Att personalen är företagets viktigaste resurs brukar vara något chefer samt ledare säger. Därför är det viktigt att regelbundet göra en medarbetarundersökning för att ta tempen på stämningen hos medarbetarna. Till exempel en dålig stämning kan göra att nyckelkompetensen slutar på företaget och det kan ge förödande konsekvenser. Dessutom så innebär nyrekrytering höga kostnader och mer arbetsbelastning.

Att göra en medarbetarenkät idag är inte svårt och det finns dessutom ett stort antal verktyg och mallar att avända. Till exempel finns det digitala tjänster för att skapa formulär med frågor, distribuera enkäten samt möjligheter att analysera svarsresultaten.

Frågor till medarbetarenkäten

medarbetarundersökning frågor mall

Utforma frågorna med svarsval från 1-5 i medarbetarundersökningen.

Stämmer…

 1. … mycket bra
 2. … ganska bra
 3. … varken bra eller dåligt
 4. … ganska dåligt
 5. … mycket dåligt

Här kommer exempel på olika frågeställningar man kan ta upp i medarbetarenkäten.

Jag…

 • … är nöjd med min fysiska arbetsmiljö
 • … upplever sällan stress i min arbetsmiljö
 • … har en bra balans mellan familj, fritid och arbete
 • … trivs med mina arbetsuppgifter
 • … har en tydlig roll och ansvar
 • … har fått tydliga mål med mitt arbete
 • … upplever mig ha en bra dialog med min chef
 • … får ett bra stöd från min chef
 • … har haft medarbetarsamtal med min chef senaste året
 • … vet vad som förväntas av mig
 • … är väl insatt i företagets mål
 • … tycker företaget är en attraktiv arbetsplats

Verktyg för att utforma en enkät

Det finns ett stort antal verktyg för enkäter och undersökningar. Ett av de vanligaste enkätverktygen är SurveyMonkey. En annan populär undersökningsplattform är Netigate.

Ett mycket billigt alternativ är att använda Google Docs för att skapa frågeformulär eller skicka ut en enkel Excel-fil. Men se bara till att man har möjlighet att svara anonymt. Underskatta inte möjlighet att kunna lämna in svaren på undersökningen på papper om företaget har få anställda, det kan spara tid i slutändan.

Läs mer om medarbetarundersökningar