Med uppskov vid beskattningen kan avses att en inkomst får flyttas framåt till senare år, se exempelvis periodiseringsfond. Se även stämpelskatt. Vanligtvis åsyftas dock uppskov vid byte av bostad eller aktiebyte, där metoderna kan vara olika antingen får ett belopp skjutas på framtiden eller så får den tillbytta egendomen (aktierna) överta den utbytta egendomens skattemässiga värde. Läs mer om aktiebyte.

Uppskov vid bostadsbyte – krav för att få uppskov

Ursprungsbostaden, permanentbostad måste vid försäljningen vara en privatbostad (småhus eller bostadsrätt) som dessutom måste ha varit en permanentbostad – alltså inte fritidshus. För att räknas som permanentbostad måste man ha bott i den i minst ett år närmast före försäljningen eller under minst tre år av de fem senaste åren. Den får inte skattemässigt ha klassificerats som näringsfastighet det året som avyttringen sker (RÅ 2003 ref 34). Bostad i utlandet kan inte vara permanentbostad och ej heller bostad som vid avyttringen ägs av dödsbo.

Uppskov av vinstErsättningsbostaden ska normalt vara en villa eller bostadsrätt. Däremot behöver den inte vara privatbostad, varken vid förvärvet eller under innehavstiden. Kravet är att man bosätter sig i ersättningsbostaden och att det är ett småhus, antingen på egen eller annans mark.

En näringsfastighet kan alltså räknas som ersättningsfastighet – t ex om mer än hälften av en fastighet används som kontor och resten som bostad. En tomt godtas också, förutsatt att det byggs ett småhus på den. Detta gäller om tomten köpts tidigare än året före avyttringen, men då får inte priset för tomten räknas in priset för själva ersättningsbostaden.

Det går även att använda en fastighet som man köpt tidigare, t ex ett fritidshus, och då blir själva tillbyggnaden ersättningsbostad. Man kan fritt välja sin ersättningsbostad, om man har köpt flera bostäder.

Råd för uppskov

Ersätt villan med stugan

Om du tänker sälja villan och flytta till fritidshuset, kan du inte få uppskov om du redan äger fritidshuset. Däremot kan du få uppskov om du exempelvis har skänkt fritidshuset till dina barn och sedan köper tillbaka fritidshuset. Det kan också byggas om så att kostnaden för ersättningsbostaden blir så stor att du kan få uppskov med vinsten.

Tiden har också betydelse. Ersättningsbostaden måste köpas senast 31 december året efter det att ursprungsbostaden sålts. Senast 2 maj året därpå måste du ha flyttat in. Ersättningsbostaden kan även ha köpts före försäljningen, men inte tidigare än året före försäljningen. Om den köpts tidigare, exempelvis ett fritidshus, får en tillbyggnad eller nybyggnation på fritidshuset räknas som ersättningsbostad.

Även ny-, till- eller ombyggnad får inräknas i anskaffningsutgiften för ersättningsbostaden. Man får också välja ersättningsbostad om man under den aktuella tiden har köpt flera bostäder.

Om den som sålt en bostad dör innan en ny bostad har köpts medges uppskov om efterlevande make eller sambo uppfyller kraven på bosättning i en ersättningsbostad.

För att det ska bli uppskov krävs att uppskovsbeloppet är minst 50 000 kr. Vid expropriering går gränsen vid att vinsten är på minst 10 000 kr. Det blir då uppskov även om bosättningskravet inte är uppfyllt.

Genom att följa ett råd under tomt kan det gå att i praktiken få uppskov med kapitalvinstskatten vid försäljning av en tomt som styckas av från en permanentfastighet.

Uppskovstak och räntebeskattning

Uppskovstaket på 1,45 milj kr är borttaget. Men uppskovsbeloppet om ersättningsbostaden är billigare än ursprungsbostaden. Summan av gammalt uppskov och vinsten på försäljningen ska alltså minskas med skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden och köpeskillingen för ersättningsbostaden.

När en bostad överlåts genom arv, gåva, testamente eller bodelning måste skatten på gamla uppskov normalt betalas. Det blir alltså inte uppskov när en fastighet överlåts till andre maken genom gåva eller bodelning inom äktenskapet. Undantag görs dock för bodelning efter skilsmässa och för arv till make, sambo eller barn, som är under 18 år vid dödsfallet.

En årlig schablonintäkt (ränta) påförs på uppskovsbeloppet varje år och den är 1,67 % vilket innebär ca 0,5 % på hela uppskovsbeloppet, även sådana som uppkommit vid försäljningar för flera år sedan. Den som har en uppskjuten kapitalvinst, alltså uppskovsbelopp, på 1 milj kr får betala därmed 5 000 kr i extra skatt varje år tills skatten på vinsten har betalats. Skatten på denna miljon är 220 000 kr, eftersom skattesatsen är

22 %. Räntan på denna skattekredit blir då hela 2,27 %, vilket motsvarar 3,24 % i avdragsgill årsränta.

Det bör observeras att uppskovsbelopp ska återföras vid bodelning och gåva mellan makar under bestående äktenskap. Se SKV 2010-05-31, 131 416292-10/11.

§ Två bostadsrätter som sammanslagits har inte godtagits, RÅ 2010 ref 55, räntebeskattning inte retroaktiv lagstiftning, HFD 2011 ref 73, friköp av mark får ej inräknas som ersättningsbostad, SKV 131-592848-12/111, EU- rätten ger rätt men inte till resning, RÅ 2010 ref 61.

UPPSKOV MED VINSTEN?

Ja, om …

 • … det är en privatbostad och vinsten minst 50 000 kr, och
  … du bott på bostaden under minst ett år eller minst tre år
 • under de senaste fem åren för avyttringen, och
  … ersättningsbostaden är ett småhus, ett småhus på lantbruk,
 • tomt som ska bebyggas med småhus eller bostadsrätt, och … ersättningsbostaden anskaffats före eller senare än året efter
 • det år då ursprungsbostaden avyttrades, och
  … du bosatt dig på den senast den 2 maj året efter, och
  … priset för ersättningsbostaden är minst lika stort som försäljningspriset för ersättningsbostaden.
 • Observera att tidigare uppskovsbelopp ska läggas till.

Råd för uppskov

Strunta i uppskoven

Med tanke på att årsräntan på skattekrediten är relativt hög och så länge som marknadsräntan är mycket låg lönar det sig nästan alltid att betala av gamla uppskjutna kapitalvinster och aldrig ansöka om uppskov vid en försäljning. Även för den som måste låna kan det löna sig att betala uppskovsskatt med tanke på den låga låneräntan. För att betala gamla uppskov kan man i deklarationen begära återföring av tidigare års uppskovsbelopp.

Uppskov bra vid förlust
Om du räknar med att i framtiden sälja din bostad med förlust kan du tjäna på att avstå ifrån att skatta av gamla uppskov. Skattesänkningen vid förluster är nämligen bara 15 % av själva förlusten. Den skatteeffekten kan du öka till 22 %.

Om du sparar uppskovet tills den nya bostaden ska säljas kan det gamla uppskovet kvittas mot eventuell förlust.

Läs under fritidshus hur det kan gå att få uppskov om man säljer sin villa och flyttar till sitt fritidshus.

I deklarationen

Den som söker uppskov ska deklarera försäljningen enligt huvudregeln, se privatbostadsfastighet – försäljning. Från vinsten räknas uppskovsbeloppet av.

Den som inte hunnit köpa någon ersättningsbostad eller hunnit bosätta sig i en nyförvärvad bostad får göra ett preliminärt uppskovsavdrag som är lika stort som den skattepliktiga vinsten, dock högst 1,45 milj kr. Om ingen ersättningsbostad köpts återförs uppskovsavdraget till beskattning. Samma konsekvens blir det om man inte bosatt sig på fastigheten i rätt tid senast 2 maj året efter försäljningsåret.

Om en ny billigare bostad köpts ska en del av det preliminära uppskovsavdraget återföras till beskattning.

Reglerna EU-anpassade EG-fördraget har inneburit att Sverige ändrat reglerna för uppskov vid bostadsbyte så att reglerna även gäller när man permanent flyttar till en bostad inom hela EES-området (EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Den som har förvärvat en ersättningsbostad utanför Sverige ska varje år styrka sin rätt att behålla uppskovet. Om den skattskyldige inte fullgör sin upplysningsskyldighet inom föreskriven tid kan förseningsavgift påföras.

Läs mer om uppskov och bostäder

Det här ska du tänkta på när du köper hus

Gratis mall för ansökan om lagfart

Så kan du sälja din hyresrätt