklare slag och enklare klädutrustning försedd med arbetsgivarens reklamtryck är skattefri.

Entréavgifter, startavgifter i tävlingar och medlemsavgifter i föreningar som arbetsgivaren betalar är skattepliktiga förmåner. Däremot inte om det är fråga om ett helt lag och den anställde ingår som medlem i laget.

Att ha fri tillgång till ett solarium på jobbet bör också räknas som en skattefri personalvårdsförmån. Även förmån av fritt betalkort (RÅ 2002 ref 109).

Mobiltelefon som löneförmån

Skatteverket har slagit fast att en anställd som ringer privatsamtal med sin tjänstemobil inte blir  förmånsbeskattad för sina privata samtal om abonnemanget är fast.

Råd för löneförmån och fringis

Värdefulla förmåner

För företagaren som är anställd i ett eget aktiebolag gäller i stort sett samma regler som för övriga anställda. Här är en checklista på olika skattefria förmåner värda minst 50 000 kr som en företagare kan ha:

 • Gruppliv- och gruppsjukförsäkring.
 • Privat sjukvårdsförsäkring (ej avdragsgill för företaget).
 • Företagshälsovård.
 • Bildskärmsglasögon.
 • Arbetskläder med företagets logotype.
 • Skyddskläder
 • Tvätt av skyddskläder.
 • Jul-, jubileums- och minnesgåva
 • Facktidningar och facklitteratur
 • Förfriskningar och enklare förtäring
 • Avgifter för motionsidrott, solarium Personalfest Studieresor och konferensresor.

Här kan du läsa mer om avdrag för privatpersoner

Här kan du läsa om vilka avdrag du kan göra som privatperson

Friskvårdsbidrag – Här är friskvården som är skattefri för de anställda

Ladda ner våra gratis avtalsmallar

Här hittar du alla våra gratis avtalsmallar som du kan ladda ner helt utan kostnad