Ett dödsbo eller sterbhus beskattas olika beroende på hur gammalt dödsboet är – reglerna är olika beroende på om det är mer eller mindre än fyra år sedan dödsfallet.

Näringsverksamhet som ett dödsbo bedriver belastas med löneskatt. Ett dödsbo med näringsverksamhet får tillämpa samma regler som privatpersoner. Det innebär rätt till räntefördelning och avsättning till expansionsfond.

dödsboDödsfallsåret För dödsfallsåret gäller samma regler som skulle ha gällt om den döde hade levat hela året, bortsett från att egenavgifter på aktiv näringsinkomst ersätts med löneskatt. Inkomster före dödsfallet slås ihop med inkomster för dödsboet efter dödsfallet. Dödsboet får grundavdrag hela året. Efterlevande make räknas som gift under detta år.

Efter dödsfallsåret Fr o m året efter dödsfallsåret och så länge dödsboet inte helt skiftats (arvsskiftet inte är klart) beskattas dödsboet självt för sina inkomster. Inkomsten och skatten beräknas då i stort sett på samma sätt som för privatpersoner. Upp till skiktgränsen då statlig skatt betalas blir det därför bara kommunalskatt på dödsboets förvärvsinkomster.

Ett dödsbo får inget grundavdrag och ska deklarera om inkomsten är 100 kr eller mer.

Om det bara finns en dödsbodelägare, exempelvis en efterlevande make och om det bara finns gemensamma barn, upphör dödsboet i och med att bouppteckningen blivit registrerad. Efter den tidpunkten deklarerar arvingen inkomsterna och tillgångarna som sina egna. Se även arv.

§ Makes giftorättsgods ingår inte, RÅ 1968 ref 59.

Efter fyra år Om den döde ägt privatbostad tilllämpas reglerna om privatbostadsfastighet till och med . Om dödsfallet inträffade år 1 är det en privatbostad t o m år 4. Detta gäller dock bara om fastigheten fortfarande uppfyller kraven för att kunna räknas som privatbostad.

Om inte fastigheten skiftas ut under treårsperioden efter dödsfallsåret blir fastigheten näringsfastighet även om den används som bostad. Om då t ex änkan bor kvar i huset förmånsbeskattas hon med hänsyn till vad det skulle kosta att hyra bostaden.

Fjärde året efter dödsfallsåret påförs dödsboet en statlig inkomstskatt på 25 % på hela förvärvsinkomsten. Det innebär i praktiken att dödsboets inkomster beskattas med ca 55 % på hela förvärvsinkomsten, inklusive kommunalskatt.

§ Skatt för värdeökning i utländskt dödsbo, RSV FB Dt 85:13, SRN 2013­09­24, dnr 20­13/D.

När det gäller ränteinkomster och andra kapitalinkomster är skattereglerna desamma för dödsboet som för delägarna, oavsett hur gammalt det är.

Är det bäst att skifta? Lönar det sig att skifta dödsboet eller är det bättre att försöka behålla det så länge som möjligt? Rent skattemässigt är det ofta bäst att behålla dödsboet under de första fyra åren. Efter fyra år höjs skatten för förvärvsinkomst och fastighet, och för dödsbon som innehåller detta är det oftast bäst att skifta dödsboet.

§ Underskott före skiftet får inte utnyttjas, RÅ 2008 ref 25.

BESKATTNING AV DÖDSBO

År 1
Beskattas som om personen levt hela året.

År 2–4
Dödsboet ska registreras som juridisk person. Inget grundavdrag och betalar inte allmän pensionsavgift. Kapitalinkomster beskattas som för privatpersoner. Eventuell privatbostad behåller samma karaktär.

År 5 och följande
Dödsboet ska registreras som juridisk person.
Inget grundavdrag och betalar inte allmän pensionsavgift. Kapitalinkomster beskattas som för privatpersoner.
På hela förvärvsinkomsten påförs förutom kommunalskatt även statlig skatt, 20 %.
På inkomst över den övre skikt gränsen även ytterligare
5 % statlig skatt.
Eventuell privatbostad ändrar karaktär till näringsbostad.

Råd om dödsbo

Sälj inom fyra år
För ett dödsbo som äger ett småhus eller en bostadsrätt bör beaktas att om bostaden säljs senare än tre år efter dödsfallsåret ökar skattesatsen från 22 till 27 %. Alternativt kan bostaden skiftas till någon av dödsbodelägarna. Då utlöses ingen skatt alls förrän den nye ägaren säljer bostaden och då använder den avlidnes inköpsvärde som ingångsvärde.

Sälj dödsboets aktier
Dödsbon som äger värdepapper och dessutom har lån kan få större ränteutgifter än kapitalinkomster och får därför en skattereduktion som inte kan användas. Dödsboet kan då om möjligt sälja aktier med vinst för att kvitta vinsten mot ränteutgifterna.

Checklista vid dödsfall

Här hittar du en checklista vid dödsfall

 

Efter aktieförsäljningen kan lånen minskas – och underskottsproblemet kan därmed vara löst även för framtiden. Alternativet är att skifta dödsboet så snart som möjligt.

Sänk din boendekostnad nu! Håller du på att se över ditt bolån eller ska du låna till en ny bostad? Här kan du jämföra bolåneräntor från både storbankerna och uppstickarna. Hitta lägsta boräntan och spara tusentals kronor varje år!

Du får även hjälp att jämföra den historiska utvecklingen mellan fast och rörlig ränta samt beräkna hur en räntehöjning påverkar din ekonomi.

Tjänsterna är förstås helt gratis.

Jämför bolån här

Avdragslexikon 2017

Köp Avdragslexikon nu! Boken innehåller många och värdefulla råd – inte enbart för att sänka skatten, utan också för att lösa skattefrågor samt andra juridiska och ekonomiska problem. Endast 299 kr!

Beställ Avdragslexikon

gratis avtalsmallar

Ladda ner våra avtalsmallar!
Hämta våra avtalsmallar inom familjejuridik, bostad och företag. Alla avtal innehåller exempel och kan anpassas för ditt behov. Ladda ner dem nu. Helt gratis!

Ladda ner våra avtalsmallar gratis