Företag med ett fåtal personer anses genom intressegemenskapen mellan ägaren och företaget ha stora möjligheter att utnyttja vissa regler. Exempelvis har valfriheten mellan lön och värdetillväxt inneburit att vinst och utdelning kan behandlas som om viss del vore lön. Aktier i företag där så kan ske kallas kvalificerade, se fåmansföretag – 3:12-reglerna. För fåmansföretag finns också särregler om hyresersättning, köp och försäljning av egendom mm. Se nedan.

Ett företag kan klassas som fåmansföretag på något av följande sätt;

 • Huvudregel Aktiebolag eller ekonomisk förening, svenskt eller utländskt, där röstmajoriteten ägs direkt eller via annat bolag av högst fyra personer eller grupper av närstående personer. Gäller även utlandsbosatta ägare (RÅ 1979 Aa 240).
 • Kompletteringsregel Som fåmansföretag räk- nas även företag vars verksamhet är uppde- lad på verksamhetsgrenar, som är oberoende av varandra om en person genom aktieinnehav eller avtal har den reella bestämmanderätten över verksamhetsgrenen och självständigt kan förfoga över dess resultat (RÅ 1978 1:52, RÅ1978 1:97).
 • Undantag Bolag, vars aktier finns på en reglerad kapitalmarknad, och privatbostadsföretag, räknas inte som fåmansföretag.
 • Utvidgat fåmansföretagsbegrepp För utdelning och kapitalvinst tillämpas begreppet fåmansföretag så att alla som är aktivt verksamma i företaget räknas som en person. För exempelvis ett konsultföretag med många aktiva delägare kan därför ägarna beröras av dessa regler även om röstmajoriteten inne- has av fler än fyra personer. Se fåmansföretag –  3:12-reglerna.

VARNING

Många ägare i fåmansföretag!

Aktiebolag med många obesläktade aktieägare kan vara kvalificerade och därmed ses som fåmansföretag när det gäller reglerna för utdelning och kapitalvinst. Så är fallet om majoriteten också ägs av personer som är verksamma i företaget.

Följande situationer är exempel där fåmansföretag och dess ägare kan särbehandlas.

 • Lönebeskattning Hyresersättning från företaget, tantiem, lån från företaget, företagets köp av egendom för privat bruk kan jämställas med lön och som utdelning om personen inte är verksam i företaget.
 • Köp och försäljningar Den förmån som det innebär för ägaren att köpa ut något till för lågt pris eller sälja något till för högt pris kan ses som lön, exempelvis om företaget säljer en bil eller fastighet från företagsledaren eller någon närstående. Det kan också ses som utdelning, om förmånen inte svarar mot någon arbetsin- sats.
 • Köp för privat bruk Om företaget köper något som är av mindre värde, har kort livslängd och som ska användas för privat bruk, blir hela anskaffningspriset skattepliktigt. Det kan exempelvis gälla kläder, sportutrustningar och verktyg. Företaget får avdrag för kostnaderna om det ses som lön, däremot inte om det ses som utdelning.
 • Ränte­ och låneförmåner För lån, ränta mm gäller sedvanliga regler. Se nedan. Nedskriv- ning av lån är lika med lön om företaget har förklarat att det inte längre har något krav. Enbart själva nedskrivningen är inte tillräcklig för att beskatta låntagaren.
 • Vinstandelslån Begränsad avdragsrätt för ränta till företagsledare m fl. Se HFD 2012 ref 13.
 • Förlustavdragsrätt vid fusion Rätten att överta kvarstående sk fållanförluster efter fusion.
 • Förmån av utbildning mm Den skattefrihet för kostnader för utbildning till följd av omstrukturering och därmed risk för arbetslös- het gäller inte för företagsledare inkl närstå- ende.

Fåmansföretag

Företagsledare?

Företagsledare är den som är aktivt verksam i företaget och dessutom har ett eget ägarinflytande, själv eller genom närstående, minst cirka 20 % av aktierna i företaget.

Det kan finnas flera företagsledare i ett och samma företag, exempelvis två makar eller en syskonkrets, om alla har i stort sett samma inflytande på verksamheten eller att det flera med likartat inflytande, exempelvis i ett konsult- eller advokatbolag (RÅ 1987 not 534)

§ Indirekt ägarintresse kan ha betydelse, RÅ 1987 ref 113.

Lön till make och barn

För medhjälpande make finns en regel som syftar till förhindra att makarnas löner fördelas av skatteskäl. Om med- hjälpande make tar ut mer än skälig marknadslön ska skatten på »överlönen« räknas ut som om den hade tagits ut av den andre maken (företagsledaren). För företagsledarens barn finns en 16-årsgräns för när barnet självt ska beskattas för lön från föräldrarnas fåmansföretag.

Hyra från företaget hyresinkomster behandlas på följande sätt:

 • Marknadsmässig hyra beskattas som inkomst av kapital, dock medges inte schablonavdrag.
 • Avdrag medges med skälig andel av kostnaderna om det gäller hyra för del i ägarens bostad, exempelvis några tusen kronor vid uthyrning av något enstaka kontorsrum.
 • För hyra som överstiger marknadshyra beskattas mottagaren antingen som lön eller utdelning. Se uthyrning.

Om det är uthyrning av näringsfastighet gäller vanliga regler och ersättningen beskattas i näringsverksamhet.

§ Värde av dispositionsrätt, RÅ 2002 ref 53, RÅ 2008 ref 72, uthyrning av båtar, RÅ 1986 not 484,576, när fåmans­ företagare köpt ut personbilar ur sina bolag har domsto­ larna ofta följt bilhandelns riktprislista minus avdrag för rekonditionering, RÅ 1996 ref 16. Om det finns ett vär­deringsintyg godtas det värdet. I RÅ1982 1:45 gick man däremot på bilhandelns inköpslista.

Lån från företaget Ett bolag får inte ge lån till delägare, styrelseledamöter och vd.

Lån till företaget Att låna till eget aktiebolag, som kan vara ett alternativ till att höja aktiekapitalet. Räntan är avdragsgill för företaget och beskattas ju med enbart 30 %. I regel betydligt lägre än om man tar ut lön från företaget.

Råd för fåmansföretag

Hur hög får räntan vara?

För en fåmansföretagare som har stort privat kapital kan det vara lönsamt att låna ut pengar till sitt fåmansbolag. Eftersom räntan då bara beskattas med 30 % och samtidigt är avdragsgill i bolaget. Räntan får i princip inte överstiga den ränta som bolaget hade fått betala till utomstående kreditgivare. Om säkerheten för lånet är dålig kan alltså räntan sättas högre än om det finns säkerhet.

Tantiem från företaget

Ett företag får dra av lön som är intjänad under året även om den fastställs efter årets slut som tantiem. Exempelvis på bolagsstämman. Företaget kan på så sätt få avdrag ett eller flera år före det år då beloppet beskattas hos mottagaren. För företagsledare i fåmansföretag har det funnits särregler för tan- tiem, som dock har slopats. Tantiem beskattas det år det blir disponibelt och senast dagen för bolagsstämman. Se även tantiem.

Försäljning av rättigheter

Ersättning för exempelvis en hyresrätt eller en patenträtt kan beskattas som näringsverksamhet eller tjänst om det finns ett samband mellan verksamheterna.

I annat fall blir det inkomst av kapital (kapitalvinst).

Försäljning av privatbostad

För att motverka att ägarens privatbostad läggs in i bolag finns en regel som innebär att vid en försäljning av aktierna anses fastigheten ha avyttrats för marknadspris. Den regeln gäller dock inte om bostaden, villan eller bostadsrätten anskaffats av företaget för mer än tre år sedan och inte heller om den används i betydande grad för verksamheten.

Företagets skyldigheter

Företaget är bl a skyldigt att kunna visa underlag för uttag av pengar och varor samt för traktamente och reseersättning inkl övernattningskostnader. bevaras.

§ Kontantköp godtas, RÅ 1990 not 292, RÅ 1988 ref 97.

Se även aktier – utdelning, fåmansföretag – 3:12-reglerna, företagsformer, handelsbolag och näringsverksamhet. Läs under näringsfastighet varför det oftast är bättre att äga en hyresfastighet i bolag än privat och under löneförmån om vilka skattefria förmåner en fåmansföretagare kan ta ut.

Så startar du ett företag

Checklista när du startar ett företag