Konvertibler kan ges ut av aktiebolag. De är räntebärande lån som även kan bytas mot aktier i bolaget till en på förhand bestämd kurs (konverteringskurs). Värdet på konvertibeln är beroende av räntans storlek, löptiden för lånet samt förhållandet mellan teckningskursen och aktiens marknadsvärde.

Konvertibler är normalt en något mindre riskfylld placering än aktier, då de ska lösas in med det nominella värdet innan företaget kan betala ut något till aktieägarna. Därför är de oftast något dyrare än motsvarande aktier. Kursen på en konvertibel anges som en procentsats av det nominella värdet.

Konvertibler kan också ges en rätt men ingen skyldighet att lösa in konvertiblerna. Konvertibla vinstandelslån innebär att räntan är beroende av vinsten eller utdelningen i bolaget. (HFD 2012 ref 13).

En speciell form av konvertibler är konvertibla vinstandelsbevis. Skillnaden är att räntan för sådana är beroende av vinsten eller utdelningen i bolaget.

KonvertiblerSkatteregler

Räntan på konvertiblerna beskattas som sedvanlig ränta och är också avdragsgill för bolaget och skattepliktig för den som fått ränteintäkten. Konvertiblerna ger på sikt samma inflytande och värdetillväxt som aktier.

Att byta ut konvertibler mot aktier räknas skattemässigt inte som försäljning, och de tillbytta aktierna får den anskaffningsutgift som hörde till konvertibeln. Däremot inte om det sker genom kvittningsemission enligt Skv 131 561477-13/111.

Konvertibler till anställda

De anställda kan bli beskattade för rätten att teckna konvertibler om priset sätts så lågt att erbjudandet kan anses vara en förtäckt löneförmån. Se aktier – löneförmån. Löneförmån blir det därför om värdet av konvertibeln är högre än marknadsvärdet (Jfr RÅ 1986 ref 36). Om konvertibeln inte är noterad beräknas i stället värdet av aktierna som sedan ligger till grund för värdet av aktierna, då hänsyn tas till teckningskurs och räntan på konvertibeln.

Omvända konvertibler

En omvänd konvertibel ger ägaren en rätt att vid löptidens slut få dels en fast avkastning beräknat som en ränta på ett nominellt belopp, dels nominellt belopp kontant eller aktier på visst sätt. Den fasta avkastningen beskattas som ränta. Vid leverans av aktier tas skillnaden mellan aktiernas marknadsvärde vid leverans och omkostnadsbeloppet för den omvända konvertibeln upp som kapitalvinst eller kapitalförlust (RÅ 2001 ref 21).

Läs mer om konvertibler

Kapitalförlust – Kvitta vinsten mot kapitalförlusten

Kapitalvinst – Sänk kapitalvinstskatten på aktier

Så fungerar vinstandelslån

Obligationer

Löneförmån – Löneförmåner du inte behöver skatta för