När inkomster och utgifter ska redovisas i deklarationen följer följande principer för beskattningstidpunkt:

Beskattningstidpunkt

  • beskattningstidpunkt, deklarationKontantprincipen, som tillämpas för inkomstslaget tjänst, lön mm, och beskrivs under kontantprincipen och årsskiftesbetalningar.
  • Bokföringsmässiga grunder för bl a i inkomstslaget näringsverksamhet, exempelvis beskattas en utdelning även om den enbart har anteciperats i redovisningen.
  • Belöpandeprincipen, som används för kapitalvinster i inkomstslaget kapital vid försäljning av exempelvis aktier, bostadsrätter och fastigheter. Den innebär att avtalsdagen (dag för bindande avtal) räknas som beskattningstidpunkt oberoende av om det då görs någon betalning.

Även byte ses som avyttring och även inlösen av exempelvis aktier. Överlåtelse av fastighet och bostadsrätt kräver skriftligt avtal. Ett avtal om rätt att förvärva en fastighet är inte giltigt, även om det är skriftligt, till skillnad från vad som kan vara fallet med annan egendom (RÅ 2010 ref 48).

En tilläggsersättning beskattas det år då den har fastställts och därigenom blivit känd, men de regler som gällde vid avtalstidpunkten ska tillämpas. Se anstånd. Frågan om rätt beskattningstidpunkt tas upp i bl a följande fall:

Rättsfall för beskattningstidpunkt

§ Bindande avtal? Två rättshandlingar, RÅ 1989 ref 116, RÅ 2010 ref 48, offentliga erbjudanden på aktiemarknaden och fusion, SKV A 2005:44. Senarelagt tillträde, RÅ 1993 ref 16, utdelning av aktier, RÅ 1997 ref 19, senarelagd löneutbetalning, RÅ 2000 ref 4, pensionsutfästelse, RÅ 2001 not 166, förbud att sälja (lock­up), RÅ 2002 ref 78, utbyte mot pension, RÅ 2006 ref 60, fordran ej slutligt avgjord, RÅ 2006 ref 63, värdepapper, kapitalbeskattning trots villkor knutna till anställningen, RÅ 2009 ref 86, anteciperad utdelning, RÅ 2000 ref 64, RÅ 2009 not 196, intjänad provision överförd till stiftelse, RÅ 2008 ref 20, optionsavtal beskattas först när avtalet fullföljs, RÅ 1982 1:21, RÅ1980 1:91, avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering, HFD 2013 ref 10, formkravet vid fastighetsköp, NJA 2012 s 1095.

Läs mer om beskattningstidpunkt skatt och deklaration

Så undviker du skattetillägg

Så får du anstånd med skatten

Så överklagar du deklaration – Gratis mall att ladda ner