Om man vill upphäva den normala arvsordningen skriver man ett testamente. Det måste vara skriftligt och undertecknas i närvaro av två vittnen. Dessa får inte vara närstående till testator eller till den som får egendomen och får heller inte vara under 15 år.

Testamente bör man exempelvis skriva om man i ett samboförhållande vill att den andre ska ärva. Det kan också vara fosterföräldrar som vill föra över egendom till fosterbarn eller den som inte har några legala arvingar. Ett testamente är giltigt om det skrivits av någon som är minst 18 år. Det kan förvaras i bankfack eller också hemma. Fler exempel på testamenten finns under sambo.

Se även arv och enskild egendom.

Jag, (namn) förklarar härmed följande vara min yttersta vilja. Min fastighet (namn, nummer) i (ort) kommun ska tillfalla min systerson (namn). All övrig kvarlåtenskap ska tillfalla min syster (namn).

(Ort, datum) (Namnförtydligande)

Att (namn), vilken vi personligen känner, denna dag med sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat denna handling innefatta hans yttersta vilja och testamente samt att (namn) egenhändigt undertecknat, intygar undertecknade på en gång när- varande vittnen.

(namnförtydligande, adress, telefonnummer)
(namnförtydligande, adress, telefonnummer)