sponsring med sponsoravtalHär kan du ladda ner ett sponsoravtal helt grattis. Kopiera texten i avtalet för sponsring nedan och klistra in i ett eget dokument. Anpassa texten i sponsoravtalet efter ditt behov.

Läs mer om hur du kan göra avdrag för sponsring.

SPONSORAVTAL

Parter
Sponsoravtal mellan # AB, nedan kallat Bolaget, och idrottsföreningen Klubben, nedan kallad Föreningen, har denna dag träffats nedanstående avtal.

Syfte
Avtalet avser ekonomisk ersättning till Föreningen och som motprestation för denna namnreklam och PR-mässigt utbyte i syfte att främja Bolagets goodwill och avsättningen av dess produkter. Avtalet avser följande produkter:###########

Avtalstid
Detta avtal, som avser seriespel i två (2) hela säsonger med början höstsäsongen 200#, träder i kraft vid undertecknandet och gäller till 2007-04-30 före vilket datum Bolaget har, om det så vill, företrädesrätt att ingå ett fortsatt avtal med Föreningen. Om Bolaget vill förlänga avtalet ska Bolaget snarast meddela Föreningen detta.

Föreningens åtaganden
Föreningens spelare i A-laget ska på ryggen på sina dräkter bära text med Bolagets firma i form av Bolagets vanliga logotyp. Bokstäverna ska vara 4 cm höga och 2 cm breda och ska vara i röd färg. Dräktreklamens utformning får under avtalstiden ej ändras av Bolaget.

Vid varje hemmamatch ska högtalarreklam göras 3×45 sek, varav en gång före matchen och en gång i respektive paus. Härvid ska Bolagets ovannämnda produkter nämnas. Högtalarmeddelandets närmare utformning i övrigt bestämmes senare av Bolaget och Föreningen i samråd. Meddelandet får under avtalstiden fortlöpande ändras av Bolaget i samråd med Föreningen.

Bolaget får på mitten av sargernas långsidor placera två identiska reklammeddelanden avseende ovannämnda produkter på ett utrymme om vardera 4×1 m. Meddelandena får ändras av Bolaget vid utgången av hel säsong.


Lagets spelare ska deltaga i en av Bolaget på kvällstid anordnad kurs 6×2 tim om Bolagets produkter. Dessa spelare ska sedan under avtalstiden deltaga i högst tre kundträffar som Bolaget anordnar. De ska härvid bära av Bolaget anvisad klädsel. Upphör någon av nu nämnda spelare att spela i laget, har Bolaget rätt att ersätta denne med annan fritt vald spelare i laget. Det åligger Föreningen att innan bindande avtal ingås inhämta spelarnas samtycke till nu nämnda medverkan.

Bolaget ska verka för att fullgörandet av Föreningens åtaganden inte stör eller hindrar Föreningens tränings- och tävlingsverksamhet.

Bolagets åtaganden
Bolaget ska till Föreningen under avtalstiden erlägga totalt #tusen (# 000) kr. Betalning ska ske halvårsvis med # kr med början 200#-06-30 och därefter 200#-12-31, 200#-06-30 samt 200#-12-31.

Skulle TV-sändning från någon av lagets hemmamatcher förekomma har Föreningen rätt till extra ersättning med # kr per sändningsminut. Ersättning enligt ovan ska utbetalas tillsammans med nästkommande ordinarie betalning.

Branschexklusivitet
Föreningen förbinder sig att under avtalstiden inte teckna sponsoravtal med andra företag verksamma inom trädgårds- eller anläggningsbranschen.

Dopning
Föreningen åtar sig att med kraft motverka eventuell användning av otillåtna prestationshöjande preparat bland Föreningens eller berörda aktiva. Om någon representant för Föreningen i samband med idrottsutövning påvisas ha använt sådana preparat, har Bolaget rätt att med omedelbar verkan häva avtalet. Föreningen är därvid skyldig att ersätta Bolagets skada.

Kontaktpersoner
Parterna har för att underlätta samarbetet utsett två kontaktpersoner. Dessa är Sven S-son, Bolaget, och Bengt B-son, Föreningen.

Ändrad verksamhet
Om Föreningens verksamhetsinriktning i väsentlig mån ändras under avtalstiden äger Bolaget rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och återfå ersättning som avser återstående avtalstid.

Föreningens avtalsbrott
Vid fel eller dröjsmål av Föreningens prestation i annat fall än som regleras ovan, äger Bolaget rätt till nedsättning – alternativt återbetalning – av avtalad ersättning.

Är felet eller dröjsmålet väsentligt äger Bolaget rätt att häva avtalet. Föreningen är i sådant fall skyldig att ersätta Bolagets skada.

Uppsägning
Båda parter har rätt att ensidigt säga upp avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid.

Tvist
Om tvist uppkommer i anledning av detta avtal ska parterna i första hand försöka lösa denna genom förlikning.

Om parterna inte genom förlikning förmår att lösa tvisten, ska på parts begäran tvisten hänskjutas till avgörande av skiljemän, som stadgas i lagen om skiljeförfarande.

Underskrider det omtvistade värdet två basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring får dock part alltid draga tvisten inför allmän domstol om det inte kan antagas att det bakomliggande rättsförhållandet rör ett väsentligt högre belopp.

Signering
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

 

 

S-stad 200#-04-15

# AB

______________________

Sven S-son
Verkställande direktör

 

 

Idrottsföreningen Klubben

______________________

Bertil Bertilsson
Ordförande

Avdragslexikon 2017

Köp Avdragslexikon nu! Boken innehåller många och värdefulla råd – inte enbart för att sänka skatten, utan också för att lösa skattefrågor samt andra juridiska och ekonomiska problem. Endast 299 kr!

Beställ Avdragslexikon

gratis avtalsmallar

Ladda ner våra avtalsmallar!
Hämta våra avtalsmallar inom familjejuridik, bostad och företag. Alla avtal innehåller exempel och kan anpassas för ditt behov. Ladda ner dem nu. Helt gratis!

Ladda ner våra avtalsmallar gratis