Underskottsavdrag kan för privatpersoner vara av olika slag:

 • Underskottsavdrag av kapital, då skattereduktion får dras av mot andra skatteinkomster och fastighetsavgift. Se kapitalunderskott.
 • Underskottsavdrag av näringsverksamhet, som får sparas till senare år. Se kvittning.
 • Underskottsavdrag av nystartad näringsverksamhet, som får dras av som allmänt avdrag och därigenom kvittas mot inkomst av tjänst. Se kvittning.
 • Underskottsavdrag av konstnärlig verksamhet, som kan kvittas mot inkomst av tjänst. Se kulturarbete.
 • Underskottsavdrag på andel i handelsbolag, enligt beskrivning nedan.

För aktiebolag får underskott överföras till nästkommande år, dock med följande undantag och specialregler:
Vid ägarbyten.

 •  Om underskottet gäller kapitalplaceringsaktier som bara får kvittas mot aktievinster.
 •  Kapitalförlust vid fastighetsavyttring.
 •  Kapitalförlust vid försäljning till närstående företag.

Avslutad verksamhet Se näringsverksamhet.

underskottsavdrag

Avdragsrätten för kapitalförluster för ett fastighetsförvaltande företag på fastigheter som hyrts ut till utomstående är begränsad i enlighet med den s k fastighetsfållan. [25 kap. 12 § IL]. Undantaget för fastigheter som använts för produktions- eller kontorsändamål eller liknande är inte tillämpligt på dessa förluster. [SKV ställningstagande nr 4/05]

Underskottsavdrag vid avslutad verksamhet

Om verksamhet avslutas kan underskott som ännu inte utnyttjats dras av som kapitalförlust med 70 procent av den verkliga förlusten i inkomstslaget kapital. [42 kap. 34 § IL] Detta s k kvotavdrag görs året efter avvecklingsåret. Avdraget kan i stället fördelas med valfritt belopp under tre år.
Avdraget förutsätter att verksamheten i sin helhet avslutats och förlusten ska vara konstaterad och verklig.
Avdrag medges inte för avvecklad näringsverksamhet i utlandet. Kapitalförlustavdrag kan inte medges om verksamheten drivits i handelsbolag. Avdraget försvinner om andelen avyttras och erhålls då i stället som kapitalförlust på andelen. Se även kvotavdrag.

Sälj tillgångarna

Om en näringsverksamhet med upparbetat underskott ska fortsätta i ett aktiebolag är det oftast bäst att sälja tillgångarna så att det blir en vinst i näringsverksamheten. Den vinsten kan nämligen kvittas till 100 procent mot tidigare underskott i näringsverksamheten och inte enbart som allmänt avdrag eller till enbart 70 procent som det blir om regeln om s k kvotavdrag ska utnyttjas.

Underskottsavdrag handelsbolag och kommanditbolag

Underskott på andel i handelsbolag kan sparas till senare år och kvittas mot inkomst från bolaget. Däremot kan inte underskottet kvittas mot annan näringsverksamhet. Läs under näringsverksamhet om hur uppdelning på näringsverksamheter görs, och under näringsfastighet om hur man undviker underskott av hyreshus.

Underskottsavdrag aktiebolag

För aktiebolag med underskottsavdrag finns spärregler som begränsar rätten att utnyttja avdragen efter ägarskifte i bolaget. [40 kap IL]Syftet är att begränsa handel med s k förlustbolag och att förlustbolag förvärvar ett annat företag, som exempelvis kan vara ett  s k vinstbolag. Regeln berör underskott som fanns vid årets ingång och alltså inte underskott under det år ägarförändringen sker eller underskott som uppkommer senare år.

I följande fall medges inte avdrag för underskott med större belopp än vad som motsvarar 200 procent av ersättningen för att få det bestämmande inflytandet i förlustföretaget. Ersättningen ska reduceras med lämnade kapitaltillskott under de två senaste räkenskapsåren före det år då ägarskiftet skedde. Se nedan.

 1. Ett aktiebolag har förvärvat majoriteten av aktierna (rösterna) i ett förlustbolag.
 2. En privatperson har direkt eller indirekt förvärvat röstmajoriteten i ett förlustbolag.
 3.  En privatperson har tillsammans med andra personer, som vardera förvärvat minst 5 procent under de senaste fem år, direkt eller indirekt förvärvat majoriteten av aktierna i ett förlustbolag.

Efter en ägarförändring enligt punkt 1 ovan får under en femårsperiod koncernbidrag inte kvittas mot gamla underskottsavdrag, (koncernbidragsspärr). Det finns även en liknande femårskarens för förlustföretag och dess möjlighet att rätt att kvitta mottagna koncernbidrag att förvärva sk vinstbolag.

§ Koncernbidragsspärren (fem år) träder också in om ett förlustföretag

eller dess moderföretag förvärvat majoriteten, bestämmande inflytandet, i ett annat företag. (RÅ 1998 not 59).
Om bolaget får ackord ett år ska det underskottsavdrag som får flyttas över till nästa år reduceras med ackordsbeloppet. Om bolaget har tillräckligt med vinster samma år och som täcker underskottsavdraget, finns heller inte något underskott att kvitta mot.

§ Om ett aktiebolag är delägare i ett handelsbolag

ska ett ackord som lämnas till handelsbolaget, avräknas på samma sätt mot aktiebolagets underskott. (RÅ 2002 not 143, RÅ 2004 not 158).

En nyemission kan leda till att företag får en ny majoritetsägare. Enligt RÅ 2007 ref 58 ansågs detta tillskott ses inte som tillskott utan som den egentliga köpeskillingen för övertagandet av majoriteten i bolaget. Teckningskursen för hela nyemissionen kan därför sättas till belopp motsvarande lägst halva underskottsavdraget. Genom lagändring med tillämpning fr o m 5 juni 2009 utvidgades definitionen av begreppet kapitaltillskott (prop 2009/10:47) så att inte beloppsspärren kunde kringgås. Ändringen innebär dock inte att samtliga nyemissioner i samband med förvärv ska räknas in i definitionen på kapitaltillskott. Undantagen är tillskott som innebär att bolaget får en tillgång av verkligt och särskilt värde [40 kap 16a§ IL].

Förfarandet med nyemissioner som ett sätt att kringgå beloppsspärren är för närvarande under prövning av Regeringsrätten i fall som Kammarrätten tidigare har bedömt som skatteflykt.

Koncernbidragsspärren kan numera heller inte undvikas genom att tillföra bolaget vinstgivande verksamhet genom apport av en verksamhet eller fastighet (verksamhetsavyttring) eller underprisöverlåtelse.
Tillskott i form av eftergift av fordran kan jämställas med ackord. Resultatutjämning genom koncernbidrag anses inte som kapitaltillskott [Skatteverkets ställningstagande 2006-06-26, dnr 131 394329-06/111].].

Undvik spärr med handelsbolag

Ett förlustföretag som köper ett vinstbolag, som är aktiebolag drabbas av regeln som förhindrar koncernbidrag under sex år. Den regeln är inte tillämplig om vinstbolaget är ett handelsbolag.

Rättsfall för underskottsavdrag

 • Underskottsavdrag RÅ 2007 ref. 87 Ett aktiebolags underskott har begränsats sedan ett handelsbolag som aktiebolaget har del i fått.. Ett aktiebolags underskott har begränsats sedan ett handelsbolag som aktiebolaget har del i fått ackord. Vid beräkning av kapitalvinst med anledning av att andelen avyttrats skall anskaffningsutgiften för andelen minskas med belopp som dragits av som aktiebolagets del av handelsbolagets underskott. Ackordet har inte ansetts böra påverka detta belopp. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • Underskottsavdrag  RÅ 2008 ref. 69 Fråga om hur bestämmelserna om koncernbidrag ska tolkas när ett underskottsföretag erhåller… Fråga om hur bestämmelserna om koncernbidragsspärr ska tolkas när ett underskottsföretag erhåller koncernbidrag både från företag som ingick i samma koncern före ägarförändringen och från företag som inte tillhörde koncernen före denna tidpunkt, i en situation då underskottsföretagets eget skattemässiga resultat för året är negativt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • Underskottsavdrag RÅ 2007 ref. 58 En ägarförändring beträffande ett underskottsföretag som nyemitterat kapital aktualiserar… En ägarförändring beträffande ett underskottsföretag som nyemitterat kapital aktualiserar bestämmelserna om begränsningar i rätten till avdrag för underskott. Fråga om beräkning av beloppsspärren. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • Underskottsavdrag RÅ 2004 ref. 29 En norsk stiftelse, som är delvis undantagen från skattskyldighet i Norge men inte omfattas av…  En norsk stiftelse, som är delvis undantagen från skattskyldighet i Norge men inte omfattas av bestämmelserna om undantag i 7 kap. inkomstskattelagen, har ansetts som ett utländskt bolag som motsvarar ett företag som avses i 35 kap. 2 § nämnda lag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • Underskottsavdrag RÅ 2008 ref. 25 Dödsbodelägare som tillskiftats tillgångar i en enskild näringsverksamhet har inte ansetts ha rätt… Dödsbodelägare som tillskiftats tillgångar i en enskild näringsverksamhet har inte ansetts ha rätt till avdrag för underskott i näringsverksamheten som uppkommit före skiftet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Lagtext om underskottsavdrag

40 kap. Tidigare års underskott

Innehåll

1 §

I detta kapitel finns- en huvudregel i 2 §,

 • definitioner i 3-8 §§,
 • bestämmelser om begränsningar i rätten till avdrag för underskott hos företag efter ägarförändringar i 9-19 §§,
 • bestämmelser om begränsningar i rätten till avdrag för underskott vid konkurs och ackord i 20 och 21 §§,
 • bestämmelser om begränsningar i rätten till avdrag för underskott efter överlåtelser av andelar i statliga kreditinstitut i 22 §,
 • bestämmelser om avdrag efter ombildningar i 23 §, och
 • hänvisningar i 24 §.

Huvudregel

2 §

Ett underskott av näringsverksamheten som kvarstår från det föregående beskattningsåret ska dras av i den utsträckning det inte finns några begränsningar i detta kapitel eller i bestämmelserna om underprisöverlåtelser i 23 kap. 29 §, om kvalificerade fusioner och fissioner i 37 kap. 21-26 och 28 §§, om verksamhetsavyttringar i 38 kap. 17 §, om partiella fissioner i 38 a kap. 17 § eller om underskott av andelshus i 42 kap. 33 §. Lag (2007:1419).

RÅ 2004 ref. 29 En norsk stiftelse, som är delvis undantagen från skattskyldighet i Norge men inte omfattas av…
RÅ 2008 ref. 25 Dödsbodelägare som tillskiftats tillgångar i en enskild näringsverksamhet har inte ansetts ha rätt…

Definitioner

3 §

Med företag avses i detta kapitel- svenskt aktiebolag,

 • svensk ekonomisk förening,
 • svensk sparbank,
 • svenskt ömsesidigt försäkringsföretag,
 • svensk stiftelse,
 • svensk ideell förening, och
 • utländskt bolag.

4 §

Med underskottsföretag avses ett företag som hade ett underskott det föregående beskattningsåret eller som har ett eget eller övertaget underskott från tidigare år som inte har fått dras av än på grund av koncernbidragsspärren i 18 § eller bestämmelserna om rätt till avdrag för underskott efter kvalificerade fusioner eller fissioner i 37 kap. 24 och 25 §§, efter verksamhetsavyttringar i 38 kap. 17 a och 17 b §§ eller efter partiella fissioner i 38 a kap. 18 och 19 §§. Lag (2006:1422).

5 §

Ett företag anses i detta kapitel ha bestämmande inflytande över ett annat företag om detta är ett dotterföretag till det förra enligt- 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551),

 • 1 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
 • 1 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619),
 • 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
 • 1 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (1982:713), eller1 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220).

En svensk ideell förening anses ha bestämmande inflytande över ett annat företag om detta är ett dotterföretag till föreningen enligt 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).
Ett utländskt bolag eller en sådan förvärvare som avses i 11 § anses ha bestämmande inflytande över ett företag om detta skulle ha varit ett dotterföretag till bolaget eller personen, om bolaget eller personen hade varit ett svenskt aktiebolag. Lag (2005:1142).

6 §

Med koncern avses i detta kapitelen koncern enligt någon av de bestämmelser som anges i 5 § första stycket,
– när det gäller svenska ideella föreningar, en koncern enligt 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554), och
– en motsvarande utländsk företagsgrupp, om moderföretaget hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller är ett utländskt bolag. Lag (2000:1341).
RÅ 2004 ref. 29 En norsk stiftelse, som är delvis undantagen från skattskyldighet i Norge men inte omfattas av…

7 §

Med moderföretag avses i detta kapitel- ett företag som är moderföretag enligt någon av de bestämmelser som anges i 5 § första stycket,

 • en svensk ideell förening som är moderföretag enligt 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554), och
 • ett utländskt bolag som skulle ha varit moderbolag om det hade varit ett svenskt aktiebolag.

RÅ 2004 ref. 29 En norsk stiftelse, som är delvis undantagen från skattskyldighet i Norge men inte omfattas av…

8 §

Med ägarförändring avses i detta kapitel sådana förändringar i det bestämmande inflytandet eller ägandet som anges i 10-14 §§.

Begränsningar hos företag efter ägarförändringar

Innehåll

9 §

I 10-14 §§ finns bestämmelser om att en beloppsspärr och en koncernbidragsspärr inträder för underskottsföretaget vid vissa ägarförändringar. Bestämmelser om innebörden av dessa spärrar finns i 15-19 §§.

Ägarförändringar

10 §

Vid ägarförändringar som innebär att ett företag får det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag inträder en beloppsspärr och en koncernbidragsspärr.
Beloppsspärren inträder dock inte om det företag som får det bestämmande inflytandet ingick i samma koncern som underskottsföretaget redan före ägarförändringen.
Koncernbidragsspärren inträder dock inte om ägarförändringen bara berör företag som före ägarförändringen ingick i samma koncern som underskottsföretaget.

11 §

I andra fall än som avses i 10 § första stycket inträder en beloppsspärr vid ägarförändringar som innebär att det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag erhålls av

 1. en fysisk person,
 2. ett dödsbo,
 3. en annan utländsk juridisk person än ett utländskt bolag, eller
 4. ett svenskt handelsbolag i vilket en fysisk person eller en sådan person som anges i 2 eller 3 är delägare direkt eller genom ett eller flera svenska handelsbolag.

En fysisk person och närstående till honom räknas som en enda person. Som närstående räknas här, utöver vad som anges i 2 kap. 22 §, ett svenskt handelsbolag där den fysiska personen själv eller en närstående fysisk person är delägare. Vad som sägs om fysisk person i denna paragraf gäller inte dödsbo.

12 §

I andra fall än som avses i 10 § första stycket eller 11 § inträder en beloppsspärr vid ägarförändringar som innebär att, under en period av fem beskattningsår för ett underskottsföretag, sådana förvärvare som avses i 11 § dels var och en har förvärvat andelar med minst 5 procent av samtliga röster i underskottsföretaget, dels tillsammans har förvärvat andelar med mer än 50 procent av samtliga röster i underskottsföretaget. Bestämmelserna i 11 § andra stycket gäller också vid tillämpning av denna paragraf.
Som förvärv som gjorts av en sådan person som avses i första stycket räknas också förvärv som gjorts av

 1. ett företag i vilket personen – direkt eller genom förmedling av en annan juridisk person eller av ett svenskt handelsbolag som personen har ett bestämmande inflytande över – innehar andelar med minst 5 procent av röstetalet, eller
 2. en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag som ett sådant företag som avses i 1 har ett bestämmande inflytande över.

Vid tillämpning av denna paragraf gäller följande. Förvärv av andelar i förhållande till tidigare andelsinnehav genom emission med lika rätt för andelsägarna ska inte räknas in i antalet förvärvade andelar. Med förvärv av andel likställs avtal om rätt att förvärva andelar i ett företag och avtal om rätt att besluta i företagets angelägenheter. Lag (2007:1419).

13 §

Bestämmelserna i 11 § gäller inte vid sådana förändringar i det bestämmande inflytandet som uppkommer genom arv, testamente, bodelning eller ändrade familjeförhållanden. De gäller inte heller om den som fått det bestämmande inflytandet har haft ställning som företagsledare i underskottsföretaget under de två föregående beskattningsåren för detta företag.
Bestämmelserna i 12 § gäller inte vid sådana förändringar i ägandet som sker på grund av arv, testamente eller bodelning.

14 §

En koncernbidragsspärr inträder också vid ägarförändringar som innebär att ett underskottsföretag eller ett moderföretag till ett underskottsföretag får det bestämmande inflytandet över ett annat företag.
Koncernbidragsspärren inträder dock inte om ägarförändringen bara berör företag som före ägarförändringen ingick i samma koncern som underskottsföretaget.
RÅ 2004 ref. 29 En norsk stiftelse, som är delvis undantagen från skattskyldighet i Norge men inte omfattas av…
RÅ 2008 ref. 69 Fråga om hur bestämmelserna om koncernbidrag ska tolkas när ett underskottsföretag erhåller…

Beloppsspärren

15 §

Beloppsspärren innebär att underskottsföretaget inte får dra av underskott som uppkommit före det beskattningsår då spärren inträder till den del underskotten överstiger 200 procent av utgiften för att förvärva
1. det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget i sådana fall som avses i 10 och 11 §§, eller
2. andelar med mer än 50 procent av rösterna i underskottsföretaget i sådana fall som avses i 12 §.

Om förvärvet omfattar flera underskottsföretag i samma koncern, ska avdragsutrymmet fördelas på dessa efter deras andel av koncernens sammanlagda underskott. Lag (2007:1419).
RÅ 2007 ref. 58 En ägarförändring beträffande ett underskottsföretag som nyemitterat kapital aktualiserar…

16 §

Utgiften enligt 15 § första stycket ska minskas med kapitaltillskott som har lämnats till underskottsföretaget före ägarförändringen men tidigast två beskattningsår före det beskattningsår då ägarförändringen skedde. Detsamma gäller, med undantag för vad som anges i 16 a §, kapitaltillskott som helt eller delvis har medfört ägarförändringen. Utgiften ska också minskas med kapitaltillskott som under samma tid har lämnats till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag som både före och efter ägarförändringen ingick i samma koncern som underskottsföretaget.

Första stycket gäller inte kapitaltillskott som har lämnats av en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag som både före och efter ägarförändringen ingick i samma koncern som underskottsföretaget. Lag (2009:1453).
RÅ 2007 ref. 58 En ägarförändring beträffande ett underskottsföretag som nyemitterat kapital aktualiserar…

16 a §

Om ägarförändringen helt eller delvis har skett genom ett kapitaltillskott och det är uppenbart att förvärvaren genom kapitaltillskottet har fått en tillgång av verkligt och särskilt värde som motsvarar kapitaltillskottet, ska utgiften enligt 15 § första stycket inte minskas med kapitaltillskottet.

Vid bedömningen enligt första stycket ska hänsyn inte tas till tillgångar som underskottsföretaget kan antas ha förvärvat i samråd med den nya ägaren.
Vid tillämpningen av andra stycket likställs en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag med underskottsföretaget om de både före och efter ägarförändringen ingick i samma koncern. Lag (2009:1453).

17 §

Regeringen får medge undantag från beloppsspärren om det finns anledning att anta att ägarförändringen har väsentlig betydelse från samhällsekonomisk synpunkt och att ägarförändringen annars inte skulle genomföras.

Koncernbidragsspärren

18 §

Koncernbidragsspärren innebär att underskottsföretaget inte får dra av underskott som uppkommit före det beskattningsår då spärren inträder, med högre belopp än beskattningsårets överskott beräknat utan hänsyn till avdragen för underskott och till sådana mottagna koncernbidrag som ska tas upp enligt 35 kap.
Om en del av underskotten inte får dras av på grund av beloppsspärren, gäller första stycket för den återstående delen.

Belopp som på grund av bestämmelsen i första stycket inte har kunnat dras av ska dras av det följande beskattningsåret, om det inte finns någon begränsning då. Koncernbidragsspärren gäller till och med femte beskattningsåret efter det beskattningsår då spärren inträdde. Lag (2007:1419).

19 §

Koncernbidrag från företag som ingick i samma koncern som underskottsföretaget redan före ägarförändringen ska vid tillämpning av 18 § räknas med i överskottet. Koncernbidraget ska dock inte räknas med i överskottet om ett företag som inte tillhörde samma koncern före ägarförändringen genom fusion har gått upp i det företag som lämnar bidraget. Koncernbidraget ska inte heller räknas med till den del det motsvaras av koncernbidrag från något annat företag som inte ingick i samma koncern före ägarförändringen. Lag (2007:1419).
RÅ 2008 ref. 69 Fråga om hur bestämmelserna om koncernbidrag ska tolkas när ett underskottsföretag erhåller…

Begränsningar vid konkurs och ackord

20 §

Om den skattskyldige är eller har varit försatt i konkurs, får underskott som uppkommit före konkursen inte dras av.
Om konkursen läggs ned på grund av att borgenärerna har fått full betalning, ska avdrag göras för underskott som på grund av konkursen inte har kunnat dras av tidigare. Lag (2007:1419).

21 §

Om den skattskyldige eller ett svenskt handelsbolag som den skattskyldige är delägare i får ackord utan konkurs eller skuldsanering, ska avdrag för underskott minskas med ett belopp som motsvarar summan av de skulder i näringsverksamheten som fallit bort genom ackordet eller skuldsaneringen. Lag (2007:1419).
RÅ 2007 ref. 87 Ett aktiebolags underskott har begränsats sedan ett handelsbolag som aktiebolaget har del i fått…

Begränsningar efter överlåtelser av andelar i statliga kreditinstitut

22 §

Om staten äger samtliga andelar i ett sådant institut som avses i 3 § den upphävda lagen (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut, och om staten överlåter sådana andelar, får underskott som uppkommit hos institutet före det beskattningsår då överlåtelsen skedde inte dras av. Lag (2004:438).

Avdrag efter ombildningar

23 §

Vid ombildningar enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) tar det övertagande bankaktiebolaget över den överlåtande sparbankens rätt att dra av underskott enligt detta kapitel.
Vid sådana ombildningar av ekonomiska föreningar till aktiebolag som avses i 42 kap. 20 § tar det aktiebolag vars aktier skiftas ut över den ekonomiska föreningens rätt att dra av underskott enligt detta kapitel. Lag (2000:1341).

Hänvisningar för underskottsavdrag

24 §

I 14 kap. 17 och 18 §§ finns bestämmelser om avdrag för underskott om ett aktiebolag eller en ekonomisk förening överlåter sin näringsverksamhet eller sina tillgångar till staten, en kommun eller till ett bolag som helt eller till övervägande del innehas direkt eller indirekt av staten eller en kommun.

I 37 kap. 21-26 och 28 §§, 38 kap. 17-17 b §§ samt 38 a kap. 17-19 §§ finns bestämmelser om behandlingen av avdrag för underskott vid kvalificerade fusioner och fissioner, vid verksamhetsavyttringar respektive vid partiella fissioner. Lag (2006:1422).