Med kapitalinkomst avses sådana inkomster som ska deklareras i inkomstslaget kapital som är ett av de tre inkomstslagen. Skatten, som är 30 %, beräknas på skillnaden mellan inkomsterna och utgifterna. Hit hör vinst vid försäljning av aktier, fastigheter och andra tillgångar som ska redovisas i inkomstslaget kapital. I princip ska alla kapitalinkomster behandlas lika, men med följande särregler:

Kapitalvinst och kapitalförluster redovisas så snart bindande avtal har träffats medan kapitalinkomster som räntor och utdelningar redovisas så snart de har betalats. Se vidare beskattningstidpunkt, kontantprincipen, obligation och skuldebrev.

Kapitalförlust dras normalt av med 70 % av förlusten, medan vinster beskattas med hela beloppet. Undantag: Förluster på aktier, som kan kvittas mot vinster på andra aktier.

  •  För kvalificerade aktier i fåmansföretag och för onoterade aktier finns specialregler. Se fåmansföretag – 3:12-reglerna.
  •  För privatbostäder är skatten 22 % av vinsten och hälften av förlusten får dras av, dvs skatteminskningen blir 15 % av förlusten.

Se kapitalvinst – aktier, ränteinkomster, aktier – utdelning, uthyrning, räntefördelning.

kapitalinkomst

Avdrag för kapitalinkomster

Till avdragen räknas bl a:

Hur länge tillgångarna ägts saknar betydelse liksom om tillgångarna övertagits genom arv eller gåva. Hur reglerna tillämpas beror på följande:

  • Om tillgångarna som säljs använts för personligt bruk. Vinstberäkningen är då fördelaktigare, men förlust får inte dras av.
  • Om tillgångarna inte är för personligt bruk. Förlust får då dras av.

Vad är personligt?

Som tillgång för personligt bruk räknas sådant som till övervägande del används inom familjen för nytta eller prydnad, t ex bilar, båtar, antikviteter, konst, smycken och ofta även samlarföremål.

§ Tavlor och vapen, KRS 8936-99, karaktären av personlig egendom behålls även efter arv, RÅ 2009 ref 77, omvandling av aktier till spelrätter, RÅ 2005 ref 4.

Som tillgångar som inte är för personligt bruk (kapitalplaceringar) räknas nyttjanderätter som inte beskattas på annat sätt, t ex copyrights och gruvrätter. Även ädelmetaller, diamanter (ej i smycken), andelar i konstkonsortier, råvaruoptioner och råvaruterminer räknas hit.

Det är den dominerande faktiska användningen som är avgörande för om tillgången är personlig eller inte. Tillgångar kan användas för personligt bruk, även om det finns inslag av kapitalplacering, t ex en tavla. Enbart det faktum att värdet är högt är inte avgörande.

Tillgångar för personligt bruk

För tillgångar som används för personligt bruk, t ex tavlor och antikviteter, finns två regler:

  1. Det blir kapitalvinstskatt om de sammanlagda vinsterna av det här slaget under året överstiger 50 000 kr.
  2. Anskaffningsutgiften får schablonmässigt beräknas som 25 % av försäljningspriset, även om den verkliga anskaffningsutgiften är lägre.

Dessa två regler innebär att personliga tillgångar för sammanlagt 66 600 kr om året kan säljas skattefritt (66 600 kr minus anskaffningsutgift på 25 % är lika med det skattefria beloppet på 50 000 kr). Skatten vid försäljning av personliga tillgångar kan därför beräknas på följande sätt: 30 % × (75 % × försäljningspriset) – 50 000 kr.

Råd för kapitalinkomst

Sälj konst varje år

Den som har många dyrbara tavlor att sälja kan sälja för omkring 66 000 kr varje år utan att det blir skatt. Om en tavla är värd mer än 66 000 kr kan skatten minskas om tavlan säljs i andelar och under flera år.

Utnyttja flera grundavdrag

Ett annat sätt att minska skatten är att före försäljningen ge bort andelar av det som ska säljas. På det sättet kan man utnyttja grundavdraget flera gånger.

Icke personligt bruk Vid försäljning av tillgång som inte är för personligt bruk, t ex guld, oinfattade diamanter eller tavlor som läggs i bankfack, får varken skattepliktsgränsen eller schablonregeln användas.

Förlust får dras av, till skillnad från personliga tillgångar.

Vid försäljning tillämpas genomsnittsmetoden om köpen skett vid olika tillfällen.

Råd för kapitalinkomst

Förlust ger skattevinst

Om en tillgång är för personligt bruk eller inte påverkar skatten, då förlust på tillgång för personligt bruk inte kan dras av. Däremot beskattas en vinst något förmånligare än om tillgången inte är för personligt bruk. Om tillgången inte anses ha använts för personligt bruk och vid en förlust, blir skattereduktionen på 21 % av förlusten.