Utlandsarbete. De svenska skattereglerna innehåller en sexmånaders- respektive en ettårsregel för svensk skattebefrielse vid utlandsjobb. Även om man i övrigt anses obegränsat skattskyldig och således bosatt i Sverige.

För att få befrielse från svensk skatt måste utlandsarbetet vara i minst sex månader. Det krävs då att man kan visa intyg på att det blir skatt i verksamhetslandet för inkomsterna och vistelsen i Sverige får vara högst 72 dagar per år. Däremot sägs inte något om hur många dagar man kan vistas i tredje land.

Villkoret att utlandsarbeteUtlandsarbete Stad ska uppgå till minst sex månader anses uppfyllt om arbetet består av två eller flera skilda uppdrag eller anställningar som var och en är kortare än sex månader men som tillsammans överstiger sex månader. Vistelse i Sverige mellan uppdragen eller anställningarna ska inräknas i det högsta antalet tillåtna dagar i Sverige (sex dagar i genomsnitt per månad eller högst 72 dagar per tolvmånadersperiod).

Om beskattning inte sker i utlandet, t ex på grund av att landet saknar bestämmelser för löneinkomsterna, blir det ändå befrielse från svensk skatt. Men då måste utlandsarbetet sträcka sig över minst ett år i ett och samma land. Se arbetsgivaravgifter.

Rättsfall för utlandsarbete

§ Ettårsregelns tolkning, RÅ 2004 ref 126, uppehåll pga barnafödande godtogs inte, RÅ 2009 ref 84, ettårsregeln förutsätter inte att man är bosatt också i verksamhetslandet, HFD 2011 ref 40, ettårsregeln och vad som avses med land, RÅ 2007 ref 11 , avsättning till vinstandelsstiftelse omfattas inte, HFD 2013 ref 23.

Råd för arbete utomlands

Lönsamt dubbelarbete

Enligt det nordiska skatteavtalet beskattas löneinkomster oftast i det land där de intjänats. Eftersom skatteskalorna är progressiva kan man sänka den sammanlagda skatten genom att jobba en del av året i Sverige och en del i något annat nordiskt land. Det har dock införts vissa spärrar som ska förhindra missbruk av dessa regler.

Socialförsäkringar Den som lämnar Sverige för en period, som är kortare än ett år, står kvar i det försäkringssystemet. I annat fall förlorar man den svenska tillhörigheten redan vid utflyttningen. Om utflyttning sker till annat EU land kommer man att tillhöra arbetslandets försäkringssystem. Reglerna har ändrats fr o m 1 maj 2010 genom ändrad socialförsäkringskonvention. Där anges en skyldighet att kvarstå i hemlandet vid utsändning högst två år. Se även arbetsgivaravgifter.

Undantag från den regeln gäller den som är utsänd av en svensk arbetsgivare. Då man kvarstår i svensk försäkringskassa under ett år som kan förlängas ytterligare ett år. Den svenske arbetsgivaren betalar då avgifterna. För andra länder kan andra regler gälla. Statligt anställda kvarstår i svensk försäkringskassa under hela tiden med undantag för SIDA-personal.

Läs mer om utlandsarbete

Så gör du avdrag för studieresor, affärsresor och konferensresor

Utflyttning – Så förbereder du en lyckad flytt från Sverige