Aktiebyte innebär utbyte av aktier i ett företag mot aktier i ett annat företag och uppskov kan ske på två sätt:

  • Framskjuten beskattning, då de tillbytta aktierna övertar de utbytta aktiernas anskaffningsutgift och vinst eller förlust deklareras först när de utbytta aktierna avyttras. För kvalificerade aktier krävs bl a att de tillbytta aktierna ska vara kvalificerade. Även sparade gränsbelopp kan tas över. Se dock Skv 131579523- 09/111 och HFD 2013-02-04, dnr 1233-12.
  • Skatteuppskov, då vinsten beräknas vid själva bytet och att man sedan får uppskov med att betala skatten tills de nya aktierna säljs. Denna metod tillämpas numera endast för juridiska personer (aktiebolag) och när andelsbytet görs av ett handelsbolag.

Uppskovsbeloppet

Uppskovsbeloppet beskattas när de tillbytta aktierna säljs. Uppskovsbeloppet kan också helt eller delvis tas till beskattning tidigare. Vilket kan vara en fördel under exempelvis ett år då man har aktieförluster som kan kvittas mot uppskovsbeloppet. När aktier med gamla uppskovsbelopp övertas genom arv eller gåva övertar mottagaren också den framtida kapital- vinstskatten på uppskovsbeloppen (RÅ 2003 ref 50).

AktiebyteRåd vid aktiebyte

  • Ge bort aktierna och skatten Uppskovsbelopp följer med de aktier som skänks bort. Aktier med latenta kapitalvinster kan därför skänkas till någon som är skattebefriad, exempelvis en välgörenhetsstiftelse eller annan som inte är skyldig att betala skatt på kapitalvinster. Enligt råd under kapitalvinst – aktier kan man också ge bort aktier med uppskovsbelopp till någon som skattar utomlands.

Läs under kapitalvinst – aktier om hur gamla uppskov kan användas vid kvittning.

Läs mer om aktiebyte och placeringar

Omstrukturering – Så omstrukturerar du företaget inför försäljning eller köp

Uppskov – Så skjuter du upp skatten på inkomst och vinst

Så värderar du bolaget med substansvärdet

Sänk skatten på utdelningen

Vad är X-datum eller X-dag?

Så fungerar orderdjupet

Split och omvänd split – Vad är skillnaden?

Så startar du aktiebolag