Så startar du aktiebolag. När ett aktiebolag ska bildas måste man tillföra ett aktiekapital på minst 50 000 kr, som är bundet och inte får utdelas till ägarna, till skillnad från det fria egna kapitalet.

Aktiekapitalet kan också tillföras med andra tillgångar än kontanter, exempelvis kan den egna firman apporteras in. Enklast är att betala in aktiekapitalet kontant för att sedan köpa in till- gångarna för pengarna. För den som startat aktiebolag och betalat in mer än 50 000 kr finns det möjlighet att i efterhand minska aktiekapitalet till 50 000 kr.

Så startar du aktiebolagAktiekapitalet kan endast återbetalas helt genom likvidation och därefter upplösning av bolaget. Se även fusion.

Så startar du aktiebolag – Råd

Räkenskapsår, revisor Räkenskapsåret kan väljas fritt, men får vara högst 18 månader, och inom en koncern måste alla bolag använda samma år. Se beskattningsår. Revisor behövs inte om det anges i bolagsordningen men revisor behövs ändå så snart bolaget har antingen mer än både tre anställda och 1,5 mkr i balansomslutning, eller mer än både 1,5 mkr i balansomslutning och tre mkr i nettoomsättning, eller mer än både tre anställda och tre mkr i nettoomsättning.

Revisor kan normalt vara att föredra för bolag som medverkar vid offentliga upphandlingar eller är beroende av många stora intressenter eller leverantörer. Detsamma gäller för bolag som behöver stora krediter eller har flera ägare som inte har full insyn i bolaget.

VARNING!

Se upp med fallgroparna!
• Ett aktiebolag måste alltid deklarera även om bolaget inte har drivit verksamhet eller haft några inkomster. Se förseningsavgift.

• Ett aktiebolag har begränsade möjligheter att dra av förluster på aktier och fastigheter och även för fordringar på närstående bolag. Se kapitalförlust.

• Ett aktiebolag har inte rätt till avdrag för förlust som uppstår vid försäljning av tillgång till närstående bolag, utan först när tillgången övergår till utomstående köpare.

• Ett aktiebolag har begränsad rätt till avdrag för ränta på lån till närstående bolag. Se ränteutgifter.

• Närstående till bolagets ägare får inte låna av bolaget och heller inte köpa kapitaltillgångar på kredit av bolaget.

Se låneförbud.
• Ett aktiebolag kan vara skattepliktigt för utdelning på aktier i dotterbolag. Se aktier – utdelning.

• Ett aktiebolag som till stor del innehåller fastigheter eller likvida medel ses som skalbolag och då kan krävas särskild deklaration. Se skalbolag.

Läs mer om aktiebolag här