Kapitalvinst

För kapitalvinst på aktier finns följande regler som är gemensamma för både privatpersoner och företag:

  • När blir det beskattning?
  • Hur beräknas anskaffningsutgifter (genomsnittsmetod, schablonregel)?

Reglerna för aktier i egna bolag, fåmansföretag, finns under fåmansföretag – 3:12-reglerna, se aktier – utdelning.

kapitalvinstNär blir det beskattning på kapitalvinst? Beskattning för kapitalvinst blir det vid försäljning eller inlösen och normalt även vid byte och återköp av aktier.

§ Inlösen av aktier som utdelning men inte vad som svarar mot anskaffningen, SRN 1998-02-08, inlösen av aktie- korg ses som avyttring, RÅ 2001 not 8.

Konvertering av konvertibler till aktier medför inte någon beskattning och heller inte utnyttjande av optionsrätt. Se konvertibler.

Vid arv, testamente, gåva eller bodelning (benefika fång) blir det ingen beskattning. När nye ägaren senare säljer aktierna räknas vinst eller förlust efter tidigare ägarens anskaffningsutgift.

Det är tidpunkten för avyttringen, som är då bindande avtal har ansetts ha träffats och inte dagen för betalningen, som avgör tidpunkten för när tillgången ska anses såld:

Om du köpt aktierna genom bank eller annan fondkommissionär anses köpet ha skett den dag fondnotan skrevs.

Om aktierna förvärvats på annat sätt än exempelvis genom bank anses aktierna förvärvade när avtalet om köpet har blivit bindande mellan parterna.

Vid fusion, konkurs eller likvidation gäller delvis annorlunda regler om beskattningstidpunkt.

Råd för kapitalvinst

Ge bort aktierna och skatten

En gåva utlöser aldrig någon kapitalvinstskatt, eftersom det är gåvomottagaren som ska deklarera en kommande försäljning med givarens anskaffningsutgift.

Det går alltså att ge bort aktier till någon som inte skattar i Sverige, skattefritt. När gåvomottagaren säljer aktierna blir det ingen svensk kapitalvinstskatt. Det kan dock bli skatt i mottagarens hemland, men i en del länder finns det ingen sådan skatt.

Genom att ge bort aktier som man fått via inbyte, t ex ABB Ltd och Astra Zeneca, på detta sätt kan det också gå att slippa kapitalvinstskatt. Se även aktiebyte.

Aktieportföljen i Norge

Svenska aktiebolag är skattebefriade för näringsbetingade aktier, men i regel inte för börsnoterade aktier. Andra länder har liknande regler men också fördelaktigare regler än Sverige. Exempelvis har Norge en metod (fritaksmetoden) som innebär skattefrihet för vinster och utdelningar mot att 3 % av erhållen utdelning återförs som intäkt.

Ett alternativ för ett svenskt bolag eller privatperson är därför att placera aktiedepån i ett norskt aktiebolag. Den som har kapitalet i ett svenskt bolag kan genom ett aktiebyte låta det svenska bolaget bli ett dotterbolag till det norska bolaget.

Kapitalet i det svenska bolaget kan delas ut skattefritt till det norska bolaget, som placerar kapitalet på bästa sätt. På så sätt blir framtida kapitalvinster skattefria i det norska bolaget. Eventuella vinster som finns i det svenska bolaget kan däremot inte föras över utan att det blir skatt i det svenska bolaget. Det norska bolaget måste förvaltas och ha sin verksamhet i Norge vilket kan innebära en extra kostnad.

Därför måste det handla om stora insatser och stora aktievinster för att inte skattevinsterna ska ätas upp av olika kostnader. Det är också väsentligt att bolaget inte får ett fast driftställe i Sverige, exempelvis bör styrelsemöten mm inte äga rum i Sverige, och heller inte att ägaren har fullmakt att besluta i bolagets ärenden (RÅ 2009 ref 91).

Sälj inom familjen

Om du säljer över börsen får du betala courtage – och dessutom riskerar du att förlora om kursen stiger mellan försäljningsdagen och den nya köpdagen. Då kan det vara bättre att använda make eller barn som mellanhand – sälja och kanske köpa tillbaka senare. Barnen som du säljer till bör dock vara myndiga, såvida barnen inte har egna pengar att finansiera aktieköpet med. Se barns pengar. Följande bör iakttas vid försäljning vid pris under marknadsvärde. Se t blandat fång. Se till så att aktierna betalas – t ex genom överföring via bankkonto eller genom att en revers skrivs. Upprätta en avräkningsnota med uppgift om köpare och säljare, pris och datum. Anmäl via banken till VPC att aktierna har bytt ägare.

Hur beräknas anskaffningsutgiften?

Kapitalvinst på aktier beräknas som försäljningsintäkt minus anskaffningsutgift. Anskaffningsutgiften är normalt det faktiska inköpspriset, men kan också beräknas enligt schablonregeln nedan. Om aktier av samma slag köpts vid olika tillfällen beräknas anskaffningsutgiften enligt genomsnittsmetoden.

Om andra aktier lämnats som utdelning till aktieägarna, s k avknoppning, fördelas en del av anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna på de utdelade aktierna och vad som återstår av de ursprungliga aktierna med ledning av marknadsvärdena vid tidpunkten för avknoppningen. Så sker om det är fråga om skattefri avknoppning och i annat fall blir anskaffningsutgiften för de utdelade aktierna lika med det skattepliktiga värdet.

Genomsnittsmetoden Anskaffningsutgiften för samtliga aktier av samma slag och sort läggs samman oavsett när aktierna förvärvats. Genomsnittet används vid vinstberäkningen vid framtida försäljningar. Detta genomsnitt förändras inte såvida inte tillkommer nya aktier av samma slag då ett genomsnitt måste tas fram. Det är alltså bara anskaffningsutgiften och inte försäljningspriset som beräknas enligt genomsnittsmetoden.

Vid arv, testamente, gåva eller bodelning övertas genomsnittsvärdet från den tidigare ägaren. Alla arvtagare får exempelvis samma anskaffningsutgift på ärvda aktier av samma slag, vilket kan få betydelse för den mottagare som redan har samma slags aktier. Genomsnittsmetoden innebär då att anskaffningsutgiften per aktie blir densamma för de aktier som man redan har och de man fått ärva. Hur en bodelning görs och ett dödsbo skiftas kan därför få skatteeffekter för mottagaren.

Råd för kapitalvinst

Sälj före gåva

Genomsnittsmetoden ger möjlighet till skatteplanering vid arv och gåva. Den som räknar med att få aktier med låg anskaffningsutgift kan tjäna på att sälja gamla aktier av samma slag före gåvan eller arvet.

Exempel: Du äger 1 000 aktier i X-bolaget som du köpt för 300 kr styck och får ytterligare 1 000 som givaren köpt för 100 kr. Vid en kommande försäljning beräknas då anskaffningsutgiften alltid till genomsnittspriset 200 kr styck. Om du då säljer aktierna för 350 kr styck får du en skattepliktig vinst på 150 kr (350 minus 200 kr). Om du däremot sålt för samma pris före gåvan hade den skattepliktiga vinsten blivit 50 kr per aktie (350 minus 300 kr). Du hade då skjutit en stor del av beskattningen framåt i tiden.

Schablonregeln

Som alternativ anskaffningsutgift får användas:

20 % av försäljningspriset (minus försäljningskostnader) vilket i praktiken innebär att vinsten aldrig kan bli större än 80 % av försäljningspriset. Eftersom kapitalskatten är 30 % blir skatten 24 % av försäljningspriset (30 × 80 %).

När försäljningspriset stigit så att det är mer än fem gånger så stort som inköpspriset beräknar man alltså skatten som 24 % av försäljningspriset.

Ett av skälen till att denna schablonregel tillkommit är att det vid långa innehav och efter arv kan vara svårt att få fram uppgifter om anskaffningspriset. Kan man visa att den faktiska anskaffningsutgiften med stor sannolikhet är större än schablonen godtas oftast en sådan uppgift.

Schablonregeln får bara användas om aktierna är marknadsnoterade vid försäljningstidpunkten. Den får inte användas för optioner och terminer och heller inte för teckningsrätter, delbevis och inlösenrätter.

Med marknadsnoterad menas aktier som är inregistrerade vid svensk eller utländsk börs. Övriga anses marknadsnoterade om noteringar om avslut förekommer minst en gång var tionde dag och hålls tillgängliga av banker eller fondkommissionärer. Hit räknas exempelvis NGM-listan, Nya Marknaden och Aktietorget. Däremot har noteringar i det sk Reuter-systemet inte ansetts som marknadsnotering, ej heller SEB:s aktieindexobligation (RÅ 1994 ref 26).

Som marknadsnoterad räknas även aktier som tidigare har varit marknadsnoterade men som har avnoterats i samband med tvångsinlösen, fusion, fission, likvidation eller konkurs. Från skattesynpunkt förändras inte förutsättningarna genom tvångsinlösen, annat än att avyttringen skjuts upp.
Råd för kapitalvinst

Köp inte samma aktieslag

Ju högre anskaffningsutgift man har för sina inköpta aktier desto lägre blir alltså den framtida vinsten. Med tanke på detta bör man, om aktierna har stigit kraftigt, undvika att köpa till aktier av samma slag. Eftersom anskaffningsutgiften måste räknas ut med genomsnittsregeln blir detta värde lika lågt som de gamla aktierna, så länge den genomsnittliga värdestegringen är högre än 400 %.

När sådana aktier som gått upp mer än 400 % säljs är det fördelaktigare med schablonregeln än huvudregeln. Men när den genomsnittsberäkningen görs räknar man A-aktierna för sig och B-aktierna för sig.

Om du har B-aktier och köper nya sådana är det risk att den genomsnittliga anskaffningsutgiften höjs så mycket att den fördelaktiga schablonregeln inte kan användas vid en framtida försäljning.

Öka din handlingsfrihet

Även om dina gamla aktier inte stigit så mycket att schablonregeln gäller kan det vara bättre att välja ett annat aktieslag än det du har om du ska köpa nya.
Exempel: Du har en anskaffningsutgift på 100 kr styck för dina gamla A-aktier som nu är värda 200 kr. Du vill köpa nya i samma bolag. Om du köper till lika många får du en anskaffningsutgift på 150 kr. Köper du i stället B-aktier för 200 kr får du en större handlingsfrihet. Aktiekursen kanske står stilla och du vill sälja en del efter en tid. Då slipper du skatt om du för 200 kr styck säljer dem du anskaffade sist. Skatten på den förväntade vinsten på de övriga har skjutits framåt i tiden.

Se även råd under teckningsrätter.

Förmånlig fondemission

Vid fondemission får aktieägarna delbevis som berättigar till ytterligare en aktie. För fem gamla aktier lämnas t ex en ny aktie. Då får ägaren ett delbevis för varje gammal aktie. Delbevis anses från skattesynpunkt ha noll som anskaffningsutgift. Schablonregeln som innebär att anskaffningsutgiften får bestämmas till 20 % av försäljningspriset får inte användas på delbevis. Däremot kan man exempelvis sälja sina gamla aktier och behålla delbevisen. På de gamla aktierna kan schablonregeln användas om den är bättre än övriga regler för att bestämma anskaffningsutgiften. De aktier som man sedan får på delbevisen har en anskaffningsutgift lika med noll, varför schablonregeln alltid blir fördelaktig vid en senare försäljning av de s k gratisaktierna.

Spara schablonregeln

En del får betala för mycket skatt på grund av schablonregeln. De hittar inte inköpsuppgifterna på sina aktier – och tycker att det då är bekvämt att ta upp 20 % av försäljningspriset som inköpsvärdet. Men om aktien då inte gått upp 400 % förlorar de på att göra på detta sätt. Det kan då vara värt besväret att leta lite extra efter inköpsnotorna, eller via bolagets finansavdelning försöka ta reda på var aktiekursen ungefär låg när aktien köptes.

Schablonregeln kan också användas för aktiefonder. Läs under byte och aktiebyte om hur man kan få uppskov om man måste byta ut sina aktier.

Fortsatt skattekredit eller försäljning?

Ingen kan veta säkert när det är bäst att sälja aktierna i en aktieportfölj. Men det finns skattemässiga skäl att inte sälja aktier som stigit kraftigt i värde. Behåller man dem får man nämligen skattekredit – man skjuter upp vinsten.

Det är mycket svårt att klara »timing« på börsen – att sälja när kursen är på topp och sedan köpa tillbaka samma aktier när de ligger i botten på en kurssvacka. Kursen måste ha sjunkit rejält när man köper tillbaka aktierna för att det ska bli lönsamt.

Råd för kapitalvinst

Var långsiktig

För den som inte följer börsen mycket noga är det oftast bäst att ha en långsiktig aktiestrategi. Det gäller då att ha minst 6–10 stabila och bra bolag i olika branscher för att sprida riskerna. Försök sedan behålla de flesta av dessa år för år. Men se över portföljen då och då och sälj de som gått med förlust. Innan året är slut säljer du sedan vinstaktier med ungefär samma vinst som den förlust du har. Du har därmed fått bästa möjliga kvittningseffekt på förlusterna och inte betalat någon skatt.

Pengarna efter dessa försäljningar kan du använda att förnya portföljen med nya aktier som du tror på.

Aktieaffär i aktiebolag Börsnoterade aktier, aktiefonder, aktieindexobligationer och andra aktieliknande placeringar beskattas i »aktiefållan« för de flesta aktiebolag enligt reglerna för delägarrätter. Kapitalförluster dras då ifrån kapitalvinster och slutresultatet beskattas på detta sätt:

Om det blir överskott beskattas denna kapitalvinst som vanlig bolagsskatt.

Om det blir kapitalförlust blir det ingen omedelbar skattesänkning som för privatpersoner. Kapitalförlusten får sparas och endast kvittas mot kapitalvinster i »aktiefållan« ett senare år.

Råd för kapitalvinst

Sälj vinstaktier

För att slippa vänta med skattesänkningen kan ett bolag som har mest kapitalförluster sälja aktier med vinst, kanske strax före det att utdelningen lyfts av. Vinsten kan då samma år kvittas mot förlusten. Se även råd under aktier – kapitalförlust.

Sälj till eget bolag

Att göra aktieaffärer mellan sig själv och sitt bolag kan vara ett sätt att realisera vinster eller förluster. Sådana köp och återköp ses som självständiga transaktioner. På så sätt kan vinster flyttas till det egna bolaget for att täcka underskott.

Varning! Skatt på försäljning till utländskt bolag

Det är möjligt att utan skattekonsekvenser sälja för underpris till eget bolag som då måste vara svenskt. Om det sker till utländskt bolag blir dock underpriset en skattepliktig vinst men uppskov medges om bolaget ligger inom EES-området. Reglerna innebär att det medges ett uppskovsavdrag, som kan bli skattepliktigt vid en senare utflyttning från Sverige.

Bolag minskar risken

Den som privat har tagit stora lån för att köpa börsaktier får bara 21 procents avdragseffekt av kapitalunderskottet som ligger över 100 000 kr. Se kapitalunderskott.

Avdragseffekten för låneränta i ett bolag motsvarar bolagsskattesatsen, eftersom den får dras av mot vilken inkomst som helst. För en stor aktieportfölj kan det därför vara bra att denna ägs av ett bolag som också har andra inkomster. Men när aktierna säljs är det ju bolaget som får vinsten och skatten på vinsten. Om bolagsägarna ska få ut vinsten privat så blir det ny skatt. Blir det förlust belastar den bolaget och inte den privata ekonomin.

Om man är övertygad om att aktierna ska ge en bra vinst är det därför bättre att äga aktierna privat. Om man är mer osäker på aktiernas framtid och vill minska sin privata risk kan det vara bättre att bolaget äger aktierna.

Om det är fråga om handel med värdepapper kan även värdenedgång dras av mot bolagets övriga intäkter. Det blir konsekvensen av att aktiernas värde skrivs ned till sina marknadsvärden som vid bokslutstidpunkten är lägre än anskaffningsutgiften. Alternativet som många väljer är att förvalta aktierna i en kapitalförsäkring, vilket förenklar skatterna och även redovisningen.

Att äga aktier i ett handelsbolag är oftast oförmånligt från skattesynpunkt.

Läs mer om kapitalvinst

Aktiebyte – Så kan du ta bort kapitalvinsten på aktier vid aktiebyte