Egenavgifter privatpersoner

Privatpersoner betalar en allmän pensionsavgift och inte egenavgifter, som tas ut på förvärvsinkomster som ger pensionsrätt och dras automatiskt av från inkomsterna vid uträkningen av den slutliga skatten i samband med deklarationen

Egenavgifter företagare

Egenavgifter kallas motsvarigheten till arbetsgivaravgifterna för dem som har inkomst av aktiv näringsverksamhet antingen den drivs och ägs direkt eller indirekt genom handelsbolag. Egenavgifter ska även betalas för vissa inkomster av tjänst (t ex hobby).

Lön som betalas av utländska företag utan fast driftställe i Sverige medför att mottagaren kan behöva betala egenavgifter.

För idrottsutövare som redovisar inkomsterna som näringsverksamhet påförs inte egenavgifter om de på ett år inte överstiger ett halvt prisbasbelopp. Dessutom krävs att ersättningen kommer från en ideell förening.

egenavgifterFör idrottsutövare som redovisar inkomster som näringsverksamhet och därmed ska betala egenavgifter är ersättningarna avgiftsfria om de på ett år inte överstiger ett halvt prisbasbelopp. Dessutom krävs att ersättningen kommer från en ideell förening.

Personer födda 1937 eller tidigare betalar avgifter, med undantag för passiv näringsverksamhet då särskild löneskatt påförs, 24,26 %. Personer som är 66 år betalar endast ålderspensionsavgift och personer som inte fyllt 26 år vid årets utgång betalar halv avgift.

VARNING

Passiv näringsverksamhet ej för pensionär

Personer som är 66 år, och i synnerhet personer födda 1937 eller tidigare, har anledning att se över sin situation om näringsverksamheten är en enskild firma eller en näringsverksamhet. Avgifterna är avsevärt lägre om verksamheten bedöms som aktiv. Se näringsverksamhet. Ett alternativ kan då vara att överföra verksamheten till aktiebolag. Se även näringsfastighet.

Karensdagar

Sjukförsäkringsavgiften kan variera beroende på valet av antalet karensdagar. Numera har egenföretagare liksom övriga alltid minst en karensdag. Tidigare gällde för egenföretagare alltid minst 7 karensdagar. Egenföretagare kan också välja fler karensdagar, exempelvis 14, 30, 60 eller 90 karensdagar. Ju fler karensdagar, desto lägre egenavgifter.

Så beräknas underlaget

Egenavgifterna räknas på nettointäkten av aktiv näringsverksamhet och sådan inkomst av tjänst som den skattskyldige själv ska betala avgifter för. Sjukpenning ska inte räknas in i underlaget. Se Snabbfakta.

För den som har flera verksamheter som räknas till en och samma aktiva näringsverksamhet läggs underlagen samman. Kvittning sker då mellan överskott i en verksamhet och underskott i en annan verksamhet.

Nedsättning av egenavgifter

Personer som vid ingången av året fyllt 26 men inte 65 år och redovisar inkomst av näringsverksamhet på minst 40 000 kr, beräknas underlaget något lägre, men får inte medföra att egenavgifterna understiger ålderspensionsavgiften. Nedsättningen beräknas automatiskt av skatteverket, med undantag för delägare i handelsbolag. Se Snabbfakta.

Nedsättning av egenavgifterna kan också begäras för verksamhet som bedrivs i vissa regioner, s.k. regional nedsättning. Se även arbetsgivaravgifter.

Så dras avgifterna av

Egenavgifterna är avdragsgilla och görs dels genom ett schablonavdrag i deklarationen och året därpå då de faktiska avgifterna stäms av mot den slutliga skatten. Se Snabbfakta.

För passiv näringsverksamhet betalas i stället för egenavgifter särskild löneskatt på 24,26 %.

Läs mer om egenavgifter

Skatt i enskild firma – Här kan du räkna ut skatten i ditt eget företag

Dödsbo – Så här tar du hand om ditt dödsbo

Jobbskatteavdraget – Sänk skatten med jobbskatteavdrag

Näringsverksamhet – Allt du behöver veta när du startar företag

Läs mer på Verksamt.se