I valet mellan företagsformer aktiebolag, handelsbolag och enskild firma ställs ofta enkelheten med enskilda firman mot det begränsade personliga betalningsansvaret, som det blir med aktiebolag eller kommanditbolag (variant av handelsbolag).

I ett aktiebolag och för alla ägare utom minst en i ett kommanditbolag är det ekonomiska personliga risktagandet begränsat till vad som betalats in eller vad man har åtagit sig att svara genom insatskapital eller borgen. I gengäld finns för aktiebolag regler om styrelseansvar och kontroll genom revisorer och bolagshandlingar samt insyn genom bl a årsredovisningar som ska skickas till Bolagsverket där alla kan ta del av uppgifterna

företagsformerRegistrering och redovisning för företagsformer

Enskild firma

Enskild firma drivs och ägs av en privatperson ensam eller tillsammans med make. För näringsidkare finns krav på ordnad bokföring. Firman kan registreras hos Bolagsverket för att exempelvis skydda namnet.

Enkelt bolag

Enkelt bolag blir det när två eller flera personer avtalat att utöva verksamhet tillsammans och heller inte har valt att registrera bolaget som handelsbolag. Ett enkelt bolag är inte något eget rättssubjekt. Delägarna svarar tillsammans för verksamheten. Enkla bolag är t ex tipsbolag och aktiesparklubb.

Handelsbolag/kommanditbolag

Handelsbolag/kommanditbolag uppkommer först när bolaget har registrerats hos Bolagsverket av två eller flera personer som avtalat om att tillsammans driva näringsverksamhet. Handelsbolag är ett eget rättssubjekt och kan ingå egna avtal. Delägarna är emellertid solidariskt ansvariga för bolagets affärer. Avtalet kan också innebära att alla delägare utom minst en ska ansvara med högst en viss summa, ofta insatt belopp. Bolaget är då ett kommanditbolag och personerna med begränsat betalningsansvar kallas kommanditdelägare. Minst en delägare (t ex ett aktiebolag) måste ha fullt ansvar – vara komplementär. Se även räkenskapsår och kommanditbolag.

Aktiebolag

Aktiebolag är vid sidan av enskild firma den vanligaste företagsformen. Det kan bildas av en eller flera personer. Ägarna svarar bara för vad de satsat i bolaget, aktiekapitalet. Se aktiebolag.

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening är i likhet med aktiebolag en företagsform i vilken delägarna inte riskerar mer än insatsen. En förening kan vara öppen för samtliga, kooperativ förening. För sådana föreningar finns särskilda regler om avdrag för lämnad utdelning, återbäring.

Stiftelse

Stiftelse bildas genom att en stiftelseurkund upprättas där bl a stiftelsens ändamål ska anges. Vidare ska stadgar fastställas för stiftelsen och styrelse utses. En stiftelse är alltså ett eget rättssubjekt utan egentliga ägare. Verksamheten bestäms av ändamålet för stiftelsen. Stiftelser har använts för att kringgå reglerna om fåmansföretag samt företrädaransvaret för skulder. Stiftelsen har exempelvis registrerats som ägare till företaget. Det finns inte något krav på registrering av stiftelsen som sådan. Stiftelser kan också driva näringsverksamhet och kan då också behandlas på i princip samma sätt som aktiebolag. Stiftelsen ska då registreras hos skatteverket till mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.

Aktiebolag eller enskild firma som företagsform

Plus och minus för aktiebolag jämfört med enskild firma.

 • + Lätt att skilja på egen och företagets ekonomi.
 • + Riskerar endast satsat kapital om företaget går omkull.
 • + Möjlighet till lågbeskattad utdelning.
 • + Gynnar den som har anställda.
 • + Bättre skatteregler vid försäljning.
 • + Bra för den som efter pensionering tar ut utdelning och lön.
 • + Fler möjligheter till löneförmåner.
 • – Krävs minst 50 000 kr i aktiekapital.
 • – Dyrare och krångligare bokföring och administration.
 • – Revisionskostnader (revisionsplikten avskaffad för mindre företag).
 • – Ränta på det som avsätts i periodiseringsfond.
 • – Bolaget får inte låna ut pengar till ägarna.

Skatterättsliga regler för företagsformer

Enskild firma

Beskattningen i enskild firma sker hos ägaren eller dennes medhjälpande make. Vid beskattningen måste man hålla isär vad som ingår i firman respektive vad som är privat, exempelvis bilen, bostaden, resor. I deklarationen upprättas en form av balansräkning över firmans tillgångar och skulder. Den har betydelse för räntefördelning, hur mycket som kan kapitalbeskattas och hur mycket som kan avsättas till expansionsfond. När en enskild firma överlåts anses ersättningen som en försäljning av firmans tillgångar. Se näringsverksamhet. Vid gåva av enskild firma övertar den nye ägaren firmans värden utan skattekonsekvenser för överlåtaren.

Företagsformen Enkelt bolag

Enkelt bolag beskattas på i princip samma sätt som enskild firma, enligt reglerna ovan, varvid resultatet fördelas mellan delägarna.

Handelsbolag/kommanditbolag

Handelsbolag/kommanditbolag beskattas också via delägarna för bolagets inkomster. Bolagets överskott fördelas i regel på delägarna efter bolagsavtalet. Handelsbolaget svarar däremot för mervärdesskatt och eventuell fastighetsskatt. Det innebär också att handelsbolaget ska ha F-skatt. Se fåmansföretag och handelsbolag.

Aktiebolag

Aktiebolag beskattas med en statlig bolagsskatt. Se Snabbfakta. Ägarna beskattas för löneuttag och utdelning samt kapitalvinst efter försäljning av aktier. Se fåmansföretag.

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening beskattas självt för sin verksamhet. Skatten och reglerna är i princip desamma som för aktiebolag.

Stiftelser

Stiftelser. Skatten och reglerna är i princip desamma som för aktiebolag vad gäller den del av stiftelsens verksamhet som är skattepliktig.Skattereglerna för de olika företagsformerna är i stort likvärdiga beroende på reglerna om räntefördelning och expansionsfond. Se näringsverksamhet, vinstdisponering.

Råd för att välja företagsformer

Starta med enskild firma som företagsform

Handelsbolag eller enskild firma är i regel att föredra för den som är osäker om hur en ny näringsverksamhet ska utveckla sig. Om verksamheten går bra och ger stor vinst kan övergång till ett aktiebolag ofta vara lämpligt, även om det för med sig extra administration och nya kostnader.

En företagare som väljer handelsbolag eller enskild firma kan välja mellan en, tre eller trettio dagars karenstid för sjukförsäkringen (förslag om ökning till en veckas minsta karens finns). Den möjligheten har inte den företagare som väljer aktiebolaget som företagsform där företaget måste betala hel sjuklön under 14 dagar.

Om riskerna i företaget börjar bli stora kan detta vara ett skäl att välja aktiebolag, eftersom den privata egendomen då inte riskeras vid en konkurs på det sätt som vid t ex enskild firma.

Läs mer om företagsformer

Näringsverksamhet – Allt du behöver veta när du startar företag

Kommanditbolag – Fördelar och nackdelar med kommanditbolaget

Handelsbolag – Råd och tips för dig som startar handelsbolag

Så startar du aktiebolag – Skatteregler och råd när du startar aktiebolaget

Verksamt.se