itDu ska alltid skriva ett hyresavtal vid uthyrning av bostad och lokaler även om lagen inte kräver det. Då finns alla villkor på plats och det råder inga tveksamheter vad man kommit överens om. Här hittar du en mall du kan använda som avtal för uthyrning av fastigheter och lokaler.

Mallar för hyreskontrakt av fastighet och bostadsrätt

Här hittar du mallar för uthyrning av bostäder och fastighet.

Mall för andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Vill du ha en mall för hyresavtal för andrahandsuthyrning av bostadsrätt? Besök vår webshop och köp och ladda ner direkt.

Nedan hittar du en gratis mall för hyresavtal för fastighet och lokal för företag.

Mall för fastighet

Här kan du ladda ner en gratis mall för hyresavtal. Du måste anpassa avtalet för de förhållanden som gäller för din uthyrning. Här kan du läsa mer om hyreslägenheter och inkomster från hyra.

Kopiera texten nedan och klistra in den i ett ordbehandlingsprogram som till exempel Word och gör anpassningarna där.

Gratis mall för hyresavtal av fastighet och lokal

Nr: 123

Hyresvärd: Hyresvärden AB, 556000-0000
Ställföreträdare: Adam Adamsson
Box 123
123 45 A-stad
Telefon: 08-123456

Hyresgäst: Hyresgästen AB, 556111-1111
Ställföreträdare: Bengt Bengtsson
Box 234
234 56 B-stad
Telefon: 08-234567

Belägenhet

Lokal inom fastighet A-stad Svalan 23 med adress Storgatan 1, 1 tr, 123 45 A-stad.

Hyresavtalets

Lokalen omfattar en yta på cirka 100 m2.

Lokalens omfattning är markerad på bifogad ritning (karta), bilaga 1 i hyresavtalet.

I lokalen ingår även:

Tillfart för i- och urlastning.
Plats för skylt/skyltskåp/automat.
Parkeringsplatser belägna på Stortorget för 5 stycken bilar. Platserna är markerade 1–5.
Garageplatser som finns garage i fastigheten för 5 stycken bilar. Platserna är markerade 6–10.

Gemensamma ytor

Hyresgästen får också utnyttja för alla hyresgäster gemensamma utrymmen enligt bilaga 2 i hyresavtalet.

Åtkomst

Tillträde till lokalen får ske endast genom det trapphus som markerats på bilaga 3 i hyresavtalet.

Uppmätta ytor

Inför avtalets tecknande har angivna ytor blivit uppmätta. Parterna godtar om i avtalet angivna ytor avviker från verkliga ytor.

Upplåtelse

Hyresvärden upplåter till hyresgästen rätt att, på de villkor som anges i detta hyresavtal, nyttja lokalen på följande sätt och för följande ändamål: Kontor

Hyrestid/uppsägning

Upplåtelsen gäller för en tid av 3 år, med tillträdesdag 2005-10-01 och avträdesdag 2008-09-30 samt med en uppsägningstid på nio månader. Sker ej uppsägning på föreskrivet sätt förlängs avtalet med en avtalsperiod.

Hyra

Hyresgästen ska förskottsvis per kvartal betala hyra med X kronor. Årshyran är således
Y kronor. Ändring av hyran sker i enlighet med bifogad indexklausul, bilaga 4 i hyresavtalet.

Bränsle och värmetillägg utgår enligt bilaga 5 i hyresavtalet.

VA-tillägg utgår enligt bilaga 6 i hyresavtalet.

Kyla/ventilation

Kostnader för drift av särskild kyl- och ventilationsanläggning ersätts enligt bilaga 7 i hyresavtalet.

Fastighetsskatt

Hyresgästen ska som tillägg till hyran betala sin andel av fastighetens totala fastighetsskatt jämte moms. Denna andel är beräknad efter lägenhetens totala yta i förhållande till fastighetens/taxeringsenhetens totala yta. Förändras dessa relationer ska hyresgästens andel ändras i motsvarande mån.

Moms

Vid betalningstillfället gällande moms tillkommer.

Betalning

Hyran ska betalas till hyresvärdens plusgironummer 123456-7.

Vid för sen betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag samt eventuellt ersättning för betalningspåminnelse och indrivningskostnader enligt vad som stadgas för inkassokostnader.

Oförutsedda kostnadsökningar

Skulle efter hyresavtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för lokalen på grund av införande eller höjning av särskild för fastigheten gällande skatt, avgift eller pålaga eller generella ombyggnadsåtgärder eller liknande varom riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta, ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning erlägga ersättning till hyresvärden för på lokalen belöpande andel av kostnadsökningen genom höjning av hyresavgiften.

Lokalens andel är 25 procent.

Preskription

Preskriptionslagens regler ska gälla istället för den i 12:61 JB stadgade preskriptionstiden på två år.

Skick

Lokalen upplåts i befintligt skick.

Hyresgästen ska ansvara för och bekosta de åtgärder som av försäkringsbolag, myndighet eller domstol kan komma att krävas för lokalens nyttjande.

Inredning

Lokalen upplåts utan särskild för verksamheten avsedd inredning och utrustning.

Lås

Det åligger hyresvärden att utrusta lokalen med för verksamheten erforderliga lås och stöldskyddsanordningar.

Ledningar för telefoni/data

I lokalen ingår ledningar för telefoni och data. Hyresgästen ska under hyresförhållandet svara för verksamheten i lokalen erforderliga ledningar och uppdatering av dessa. All installation ska ske i samråd med hyresvärden.

Varmvatten, värme, vatten och avlopp

Hyresvärden svarar för lokalens uppvärmning, varmvatten samt vatten och avlopp.

El

Hyresgästen svarar genom eget abonnemang för lokalens el ström.

Skyltar mm

Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga tillstånd uppsätta skylt, antenn och dylikt. För verksam¬heten sedvanlig skylt får dock uppsättas vid Entré. Hyresgästen ska inhämta erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden i godtagbart skick. Om sådan åtgärd erfordras vid fastighetsunderhåll ska hyresgästen på egen bekostnad nedmontera och åter uppmontera skyltar, markiser och antenner och dylikt.

Skador på skyltfönster mm

Hyresgästen svarar för skador på grund av åverkan på skyltfönster, entrédörrar och skyltar.

Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla glasförsäkring beträffande samtliga till lokalerna hörande skyltfönster och entrédörrar.

Emballage och sophämtning

Emballage- och sophämtning ingår i hyresavtalet.

Underhåll

Hyresgästen ska väl vårda och underhålla lokalen. Försämras lokalen genom att hyresgästen eftersätter detta har hyresvärden rätt till ersättning. Hyresvärdens och hyresgästens ansvar för tillsyn, skötsel och löpande underhåll samt utbyte och planerat underhåll framgår av bilaga 8 i hyresavtalet.

Det åligger hyresvärden att sköta och underhålla gemensamma utrymmen. Hyresvärden kommer att låta besiktiga lokalen med hjälp av sakkunnig och låta förteckna lokalens reparationsbehov och kostnad för åtgärdande vid hyrestidens början och slut samt vid annat tillfälle då hyresvärden finner anledning till detta.

Om hyresgästen brister i sin underhållsskyldighet har hyresvärden rätt att utföra sådan underhållsåtgärd på hyresgästens bekostnad som denne trots anmaning inte åtgärdar inom skälig tid. Hyresgästen kommer att beredas möjlighet att lämna sina synpunkter på och att godkänna besiktningsutlåtandet.

Hyresgästen äger vid hyrestidens slut och då hyresvärden framställer ersättningskrav med stöd av reglerna i ovanstående stycke få ersättning för sådant reparationsbehov som han åtgärdat och som upptagits i besiktningsutlåtandet vid avtalets början med belopp som i utlåtandet angivits för åtgärden justerat med hänsyn till förändringen i penningvärdet. Detta gäller dock inte sådant reparationsbehov som hyresvärden vid besiktningen förklarat ej ska omfattas av hyresgästens underhållsskyldighet och anteckning om detta gjorts i utlåtandet.

Hyresgästen får inte nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten för tid varunder hyresvärden låter verkställa sedvanligt underhåll av fastigheten eller den förhyrda lägenheten.

Ordning/skötsel mm

Hyresgästen ska hålla god ordning inom lokalen och inte hålla upplag utomhus.

Städning

Städning av trappor och gemensamma utrymmen ingår i hyran.

Snöröjning och sandning

Snöröjning och sandning ingår i hyran.

Hyresgästens inredning och ombyggnation

Hyresgästen får inte uppföra egen byggnad eller anläggning och inte heller göra ombyggnads- eller tilläggsarbeten eller vidta ändringar i lokalen utan skriftligt tillstånd från hyresvärden.

Utan hyresvärdens skriftliga tillstånd får hyresgästen inte ändra material och färgsättning.

Vid överträdelse ska hyresgästen bekosta alla återställningskostnader samt övriga kostnader som överträdelsen medför.

Fel eller brist i hyresgästens installation, åligger det hyresgästen att bekosta och avhjälpa.

Miljöbalken och övriga föreskrifter

Det är hyresgästens plikt att tillse, oavsett kostnad och konsekvens, att utrustning som hyresgästen tillför lokalen uppfyller från tid till annan gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön.

Hyresgästen äger inte rätt till ersättning från hyresvärden, för merkostnad eller utebliven intäkt, i de fall utrustningen måste förändras eller flyttas. Hyresgästen ska tillse att det inte uppstår risk för olägenhet eller skada, av miljö eller människor.

Hyresavtal för hyreshus

Ansvar

Vårdslöshet eller försummelse

Om hyresvärden, i sin egenskap av fastighetsägare, blir skadeståndsskyldig för skada på person eller egendom och skadan beror på vårdslöshet eller försummelse från hyresgästens sida, ska hyresgästen hålla hyresvärden skadelös.

Plan- och byggbestämmelser mm

Hyresgästen ska tillse att användningen av lokalen alltid sker i överensstämmelse med gällande plan- och byggbestämmelser och att alla nödvändiga tillstånd, godkännanden eller liknande, för lokalens användning har inhämtats och gäller.

Om hyresvärden tvingas utge byggnadsavgift eller tilläggsavgift enligt reglerna i PBL eller böter på grund av hyresgästens ändringar i eller användning av lokalen ska hyresgästen stå för dessa kostnader.

Ansvar för momskostnad

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande såsom upplåtelse av lägenheten i andra hand (även upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse helt eller delvis förlorar sin frivilliga skattskyldighet för moms och på grund härav blir skyldig att jämka sina tidigare medgivna avdrag för ingående moms på investeringsvaror enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen ska hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden för sådana till Skatteverket av hyresvärden återbetalda momsbelopp. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftkostnaderna som uppstår genom hyresgästens agerande.

Force majeure

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

Överlåtelse

Hyresgästen får överlåta hyresrätten till annan som samtidigt förvärvar hyresgästens rörelse.

Underupplåtelse

Hyresgästen har rätt att i sin tur upplåta hela eller delar av lägenheten till annan. Även vid underupplåtelse gäller de ändamål för lägenhetens användning som angivits ovan under rubriken ”Upplåtelse”.

Inskrivning

Detta hyresavtal får inte inskrivas.

Fullständig reglering

I detta hyresavtal har en fullständig reglering av parternas alla frågor som berör avtalet skett. Avtalet ersätter tidigare hyresavtal mellan parterna.

Rättsordning/tvist

Svensk rätt ska tillämpas på avtalet och tvist ska avgöras enligt svensk rättsordning och svensk domstol.

___________________

Detta hyresavtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar av vilket parterna tagit var sitt.

A-stad 2005-09-10

Hyresvärden AB       Hyresgästen AB

Namn                 Namn

Fler gratis avtalsmallar

Lagfartsansökan – Gratis mall för ansökan om lagfart

Här hittar du fler gratis avtalsmallar

Här kan du läsa mer om hyresavtal, fastigheter och bostäder

Husförsäljning – Så gör du avdrag vid försäljning av villa, bostadsrätt eller fritidshus

Hyreslägenhet – Sälj din hyresrätt vid köp av bostadsrätt eller villa

Bostadsrätt – Så sänker du skatten i bostadsrätten

Lagen.nu