Näringsverksamhet ska normalt inkomstberäknas efter bokföringsmässiga grunder. 14 kap. 2 § IL. Detta innebär att företagets lager och övriga tillgångar ska inventeras och värderas samt att inkomster och utgifter ska tas med i bokföring det år då man haft inkomsterna och utgifterna. Det har alltså ingen betydelse om pengarna för inkomsten kommit in eller utgifterna betalats under bokföringsåret. Det är affärshändelserna och inte själva betalningarna som är avgörande för resultatet.

Fordringar ska tas upp som intäkt även om betalning inte har skett. Den som exempelvis har ett räkenskapsår som slutar 30/6 ska därför ta upp ränteinkomster på bankmedel till detta datum, trots att räntan inte tillgodoförs förrän den 31/12.

Rättsfall rörande bokföring

 • § Ett företag, som tog ut löpande premier för att täcka eventuella skador på uthyrda containrar, fick inte vänta med att intäktsredovisa premierna tills kostnaderna blev kända. (RÅ 2002 ref 42)
 • § Däremot har engångsersättning för upplåtelse under 25 år av mark för vindkraftverk fått periodiseras över avtalets löptid. (RÅ 2002 ref 84).
 • § Ett bolag fick avdrag för avgångsvederlag inklusive arbetsgivaravgifter för anställda som skulle sägas upp, trots att anställningarna vid räkenskapsårets utgång ännu inte upphört. (RÅ 2004 ref 18)
 • § En fordran avseende skadestånd har ansetts så säker att den borde redovisas som intäkt när skadeståndet fastställts av hovrätt, trots att domen inte vunnit laga kraft. (RÅ 2006 ref 63)
 • § Avdrag fick också det bolag som i bokslutet avsatt till en vinstandelsstiftelse, men fört över medel till stiftelsen först en tid efter det att deklarationen skulle ha lämnats. (RÅ 2004 ref 10) Se även vinstandelar.

Bokföringens fyra kategorier

Så hanterar du bokföring i ditt företag

Från bokföringsteknisk synpunkt delas företag in i fyra olika kategorier.

 1. Små enskilda näringsidkare och små handelsbolag som ägs av privatpersoner.
 2. Aktiebolag och ekonomiska föreningar under viss storlek. Sådana mindre företag ska under de två senaste räkenskapsåren ha haft högst 50 anställda, eller högst 25 milj kr i tillgångar eller högst 50 milj kr i omsättning.
 3. Större onoterade företag.
 4. Stora företag som i sin koncernredovisning tillämpa internationell redovisningsstandard, IFRS.

Enklare regler för bokföring i enskilda firmor 

Reglerna för enskild firma ser nu ut på följande sätt:

 • Alla enskilda firmor som omsätter högst 3 miljoner har rätt att använda den enklare kontantmetoden. Innan dess var gränsen ca 800 000 kr. Med den krångligare faktureringsmetoden måste man ta in uppgifter två gånger för varje faktura som skickas ut eller tas emot, först som fordran eller skuld och sedan som utgift eller inkomst när de betalas. Om du ska byta till bokföring enligt kontantmetoden är det bara att meddela Skatteverket att du ska använda den metoden i din bokföring. Du kan dock inte ändra bokföringsmetod under pågående räkenskapsår.
 • Alla enskilda firmor ska göra ett årsbokslut men de mindre företagen ska upprätta ett förenklat bokslut på en särskild blankett. Där lämnas uppgift om firmans tillgångar och skulder vid årets slut och även uppgifter om firmans intäkter och kostnader under året. Det förenklade bokslutet ska skrivas under av firmans ägare och sparas av denne i tio år.

Enklare regler för bokföring i enskilda firmor 

 • Skatteregler och bokföringsregler har samordnats för den som gör ett förenklat årsbokslut, exempelvis får man i bokföringen använda det skattemässiga värdet på inventarier och slipper då bl a redovisa överavskrivningar.
 • Anskaffningsvärdet på varulager får vara det pris som respektive vara hade på den allra senaste fakturan man betalat för en sådan vara. Om varulagret har lägre värde än 5 000 kr behöver det inte tas med bland tillgångarna i det förenklade bokslutet.
 • Intäkter och utgifter behöver inte längre periodiseras varför posterna ”upplupna intäkter” respektive ”upplupna kostnader” har avskaffats.
 • Betalda förskott ska bara tas med som en fordran i det förenklade bokslutet om de överstiger 5 000 kr. Samma gräns på 5 000 kr gäller skulder för mottagna förskott.
 • För räntebetalningar gäller en gräns på 5 000 kr för när räntebetalningar måste periodiseras.
 • Småbelopp vid inköp av inventarier får dras av omedelbart. Inventarier upp till ett halvt prisbasbelopp (21 200 kr under 2010) får dras av direkt i alla företag där räkenskapsåret har påbörjats efter 31 december 2008. Är det bokförda värdet före årets avskrivning högst 5 000 kr, får hela beloppet skrivas av.
 • En förteckning ska finnas över firmans inventarier. Det ställs dock inte lika stora krav på innehållet i registret, som för större företag.

Läs mer om bokföring och företagande

Så startar du ett aktiebolag – Råd och tips

Då ska du starta ett handelsbolag

Ladda ner gratis bokföringsmall