Räntefördelning

Privatpersoner som deklarerar inkomst av näringsverksamhet kan få en del av inkomsten kapitalbeskattad och då med 30 % så kallad räntefördelning. Syftet är att avkastningen på ägarens kapital i företaget ska beskattas med 30-procentig kapitalskatt och inte som inkomst av näringsverksamhet.

Positiv räntefördelning

Hur stor del av inkomsten i en näringsverksamhet som kan kapitalbeskattas avgörs av skillnaden mellan värdet av tillgångarna i verksamheten vid årets ingång minskat med skulderna vid samma tillfälle. Om skillnaden är positiv och större än 50 000 kr multipliceras den med statslåneräntan den 30 november året före inkomståret plus några procentenheter, se Snabbfakta. Det sålunda framräknade positiva fördelningsbeloppet behöver inte utnyttjas samma år, utan kan även sparas till senare år. För en enskild firma med 100 000 kr i positivt kapitalunderlag kan alltså ungefär 8 000 kr av vinsten beskattas med 30 %.d

räntefördelningDet är tillgångarna och skulderna vid årets ingång som är avgörande, varför det inte kan förändras genom transaktioner under året. Däremot kan det vara intressant att tillföra kapital i slutet av ett år och på det sättet öka den del av vinsten som kapitalbeskattas i form positiv räntefördelning. Endast sådana tillskott som varaktigt ökar kapitalet i verksamheten får ingå i underlaget.

Expansionsfondsskatt ska varken räknas som tillgång eller skuld vid räntefördelning eller vid beräkning av kapitalunderlag för avsättning till expansionsfond. Tillgångar på skogskonto ska tas upp till hälften av sitt värde.

Negativ räntefördelning

Om skillnaden, kapitalunderlaget, är negativ och större än 50 000 kr ska istället en ytterligare inkomst tas upp i näringsverksamhet. Den beräknas på skillnaden och multipliceras med statslåneräntan plus en procentenhet. Fördelningsbeloppet får i gengäld dras av som ränteutgift i kapital. Det ska alltså inte löna sig att låna pengar i näringsverksamheten för privat konsumtion. Det finns övergångsregler att ta hänsyn till, exempelvis vid gamla innehav.

Handelsbolag

Räntefördelning görs även om privatpersoner äger andel i handelsbolag. Kapitalunderlaget bestäms då av respektive andels justerade anskaffningsutgift. Se även expansionsfond.

§ Positiv lagtolkning vid avveckling genom överföring av verksamhet, RÅ 2011 ref 42.

Läs mer om skatt för företag

Beräkna skatt i enskild firma

Beräkna lön i enskild firma