Här kan du ladda ner gratis mall för köpebrev och lära dig skillnaden mellan köpebrev och köpekontrakt.

Vad är skillnaden mellan köpekontrakt och köpebrev?

Köpekontraktet är dokument som visar att ett bindande avtal om överlåtelse har ägt rum. Exempelvis är ett fastighetsköp giltigt bara om det finns en handling som är underskriven av både säljare och köpare, där det också ska framgå hur stor ersättningen är.

Det är kontraktets datum som avgör när kapitalvinsten ska bli beskattad. Den är också avgörande för vem som betalar kommunal fastighetsavgift såvida det inte av kontraktet framgår att äganderätten ska övergå vid en senare tidpunkt, exempelvis vid tillträdet. Se även beskattningstidpunkt och privatbostadsfastighet – försäljning samt dold äganderätt.

Ladda ner gratis köpebrev

§ Muntligt avtal, RÅ 1987 ref 11, framtida tillträde, RÅ 1993 ref 16, optionsavtal, bostadsrätt, ej bindande, RÅ 2010 ref 48.

Köpebrev är kvittot på att en fastighet är till fullo betald av köparen. Med köpebrevet följer också rätten att få fastigheten registrerad (lagfaren) och därmed också rätten att ta ut inteckningar i fastigheten. På köpebrevet ska stå följande: Namnen på säljare och köpare, priset på fastigheten, att fastigheten är såld och är överlåten på köparen.

 

När lagfart söks för en fastighet räcker det i regel om köpebrevet lämnas in tillsammans med ansökningen. Köpebrev samt köpekontrakt måste anpassas till förhållandena i varje enskilt fall.

Köpekontrakt för bil

Ska du köpa eller sälja en bil? Här hittar du ett köpekontrakt för bil.

Köpebrev

Namn, pers nr, adress, säljer härmed till Namn, pers nr,
adress, fastigheten Namn för # tusen kronor (# 000 kr).

Köpeskillingen är betald och kvitteras härmed.

# den 20##                        Godkännes:

........................          ..........................
Namnteckning, säljare             Namnteckning, säljarens make

Ovanstående makars egenhändiga namnteckningar bevittnas:

.........................     .........................
Namnteckning, vittne 1        Namnteckning, vittne 2

.........................     .........................
Adress                        Adress

.........................     .........................
Postadress                    Postadress

#       /       20XX

.........................
Namnteckning, köpare

Köpekontrakt

Köpekontrakt
 Säljare
 Namn, pers.nr, adress.
 Köpare
 Namn, pers.nr, adress.
 Köpeobjekt
 Fastigheten #.
 Köpeskilling
 #tusen kronor (#.000 kr)
 Tillträdesdag
 200#
 Betalning
 Kontant vid kontraktets tecknande          #.000 kr
 I samband med tillträdet 200#         #.000 kr
 -----------------------------------------------------------------
 Summa                                                 #.000 kr

Lagfartskostnad
 Lagfartskostnaden betalas av köparen.
 Inteckningar, servitut och nyttjanderätter
 Säljaren garanterar att fastigheten inte är intecknad till högre
 belopp än 10.000 kr. Beträffande servitut och nyttjanderätter
 hänvisas till utdrag ur fastighetsregistret. Säljaren garanterar
 att fastigheten inte belastas av ytterligare servitut.
 Köpebrev
 Sedan hela köpeskillingen har betalats senast på tillträdesdagen,
 ska säljaren överlämna ett köpebrev till köparen. Säljaren ska
 också överlämna de dokument han har som rör fastigheten.
 Garantier
 Säljaren garanterar att #.

Friskrivning mm
 Köparen är medveten om att #.

Övriga villkor
 #

Överlåtelseförklaring
 Säljaren säljer till köparen ovanstående fastighet på de
 villkor som angivits i köpekontraktet.

Underskrifter säljare
 # den 20##                 Godkännes:

.........................      ..........................
 Namnteckning, säljare          Namnteckning, säljarens make

Ovanstående makars egenhändiga namnteckningar bevittnas:

.........................     ...........................
 Namnteckning, vittne 1        Namnteckning, vittne 2

.........................     ..........................
 Adress                        Adress

.........................     ..........................
 Postadress                    Postadress

Köparens namnteckning
 #       /       20##

.........................
 Namnteckning, köpare

Här kan du läsa mer om köpebrev

Lagfartskostnad – Så mycket betalar du för stämpelskatten

Köpekontrakt bil – Ladda ner en gratis mall för köpeavtal för fordon