Stiftelser bildas av någon eller några och för ett visst ändamål. Den förmögenhet som finns i stiftelsen tillhör ändamålet, och att ändra ändamålet kräver i regel tillstånd av kammarkollegiet (permutation).

Det finns olika former av stiftelser:

Familjestiftelser

Familjestiftelser, som bildats främst för att tillgodose en eller några enskilda familjers intressen, är skattskyldiga för all inkomst med en skattesats som är densamma som för aktiebolag.

stiftelser

Pensionsstiftelser

Pensionsstiftelser, som bildas av arbetsgivaren och ska trygga utfästelse om pension till anställda som har lön av bolaget. Pensionsstiftelser är skattskyldiga bara för avkastningsskatt.

Personalstiftelser

Personalstiftelser, som bildas av arbetsgivaren för att främja de anställdas välfärd. Företaget avsätter medel till stiftelsen och får dra av hela avsättningen. En personalstiftelse är normalt oinskränkt skattskyldig, dock är den skattegynnad och skattar endast för fastighetsinkomster om den uteslutande har till ändamål att lämna understöd till de anställda vid arbetslöshet, sjuk- dom eller olycksfall. Se personalstiftelse.

Vinstandelsstiftelser

Vinstandelsstiftelser, som tar emot en del av företagets vinst för att vinsten ska kunna fördelas på de anställda. Pengarna förvaltas av stiftelsen och delas ut till de anställda efter en viss tid. Sociala avgifter läggs på avsättningar som sker till vinstandelsstiftelser.Vad som betalas från stiftelsen till den anställde beskattas som inkomst av tjänst och vid tidpunkten för utbetalningen. Pengarna ska stå inne minst tre år och minst en tredjedel av de anställda ska omfattas av systemet.

De anställda betalar inkomstskatt på utbetalat belopp när pengarna betalas ut och de är inte sjukpenninggrundande. Avgiftsfriheten gäller inte om arbetsgivaren är ett fåmansföretag och ersättningarna går till delägare eller närstående. Vinstandelsstiftelsen betalar skatt på samtliga inkomster och skattesatsen är densamma som för aktiebolag.

En vinstandelsstiftelse måste ha som enda syfte att tillgodose de anställdas ekonomiska intressen på grund av utfört arbete. Den behöver inte registreras hos någon annan myndighet än skatteverket.

Skattebefriade stiftelser

En stiftelse är inte skattskyldig för annat än inkomst av näringsinkomst, om stiftelsen främjar vissa allmännyttiga ändamål, såsom idrott, kultur, omsorg om barn och ungdom, vetenskaplig forskning. Hit räknas också social hjälpverksamhet till behövande, se Skv 131 407800-13/111. Reglerna, som samordnats med reglerna för ideella föreningar, har blivit bättre och tydligare. Se föreningar.

Läs under aktier – utdelning om hur man kan skänka aktieutdelning till skattebefriade stiftelser utan att det blir någon skatt på utdelningen.

Råd för stiftelser

Fritidshus i stiftelsen

Fördelen med personalstiftelse för ett företag är att bolaget direkt kan dra av hela det belopp som har avsatts i bokslutet. En personalstiftelse kan t ex avsätta pengar till en stiftelse för köp av ett fritidshus som ska användas för de anställda och direkt dra av hela köpesumman, även om det skulle dröja något år tills stiftelsen köper fritidshuset. Hade investeringen gjorts av bolaget hade avdraget fördelats på många genom årliga avskrivningar.

Nackdelen för företaget med att göra så här är att fritidshuset inte utan vidare kan säljas om företaget skulle behöva pengar.

Fritidshuset finns heller inte med i företagets balansräkning, vilket påverkar soliditeten och kreditvärdigheten negativt.

Aktier i stiftelsen

Pensionsstiftelse är skattebefriad för bl a kapitalvinster. Det kan därför vara fördelaktigt för en stiftelse att göra aktieaffärer. Vinsterna kan sedan återföras till företaget för betalning av företagets pensionskostnader och även för exempelvis ATP-avgifter.

§ Stipendier för utbildning, RÅ 1992 ref 77, RÅ 1979 1:1, fullföljdskrav, RÅ 2001 ref 17, RÅ 2004 ref 131, skolverksamhet, RÅ 2004 ref 77

Stiftelser har även använts för att kringgå skuldansvar och insyn. Om exempelvis stiftelser använts som bolagsmän i handelsbolag, har verksamheten kunnat drivas i handelsbolaget utan personligt ansvar. Se låneförbud.

Stiftelser är registreringsskyldiga och har därmed också egna organisationsnummer. Stiftelse är bokföringsskyldig om tillgångarna överstiger ca 1,5 milj kr (10 prisbasbelopp). För insamlings- stiftelser ställs då också vissa bestämda krav på användningen av insamlade medel.

Läs mer om stiftelser

Gåva – Så ger du bort hus och fastighet till barn utan att betala skatt

Vinstdisponering – 8 skatteplaneringsråd för vinstdisponering

Företagsformer – Vilken företagsform ska jag välja till nya företaget?