Avkastningsskatt är en skatt på pensionsförsäkringar, kapitalpension och kapitalförsäkringar. Den betalas av svenska livförsäkringsföretag, understödsföreningar med livförsäkringsverksamhet, utländska livförsäkringsföretag med försäkringsrörelse i Sverige, pensionsstiftelser och arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar skuld under rubriken »Avsatt till pensioner enligt tryggandelagen«.

avkastningsskatt

Avkastningsskatt blir det även på utländska kapitalförsäkringar (och även för utfästelser som pantsatts med utländska kapitalförsäkringar), med avräkning för den skatt som betalats i utlandet. Skatten betalas då av försäkringstagaren och inte av försäkringsbolaget och ska redovisas i deklarationen.

Skattesatsen är 15 % för pensionsförsäkringar och kapitalpension, respektive 30 % för kapitalförsäkring. Underlaget för skatten är värdet multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan året innan för pensionsförsäkringar och utländska kapitalförsäkringar samt statslåneräntan 30 november året innan för övrigt. Skatten betalas av försäkringsbolaget utom när det är utländska försäkringar, då den påförs ägaren av försäkringen. Se Snabbfakta.

§ Depåförsäkring utan riktig utbetalningsplan, RÅ 2007 not 119, avräkning av kupongskatt, RÅ 2012 ref 40.

Så beräknas skatten Avkastningsskatten beräknas schablonmässigt och oberoende av hur stor avkastningen är. Skatten räknas fram på detta sätt:

Först beräknas ett kapitalunderlag som är pensionskapitalets värde vid beskattningsårets ingång. I det individuella pensionssparandet bestäms värdet med ledning av marknadsvärdet för den egendom som antecknats på pensionssparkontot.

Detta kapitalunderlag multipliceras sedan med den genomsnittliga statslåneräntan för kalenderåret närmast före beskattningsåret. För kapitalförsäkringar inräknas i underlaget även premier som betalats under året varför skatten inte undvikas genom uttag före årsskiftet och insättning i en ny försäkring efter årsskiftet. Betalningar som görs under andra halvåret medräknas med halva beloppet. Se även investeringssparkonto.

Råd om avkastningsskatt

Nya strategier

Avkastningsskatten beräknas på kapitalet den 1 januari varje år plus insättningar som görs under året. Om du ska börja spara i en kapitalförsäkring så gör det i början av året och inte i slutet och du om ska göra insättningar under året så gör det i så fall under andra halvåret. Om du ska göra uttag från försäkringen, är rådet att göra det så sent på året som möjligt. Se vidare kapitalförsäkring och investeringssparkonto.

Aktieaffärer i stiftelse

Ett företag kan bilda en pensionsstiftelse som placerar pengarna i exempelvis aktier. Stiftelsen kan göra placeringar och omplacera utan andra skattekonsekvenser än den schablonberäknade skatten. Om man räknar med att göra relativt stora kapitalvinster kan stiftelsen vara en bra form för värdepappersplaceringar. Däremot är värdepappershandel skattepliktig även för stiftelser.

Utlandsförsäkringar

För pensionsförsäkringar som tas i utländska bolag har tidigare tillämpats reglerna för kapitalförsäkringar, men har nu ändrats, vilket betyder 15-procentig avkastningsskatt. Detta gäller oavsett hur stora belopp som sätts in så länge villkoren för svenska pensionsförsäkringar uppfylls – att pengarna står inne till 55 års ålder, tas ut under minst en femårsperiod och ej belånas.

§ Försäkring i utländskt företag, RÅ 2007 ref 28.

Läs mer om avkastningsskatt

Vinstdisponering – 8 skatteplaneringsråd för vinstdisponering

Pensionsförsäkring – Fördelar och nackdelar med pensionsförsäkringar

Kapitalförsäkring – Fördelar och nackdelar med kapitalförsäkringen