Vinstdisponering, exempelvis för ägare av fåmansföretag, går till stor del ut på att skjuta skatten framför sig genom olika avsättningar i bokslutet.

Råd om vinstdisponering – Åtta skatteplaneringsråd

Avsättning

Läs under periodiseringsfond och expansionsfond.

Inventarieköp

Ett sätt att få ned skatten är att köpa inventarier just innan bokföringsåret tar slut. Om en maskin köps före bokslutet dras normalt 30 % av värdet av som värdeminskning. Det är inget som hindrar att maskinen hyrs ut till någon annan eller att den säljs efter en tids användning. Se även leasing. Det går däremot inte längre att göra vinstdisponering genom att köpa lagervaror, eftersom det inte längre går att skriva ned lager.

Investorleasing

Den som inte behöver investera i det egna företaget kan ändå investera, göra värdeminsknings- avdrag, och sedan hyra ut det inköpta inventariet till andra företag. På det sättet har företag investerat i delar av båtar, dataanläggningar mm och sedan fått leasinginkomster från dem som disponerar investeringsobjekten. Se även utländskt bolag och leasing.Vinstdisponering vinst graf guld

Köpa fastigheter

Att köpa ett hyreshus eller en kontorsfastighet, renovera, dra av reparationen och därmed minska skatten kan vara ett sätt att skjuta på skatten tills fastigheten säljs. Se underskottsavdrag.

Pensionsförsäkring

För inkomst av näringsverksamhet får normalt 35 % av inkomsten dras av i pensionsförsäkring. För aktiebolag är det dock oftast bättre att avstå ifrån pensionsförsäkring och i stället skatta av vinsten, för att senare betala ut den som utdelning och/eller lön. Se direktpension.

Pensionsstiftelser

Ett bolag kan i vissa fall också bilda pensionsstiftelser för att avsätta pension åt ägarna och vinst- andelsstiftelser för att avsätta pengar som de anställda så småningom kan få ta ut. Se dock avkastningsskatt. Se även stiftelser.’

Realisera förluster

Inför bokslutet kan det också vara intressant att realisera förluster på exempelvis aktier, inventarier och fastigheter. Sådana tillgångar kan exempelvis överlåtas till ett särskilt bolag. Inför bokslutet kan eventuella valutaförluster antingen realiseras eller också kostnadsföras i bokslutet. Ännu ej realiserade valutaförluster kan dras av.

Tantiemavsättning

Tantiem och andra bonuslöner kan avsättas som kostnad i bokslutet och därmed dra ned företa- gets vinst. Den möjligheten har tidigare varit begränsad för företagsledare i fåmansföretag. På samma sätt kan skatten på senarelagd bonus skjutas upp till utbetalningstillfället. (RÅ 2000 ref 4) Se fåmansföretag och tantiem

Läs mer om vinstdisponering

Stiftelser – Så använder du en stiftelse för att sänka skatten

Så skatteplanerar du legitimt

Företagsformer – Vilken företagsform ska jag välja till nya företaget?

Bolagsskatt – Sänk skatten med EU-bolag

Avkastningsskatt – Så sänker du avkastningsskatten

Periodiseringsfonder – Så sänker du skatten med periodiseringsfond