Aktiebolag har möjlighet att dela ut vinsten i form av en aktieutdelning till ägarna. Utdelningen kan ske både periodvis (till exempel varje år eller kvartal) eller vid ett tillfälle.

Vem har rätt till utdelning?
För att få ta del av en utdelning måste aktieägaren vara registrerad som aktieägare senast avstämningsdagen. Det betyder att man måste äga aktien innan den så kallade x-dagen som inträffar ett par dagar innan avstämningsdagen beroende på marknadsplats. X-dagen är den dag då aktien handlas utan rätt till utdelning.

Hur stor blir utdelningen?
Utdelningen visas som kronor per aktie. Har du exempelvis 1 000 aktier och aktieutdelningen är 5 kr så får du 1 000 x 5 = 5 000 kr.

När kommer utdelningen?
Aktieutdelningen betalas in på ditt konto på utdelningsdagen som vanligtvis infaller tre dagar efter avstämningsdagen.

Hur jämför jag utdelningar?
Direktavkastningen är ett av de viktigaste nyckeltalen när man jämför aktier. Den beräknas genom att dividera utdelningen med aktiekursen och visas i procent. En aktie som delar ut 5 kr/aktie med en aktiekurs på 200 kr har alltså en direktavkastning på 5/200=2,5%. Ju högre direktavkastning desto bättre. Men det är viktigt att sätta sig in i företagets verksamhet för att kunna tolka nyckeltalet. Normalt ska ett välskött bolag ge utdelning men det finns undantag. Ett kraftig expanderande bolag kan behöva kapital och kan då sänka eller dra in utdelningen helt.

Ge bort utdelningen utan att betala skatt
Ger man bort sin aktieutdelning till en hjälporganisation så slipper man betala den 30-procentiga utdelningsskatten. En anmälan måste då ske minst en vecka före bolagets bolagsstämma.


Förklaring
X-datum: Dagen då aktien handlas utan rätt till aktieutdelning.
Avstämningsdagen: Dagen då man måste vara registrerad som aktieägare för att få rätt till utdelning.
Utdelningsdagen: Dagen då utdelningen kommer in på ditt konto.
Direktavkastning: Nyckeltal för att jämföra utdelningar.