Kapitalförlust. Kapitalförluster på aktier (delägarrätter) eller aktiefonder (även warranter) får kvittas fullt ut mot vinster på sådana värdepapper.

Avdragseffekten kan variera mellan 0 och 30 % för aktier och aktiefonder (även blandfonder):

I nedanstående siffror har inte hänsyn tagits till att vinster och förluster på kvalificerade aktier tas upp till 2/3 (20 %) och till 5/6 (25 %) för onoterade aktier av den faktiska vinsten respektive förlusten.

kapitalförlust, börsen, aktier

SKATTELINDRING, I PROCENT AV FÖRLUSTEN, MARKNADSNOTERADE AKTIER

  • 30,0 % Om aktieförlusterna kan kvittas mot aktievinster som görs samma år.
  • 21,0 % Eftersom endast 70 % av kapitalförlust kan dras av i kapital minskar avdragseffekten.
  • 14,7 % Om aktieförlusterna leder till underskott i kapital minskas avdraget till 70 % på den del som överstiger 100 000 kr. (0,3 x 0,7 x 0,7 = 14,7 %).
  • 0 % Om skattereduktionen är större än inkomstskatten.

Ibland kan det av skatteskäl vara bra att ta fram en kapitalförlust. Exempelvis först sälja och sedan köpa tillbaka. Men den andra affären får inte vara uppgjord när den första görs.
För att slippa den avbränning som courtaget ger går det att sälja direkt till en privatperson. Fast då gäller det att uppfylla alla formella krav – att göra affären till marknadsmässig kurs. Skriva en avräkningsnota. Se till så att pengar förs över från köpare till säljare och registrera om ägarskapet hos VPC eller fondmäklare.

kapitalförlust börsrasI god tid före varje årsskifte bör du alltså gå igenom vilka aktieaffärer du dittills gjort. Och fundera över vilka du bör göra innan året är slut. Huvudrådet är att du under de år när du gjort kapitalförlust ska försöka sälja andra aktier eller aktiefonder med minst lika stor vinst.

Råd om kapitalförlust

Sälj till maken

Du har aktier som gått med förlust som du tror snart ska vända upp. Tidigare under året har du sålt aktier eller aktiefonder med vinst, och skatten på den vinsten vill du gärna minska.

Åtgärd: Sälj förlustaktierna till make eller någon annan i familjen. Förlusten kvittar du sedan mot din tidigare vinst. Och du sänker då kapitalskatten med 30 % av förlustens storlek. Efter årsskiftet kan ni sedan ta ställning till om familjen ska göra sig av med aktierna eller behålla dem. Enligt KRJ 1143- 1997 går det bra att betala med revers.

Ta fram gamla uppskov

Du har endast kapitalförluster och inga aktievinster som du vill sälja. Du har tidigare år begärt uppskov med kapitalvinstskatten av exempelvis dina Astraaktier på blanketten K4B i samband med att du tvingats byta dessa aktier till Astra Zeneca.

Åtgärd: I deklarationen 2000 var det många som på den begärde uppskov med stora kapitalvinster av Astra och ABB. Den som begärt uppskov på K4B med att betala skatten på dessa vinster kan när som helst ta fram den till beskattning. Och man behöver alltså inte vänta tills man exempelvis säljer sina Astra Zeneca.

Vid en aktieförlust på 100 000 kr sänks skatten med ytterligare 9 000 kr vid en sådan här kvittning, jämfört med att deklarera förlusten utan någon kvittning. Se även aktiebyte.

§ Godtogs inte då affären var uppgjord på förhand, genomsyn? RÅ 1969 not 2032, RÅ 2008 not 169.

Råd om kapitalförlust

Financial Times Börsnedgång kapitalförlust

Dela kapitalförlust på flera år

Eftersom skattereduktion på förlustaktier inte kan sparas till ett kommande år kan det vara fördelaktigt att dela upp stora förlustförsäljningar på flera år. Så att det varje år finns tillräckligt med skatter att kvitta skattereduktionen mot. Det kan gälla minderåriga barn med små inkomster.

Också för den som har så stora förluster att gränsen för avdragsbegränsning på 100 000 kr passeras kan det finnas skäl att dela upp försäljningen på flera år. Så att denna gräns underskrids varje år. Om det inte finns några kapitalinkomster bör man då ha kapitalförluster på högst 142 800 kr per år (70 % × 142 800 = 99 960).

Konkurs

Att ett bolag försätts i konkurs eller träder i likvidation innebär också att aktierna i bolaget har avyttrats för noll kr. Förlusten måste dras av redan vid beslutet om konkurs respektive likvidationen. Om det sedan blir ett överskott som tillfaller ägarna får förlusten korrigeras i efterhand. Förlusten måste utnyttjas det år bolaget försätts i konkurs och det går inte att vänta med att dra av förlusten till kommande år.

Avdragsgill kapitalförlust blir det också när en option blivit värdelös på grund av att tiden för att utnyttja optionen löpt ut.

Företag

För aktiebolag gäller följande särskilda regler för förluster på aktier:

  • Börsaktier. För kapitalplaceringsaktier, som ägs av ett aktiebolag, gäller begränsningen att förlusterna i regel endast får dras av mot vinster på andra aktieaffärer. Men förlusterna får skjutas upp till ett senare år. Se vidare kapitalvinst – aktier.
  • Näringsbetingade aktier. Kapitalvinster och utdelningar på näringsbetingade aktier är skattefria men förluster får inte dras av. Till näringsbetingade aktier räknas alla aktier som inte är marknadsnoterade. Men även marknadsnoterade aktier kan räknas hit för den som ägt minst 10 % av bolaget i minst ett år. Se även RÅ 2008 ref 67.
  • Skalbolag. Om företaget är ett skalbolag eller om företaget köpt en fastighet eller bostadsrätt för ägarens privata bruk, bör man observera att det finns regler som kan innebära skärpt kapitalvinstbeskattning.
  • Skattefri utdelning. Vid beräkning av kapitalförlust måste anskaffningsutgiften minskas med eventuella värdeöverföringar, exempelvis skattefri utdelning, med undantag för sådant som upparbetats under innehavstiden.
  • Interna affärer. Förlust vid försäljning av kapitaltillgångar och andra liknande tillgångar mellan bolag i intressegemenskap får då dras av först när tillgången säljs vidare till någon extern köpare.
  • Fastigheter. För fastigheter gäller dessutom regeln att förlusten får dras av endast mot kapitalvinster på fastigheter (RÅ 2006 ref 62).Se även omstrukturering, uppskov och ägarskifte.

Råd om kapitalförlust

Kvitta med optioner

Den som har gjort aktieförluster i sitt bolag kan bara kvitta förlusterna mot aktievinster. Genom att skaffa sälj- och köpoptioner på samma värdepapper kan man vara säker på att kunna få vinst att kvitta med.

Den ena optionen köper bolaget, som har aktieförlusterna, medan bolagets ägare köper den andra. Om bolagets optionsaffär ger vinst kan den vinsten kvittas mot aktieförlusterna. Och bolagsägarens förlust dras som aktieförlust. Om bolagets optionsaffär ger kapitalförlust blir det bolagsägaren som får en vinst. Denne kan då sälja in optionen till sitt bolag och på det sättet få en vinst att kvitta mot bolagets aktieförlust.

Kvitta med konvertibler

Ett sätt att skaffa säkra aktievinster för kvittning mot aktieförluster är att investera i sådana värdepapper som beskattas som aktier och som kan ge relativt säkra vinster. Exempelvis kan konvertibler och vinstandelslån köpas strax efter utdelning och säljas strax före nästa utdelning. Och på så sätt får man fram en kvittningsbar vinst. Effekten blir något större om man kan låna för att köpa aktieliknande värdepapper och betala räntor som kan kvittas mot övriga bolagsinkomster och samtidigt skapa vinster. På så sätt kan man i praktiken omvandla bolagsinkomsterna till kvittningsbara aktievinster.

Läs mer om placeringar och aktier

Courtage – Avgifter och kostnader för handel med aktier

Läs allt om aktier och placeringar här