föreningar fotboll fotbollslagFöreningar kan vara av olika slag:

  1. Ideella föreningar (bl a idrottsföreningar).
  2. Vägföreningar, samfällighetsföreningar. Se gemensamhetsanläggning.
  3. Ekonomiska föreningar. Beskattas ungefär som aktiebolag. Se företagsformer.

Ideella föreningar

Ideella föreningar är liksom stiftelser och religiösa trossamfund skattegynnade,»inskränkt skattskyldiga« som innebär att de flesta inkomsterna är skattefria, se nedan, men då krävs att vissa krav uppfylls, exempelvis ändamål, fullföljande och öppenhet. Skattefriheten gäller alla kapitalinkomster och även vinst från övrig verksamhet och som av hävd använts som finansieringskälla av verksamheten.

Skatteregler för ideella föreningar

Reglerna för ideella föreningar stiftelser har blivit i stort sett lika och mer moderna och en uppdatering av de allmännyttiga ändamålen. Se prop 2013/14:1.

Dit räknas bl a idrott, kultur, miljövård, omsorg om barn och ungdom, utbildning, vetenskaplig forskning, politisk och religiös verksamhet samt social hjälpverksamhet. Ändamålskravet anses uppfyllt oavsett om det är fråga om egen verksamhet eller om det sker genom bidrag till annan (jfr RÅ 1997 ref 64). I vetenskaplig forskning innefattas även information och upplysning om den bedrivna forskningen. Även sjukvård kan vara allmännyttig och därmed skattegynnad, men då får det inte finnas något vinstsyfte hos det subjekt som bedriver verksamheten. (RÅ 2008 ref. 74 och Skatteverkets ställningstagande den 20 juni 2012 med dnr 131 147923-12/111). Ändamålet får inte vara begränsat till vissa familjers, medlemmars eller andra bestämda personers ekonomiska intressen.

Rättsfall för skatteregler för ideella föreningar

§ Vad som är allmännyttigt ändamål har i praxis tolkats vidsträckt, exempelvis uthyrning av samlingslokal, HFD 2012 ref 45. Ytterligare rättsfall på hittillsvarande regler är sällskapet Vänner till Pauvres Honteux, RÅ 1988 ref 20, RÅ 2004 ref 137, Förskole­ och fritidshemsverksamhet, RÅ 2005 ref 8, öppenhet trots krav på rekommendation, RÅ 2007 ref 54, SKV rättsfallsprotokoll nr 28/06, fotbolls förening, RÅ 2007 ref 57, sk förvaltarsmitta har godtagits, RÅ 2006 ref 79.

Vidare ska intäkterna användas i skälig omfattning under under beskattningsåret för det allmännyttiga ändamålet och hänsyn tas även till hur intäkterna sammantaget har använts sett över en period av flera beskattningsår. Kravet anses uppfyllt även om dessa inte har använts under beskattningsåret i tillräcklig omfattning, om detta förhållande kan anses vara tillfälligt. Vid denna bedömning ska inte sådana intäkter tas som är särskilt undantagna, däremot inte

  1. Medlemsavgifter och andra avgifter för deltagande i den allmännyttiga verksamheten.
  2. Stöd eller bidrag.
  3. Förvärv genom testamente eller gåva.

Vid denna beräkning ska intäkterna minskas med kostnader för att förvärva och bibehålla intäkterna. Se även Skv 2011-04-21, dnr 131 232901-10/111.

§ Hur fullföljandet av ändmålet ska tolkas har berörts i rättsfallen RÅ 2001 ref. 17 och RÅ 2001 ref 65, uttagsbeskattning vid överföring till annan? RÅ 2004 ref 93, RÅ 2004 ref 94.

Fler skatteregler för ideella föreningar

Kravet på öppenhet innebär att man inte får vägra någon inträde, om det inte finns särskilda skäl för det med hänsyn till arten eller omfattningen av verksamheten och syftet med den.

Ränta och kapitalvinster, »inkomst av kapital«, är skattefria och även inkomster som har en naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller »av hävd«. Sådana skattefria inkomster är entréavgifter, försäljning av märken, affischer, böcker eller anordnande av bingo, lotteri, fester, basarer, kiosk- och serveringsrörelse i anslutning till idrottsanläggningen och liknande verksamhet.

§ Som hävdvunnen finansieringskälla och skattefri har räknats:

Däremot inte:

  • Nattbevakning, RÅ 1987 ref 153
  • Servering, RÅ 1987 ref 67
  • Skogsavverkning, RÅ 1988 not 603
  • Konstmappar, RÅ 1989 ref 124

Ideella föreningar är också undantagna från mervärdesskatt på sådana inkomster som är befriade från inkomstskatt. Dessutom har ideella föreningar ett särskilt grundavdrag på ett prisbasbelopp från inkomster som är skattepliktiga och oavsett om de uppfyller kraven ovan eller inte. Skatten på den skattepliktiga inkomsten är lika stor som för aktiebolag. Se bolagsskatt.

§ Övergångssummor för idrottsklubb var direkt avdragsgill, RÅ 1987 not 92.

Läs under aktier – utdelning om hur det går att ge bort aktieutdelning skattefritt till skattebefriade föreningar.

Läs mer om skatteregler för ideella föreningar

Sponsoravtal – Ladda ner en gratis mall för sponsoravtal

Idrottsavdrag – Så gör du avdrag för idrott och gymnastik

Så gör du avdrag för sponsring